Nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat

Update 20 augustus 2020

De gemeente heeft de zienswijzen over de ontwerpbesluiten verzameld in een reactienota. Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan, inclusief reactienota zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad. Op 17 september 2020 worden de reactienota en het bestemmingsplan behandeld in de informatieve raadsvergadering. Er is gelegenheid om in te spreken op dit agendapunt. Wilt u inspreken, of als toeschouwer aanwezig zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering aanmelden via: raadsgriffier@diemen.nl . Het aantal zitplaatsen in de raadzaal is beperkt wegens de aanpassingen als gevolg van de RIVM richtlijnen. Mogelijk zal de vergadering, als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, digitaal via Teams en de YouTubestream gehouden worden i.p.v. fysiek. Begin september zal daar duidelijkheid over zijn.

Vanaf 28 augustus 2020 kunt u de relevante stukken teruglezen op de gemeentelijke website . Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 24 september 2020 een besluit over het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt het besluit over de hogere waarden vast. Ook neemt zij een besluit over de omgevingsvergunning. De genoemde besluiten worden gecoördineerd ter inzage gelegd. Dat wil zeggen dat éénmalig beroep mogelijk is bij de Raad van State.

Update 4 juni 2020

De periode van ter inzage legging van de ontwerpbesluiten is afgelopen. Er zijn diverse zienswijzen ontvangen over de ontwerpbesluiten. In een reactienota worden de zienswijzen verzameld en een concept beantwoording opgesteld. In de informatieve raadsvergadering van 10 of 17 september 2020 wordt het bestemmingsplan inclusief reactienota behandeld. Bij de behandeling in de informatieve raadsvergadering is na aanmelding bij de raadsgriffier de mogelijkheid om in te spreken over het agendapunt. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 24 september 2020 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de hogere waarden en de omgevingsvergunning.

Update 2 april 2020

Vanwege de landelijke Corona maatregelen wordt vanaf 10 april opnieuw voor 6 weken de volgende stukken ter inzage gelegd:

• het ontwerp bestemmingsplan;

• het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Arent Krijtsstraat 1;

• het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en het maken van een uitweg;

• het MER beoordelingsbesluit, inclusief aanmeldnotitie en bijlagen.

Op deze pagina zijn alle stukken digitaal beschikbaar gesteld. Tevens kan een zienswijze nu ook per e-mail worden ingediend. In de gemeentelijke publicatie op 9 april in het DiemerNieuws is de nieuwe ter inzage legging bekend gemaakt. De stukken liggen vanaf 10 april tot en met 22 mei 2020 ter inzage. Al eerder ingediende zienswijzen naar aanleiding van de publicatie op 12 maart 2020 worden meegenomen in de behandeling van zienswijzen van deze nieuwe ter inzage legging.

Geen inloopavond

Eerder is al aangegeven dat de inloopavond van 24 maart niet door is gegaan. De corona maatregelen zorgen ervoor dat er in de nieuwe periode ook geen inloopavond georganiseerd kan worden. Er wordt geen inloopavond meer georganiseerd over de ontwerpbesluiten voor nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat. In plaats daarvan is alle informatie van de inloopavond op deze webpagina toegevoegd. Op deze pagina is ook vermeld hoe u vragen kan stellen over het proces of de inhoud van het plan.

Voorgeschiedenis

Voor de locatie op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg zijn nieuwbouwplannen ontwikkeld. Het gaat om het bouwen van een appartementencomplex van 51 huurwoningen in de vrije sector. Het appartementencomplex wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar AM. 

Aanpassingen bouwplan

Ontwikkelaar AM heeft eind 2016 en in 2017 de eerste plannen voor deze locatie gepresenteerd. Vanuit de omgeving werd deze voorgenomen nieuwbouw als te hoog beoordeeld. AM heeft vervolgens in overleg met de gemeente de plannen stopgezet.   

In 2018 heeft de gemeenteraad nieuwe uitgangspunten voor de nieuwbouw vastgesteld. De maximale hoogte is hierbij bepaald op acht bouwlagen. Onderaan de pagina vindt u het document met deze uitgangspunten (stedenbouwkundige uitgangspunten). 

Participatieproces

AM heeft samen met de gemeente op basis van deze uitgangspunten drie varianten voor nieuwbouw uitgewerkt. Deze drie varianten zijn in drie bijeenkomsten en via een online enquête met omwonenden besproken. De variant die het meeste aansprak, is vervolgens verder uitgewerkt naar definitief ontwerp.

Op de website van de ontwikkelaar, https://www.arentkrijts1.nl/, vindt u meer achtergrondinformatie. Onderaan deze pagina vindt u de presentatie met het definitieve ontwerp. 

Huidige stand van zaken


In november 2019 heeft AM de bouwaanvraag ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2020 het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden voor 6 weken (tot 23 april) ter inzage gelegd. Inmiddels zijn de plannen opnieuw ter inzage gelegd voor een periode van 10 april t/m 22 mei. Zie voor de verdere informatie de update hierboven. 

De volgende documenten zijn ter inzage gelegd:
 • Het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken zie ruimtelijke plannen:  (klik op de kaart)
 • Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Arent Krijtsstraat 1 (toegevoegd in lijst met documenten)
 • Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en het maken van een uitweg. (toegevoegd in lijst met documenten)
 • M.e.r. beoordelingsbesluit inclusief bijbehorende stukken en onderzoeken. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het m.e.r. besluit bekend maken volgens de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen, in dit geval van het ontwerp bestemmingsplan. (toegevoegd in lijst met documenten)
Overige informatie

Naast bovenstaande zijn de volgende documenten op deze pagina ter informatie toegevoegd:

 • Stedenbouwkundige uitgangspunten Arent Krijtsstraat 1’; de stedenbouwkundige uitgangspunten die door de raad in 2018 zijn vastgesteld.
 • Paneel procedure bestemmingsplan; een beschrijving van de procedure van vaststelling van het bestemmingsplan
 • Presentatie ontwerp Arent Krijtsstraat; presentatie van de ontwikkelaar over het definitieve ontwerp van de Arent Krijtsstraat
 • Ontwerp openbaar gebied Arent Krijtsstraat 1
 • Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst: contractuele afspraken gemaakt tussen ontwikkelaar en gemeente over het project.
Indienen van zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder, elektronisch, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar voren brengen. 

Elektronisch per e-mail

 • Een zienswijze per email kunt u sturen naar info@diemen.nl o.v.v. zienswijze ontwerp bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 zaaknummer 2020-026491.
 • In de aanhef van uw bericht vermelden aan welk bestuursorgaan (gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders) en op welk ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.
 • In de afsluiting uw naam en adres toevoegen zodat duidelijk is wie de zienswijze indient. 

Schriftelijk per brief

 • Een schriftelijke zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. zienswijze ontwerp bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 zaaknummer 2020-026491.
 • Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarden of over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. zienswijze hogere waarden Arent Krijtsstraat 1 zaaknummer 2020-026491 of o.v.v. zienswijze omgevingsvergunning Arent Krijtsstraat 1 zaaknummer 2020-026491. 

Mondeling per telefoon

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u uiterlijk tot een week vóór het aflopen van de ter inzage termijn een afspraak maken met de heer K. Troost van het team Ruimtelijk Beleid, via het Klant Contact Centrum  (020) 31 44 888). 

Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle documenten met een link naar de bestanden om deze digitaal te bekijken. 

Vragen

Voor vragen over het proces kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer K. Boers. U kunt ook een e-mail sturen naar: kevin.boers@diemen.nl. U kunt géén zienswijze indienen op deze manier! 

Overzicht van ter inzage gelegde stukken

Hieronder een overzicht van de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn te raadplegen via de link die opgenomen is voor elk stuk. De stukken van het bestemmingsplan zijn ter informatie. Het plan zoals gepubliceerd op http://www.ruimtelijkeplannnen.nl/ is het plan waarover zienswijzen ingediend kunnen worden. 

Ontwerp bestemmingsplan

Regels

Verbeelding

Toelichting

Bijlagen bij toelichting

Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan 2018

Bijlage 2 QRA en VGR A10 2016

Bijlage 3 QRA en VGR A10 2019

Bijlage 4 Verkennend en nader bodemonderzoek

Bijlage 5 Akoestisch onderzoek

Bijlage 6 Ontwerpbesluit hogere waarde

Bijlage 7 Natuurtoets

Bijlage 8 AERIUS-berekening

Bijlage 9 Proefsleuvenonderzoek

Bijlage 10 Kabels en leidingen

Bijlage 11 Webapplicatie LIB Schiphol

Bijlage 12 Bezonningstudie

Bijlage 13 Nota van beantwoording zienswijzen ‘oude plan’

Bijlage 14 Nota van beantwoording zienswijzen VVGB ‘oude plan’

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw en maken van een uitweg 

Bijlagen

1 Aanvraagformulier omgevingsvergunning

2 Checklist veilig onderhoud

3 BA 300 details bovenbouw

4 BA 100 details onderbouw

5 Funderingsadvies

6 Geotechnisch onderzoek

7 Statische berekening

8 BA 301 1e verdieping

9 BA 302 2e verdieping

10 BA 303 3e verdieping

11 BA 304 4e verdieping

12 BA 305 5e verdieping

13 BA 306 6e verdieping

14 BA 307 7e verdieping

15 BA 308 8e verdieping

16 BA 102 fundering en begane grond

17 BA 001 palenplan

18 BA 201 wandaanzichten

19 Email intrekking aanvraag omgevingsvergunning afwijken

20 Notitie fietsparkeren

21 Blad 900 BVO

22 Blad 901 GO

23 Beoordeling bouwfysica en akoestiek

24 Beoordeling brandveiligheid

25 Bodemonderzoek

26 Doorsneden A-A en B-B

27 Gevelaanzichten Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg

28 Gevelaanzichten Johan van Soesdijkstraat en galerijen

29 Gevelaanzichten kleur

30 Overzicht toegankelijkheidssector

31 Plattegrond 1e verdieping

32 Plattegrond 2e verdieping

33 Plattegrond 3e verdieping

34 Plattegrond 4e verdieping

35 Plattegrond 5e verdieping

36 Plattegrond 6e verdieping

37 Plattegrond 7e verdieping

38 Plattegrond begane grond

39 Plattegrond dak

40 Renvooi

41 Situatietekening

42 Stramienoverzicht

43 Tekeningen deelplattegronden woningtypes

44 Tekeningen principe details

45 Tekeningenlijst

46 Beschikking Saneringsplan van ODNZKG

47 Veiligheids- en gezondheidsplan dossier

48 Veiligheids- en gezondheidsplan kennisgeving

49 Veiligheids- en gezondheidsplan

50 Welstand Materiaal- en kleurenschema

51 Welstand Metselwerkkunst

52 Welstand Presentatie bouwplan 

M.e.r. Beoordelingsbesluit

M.e.r. Aanmeldnotitie

Bijlage 1 Natuurtoets

Bijlage 2 Aeriusberekening

Bijlage 3 Akoestisch onderzoek

Bijlage 4 Bodemonderzoek

Bijlage 5a QRA en VGA A10 2019

Bijlage 5b QRA en VGA A10 2016

Overige stukken ter informatie

Stedenbouwkundige uitgangspunten Arent Krijtsstraat 1

Paneel procedure bestemmingsplan

Presentatie ontwerp Arent Krijtsstraat

Ontwerp openbaar gebied Arent Krijtsstraat 1