Geluidbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 27 juni 2022 de geluidbelastingskaarten voor het jaar 2021 vastgesteld. Deze 5-jaarlijkse verplichting volgt uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en de Wet milieubeheer. De geluidbelastingskaarten geven de geluidssituatie weer binnen de gemeente Diemen voor wegverkeer, railverkeer en industrie voor het jaar 2021. De geluidbelastingskaarten vormen mede de basis voor het op te stellen Actieplan Geluid dat in 2024 gereed moet zijn.

Via deze link downloadt u de geluidbelastingskaarten en het daarbij behorende opgestelde rapport.