Nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat

Update 8 oktober 2020

Het bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 is op donderdag 24 september 2020 door de gemeenteraad van Diemen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen zijn vermeld in de Nota van wijzigingen bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 bij het raadsbesluit. De zienswijzen over de ontwerpbesluiten zijn kort benoemd en van een beantwoording voorzien in de Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en maken van een uitweg verleend.

Het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden en de omgevingsvergunning liggen van 9 oktober tot en met 20 november 2020 bij de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis ter inzage. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via (020) 31 44 888. Het bestemmingsplan met bijlagen is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de planidn NL.IMRO.0384.BParentkrijtsstr1-VG01 Alle ruimtelijke stukken en bijlagen zijn ook te raadplegen via de links onderaan deze pagina. Tegen de besluiten is éénmalig beroep mogelijk bij de Raad van State.

Update 20 augustus 2020

De gemeente heeft de zienswijzen over de ontwerpbesluiten verzameld in een reactienota. Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan, inclusief reactienota zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad. Op 17 september 2020 worden de reactienota en het bestemmingsplan behandeld in de informatieve raadsvergadering. Er is gelegenheid om in te spreken op dit agendapunt. Wilt u inspreken, of als toeschouwer aanwezig zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering aanmelden via: raadsgriffier@diemen.nl . Het aantal zitplaatsen in de raadzaal is beperkt wegens de aanpassingen als gevolg van de RIVM richtlijnen. Mogelijk zal de vergadering, als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, digitaal via Teams en de YouTubestream gehouden worden i.p.v. fysiek. Begin september zal daar duidelijkheid over zijn.

Vanaf 28 augustus 2020 kunt u de relevante stukken teruglezen op de gemeentelijke website. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 24 september 2020 een besluit over het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt het besluit over de hogere waarden vast. Ook neemt zij een besluit over de omgevingsvergunning. De genoemde besluiten worden gecoördineerd ter inzage gelegd. Dat wil zeggen dat éénmalig beroep mogelijk is bij de Raad van State.

Update 4 juni 2020

De periode van ter inzage legging van de ontwerpbesluiten is afgelopen. Er zijn diverse zienswijzen ontvangen over de ontwerpbesluiten. In een reactienota worden de zienswijzen verzameld en een concept beantwoording opgesteld. In de informatieve raadsvergadering van 10 of 17 september 2020 wordt het bestemmingsplan inclusief reactienota behandeld. Bij de behandeling in de informatieve raadsvergadering is na aanmelding bij de raadsgriffier de mogelijkheid om in te spreken over het agendapunt. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 24 september 2020 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de hogere waarden en de omgevingsvergunning.

Update 2 april 2020

Vanwege de landelijke Corona maatregelen wordt vanaf 10 april opnieuw voor 6 weken de volgende stukken ter inzage gelegd:

• het ontwerp bestemmingsplan;

• het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Arent Krijtsstraat 1;

• het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en het maken van een uitweg;

• het MER beoordelingsbesluit, inclusief aanmeldnotitie en bijlagen.

Op deze pagina zijn alle stukken digitaal beschikbaar gesteld. Tevens kan een zienswijze nu ook per e-mail worden ingediend. In de gemeentelijke publicatie op 9 april in het DiemerNieuws is de nieuwe ter inzage legging bekend gemaakt. De stukken liggen vanaf 10 april tot en met 22 mei 2020 ter inzage. Al eerder ingediende zienswijzen naar aanleiding van de publicatie op 12 maart 2020 worden meegenomen in de behandeling van zienswijzen van deze nieuwe ter inzage legging.

Geen inloopavond

Eerder is al aangegeven dat de inloopavond van 24 maart niet door is gegaan. De corona maatregelen zorgen ervoor dat er in de nieuwe periode ook geen inloopavond georganiseerd kan worden. Er wordt geen inloopavond meer georganiseerd over de ontwerpbesluiten voor nieuwbouw appartementen hoek Arent Krijtsstraat. In plaats daarvan is alle informatie van de inloopavond op deze webpagina toegevoegd. Op deze pagina is ook vermeld hoe u vragen kan stellen over het proces of de inhoud van het plan.

Voorgeschiedenis

Voor de locatie op de hoek van de Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg zijn nieuwbouwplannen ontwikkeld. Het gaat om het bouwen van een appartementencomplex van 51 huurwoningen in de vrije sector. Het appartementencomplex wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar AM. 

Aanpassingen bouwplan

Ontwikkelaar AM heeft eind 2016 en in 2017 de eerste plannen voor deze locatie gepresenteerd. Vanuit de omgeving werd deze voorgenomen nieuwbouw als te hoog beoordeeld. AM heeft vervolgens in overleg met de gemeente de plannen stopgezet.   

In 2018 heeft de gemeenteraad nieuwe uitgangspunten voor de nieuwbouw vastgesteld. De maximale hoogte is hierbij bepaald op acht bouwlagen. Onderaan de pagina vindt u het document met deze uitgangspunten. 

Participatieproces

AM heeft samen met de gemeente op basis van deze uitgangspunten drie varianten voor nieuwbouw uitgewerkt. Deze drie varianten zijn in drie bijeenkomsten en via een online enquête met omwonenden besproken. De variant die het meeste aansprak, is vervolgens verder uitgewerkt naar definitief ontwerp.

Op de website van de ontwikkelaar vindt u meer achtergrondinformatie. Onderaan deze pagina vindt u de presentatie met het definitieve ontwerp. 

Huidige stand van zaken

In november 2019 heeft AM de bouwaanvraag ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2020 het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden voor 6 weken (tot 23 april) ter inzage gelegd. Ook zou op 24 maart een inloopavond georganiseerd worden met een toelichting op het proces. Deze avond is geannuleerd i.v.m. de maatregelen rondom Corona. De plannen zijn opnieuw ter inzage gelegd voor een periode van 10 april tot en met 22 mei. Er zijn zienswijzen ontvangen. De gemeente heeft de zienswijzen over de ontwerpbesluiten verzameld in een reactienota en beantwoord. De gemeenteraad heeft op 24 september ingestemd met de reactienota en het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en maken van een uitweg verleend.  Op 8 oktober is de ter inzage legging van de vastgestelde besluiten en de mogelijkheid voor het indienen van beroep bekend gemaakt. Zie voor verdere informatie de update hierboven.

Documenten ter inzage

In een publicatie op 8 oktober in het DiemerNieuws en in de Staatscourant is bekend gemaakt dat de vastgestelde stukken ter inzage worden gelegd.

De volgende documenten zijn ter inzage gelegd:

1.    Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0384.BParentkrijtsstr1-VG01 (klik op de kaart)
2.    Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder Arent Krijtsstraat 1 (toegevoegd in lijst met documenten)
3.    Het besluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en het maken van een uitweg (toegevoegd in lijst met documenten)

Overige informatie

Naast bovenstaande zijn de volgende documenten op deze pagina ter informatie toegevoegd:

  • Stedenbouwkundige uitgangspunten Arent Krijtsstraat 1’; de stedenbouwkundige uitgangspunten die door de raad in 2018 zijn vastgesteld.
  • Paneel procedure bestemmingsplan; een beschrijving van de procedure van vaststelling van het bestemmingsplan
  • Presentatie ontwerp Arent Krijtsstraat; presentatie van de ontwikkelaar over het definitieve ontwerp van de Arent Krijtsstraat
  • Ontwerp openbaar gebied Arent Krijtsstraat 1
  • Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst 
  • M.e.r. beoordelingsbesluit’, inclusief bijbehorende stukken en onderzoeken

Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle documenten met een link naar de bestanden om deze digitaal te bekijken.

Indienen van beroep

Met ingang van 10 oktober tot en met 20 november 2020 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ’s-Gravenhage. 
Dit beroep kan worden ingesteld door: 
•    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van Diemen naar voren heeft gebracht; 
•    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit; 
•    een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen een wijziging van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van de hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen

Voor vragen over het proces kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer K. Boers. U kunt ook een e-mail sturen naar: kevin.boers@diemen.nl of klaas.troost@diemen.nl. U kunt géén beroep indienen op deze manier! 

Overzicht van ter inzage gelegde stukken

Hieronder een overzicht van de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn te raadplegen via de link die opgenomen is voor elk stuk. De stukken van het bestemmingsplan zijn ter informatie. Het plan zoals gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl is het plan waarover beroep ingediend kan worden. 

Publicatie ter inzage legging

Staatscourant

Vaststellingsbesluit

Bestemmingsplan

Regels

Verbeelding

Toelichting

Bijlagen bij toelichting

Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan 2018
Bijlage 2 QRA en VGR A10 2016
Bijlage 3 QRA en VGR A10 2019
Bijlage 4 Verkennend en nader bodemonderzoek
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek
Bijlage 6 Besluit hogere waarde
Bijlage 7 Natuurtoets
Bijlage 8 AERIUS-berekening
Bijlage 9 Proefsleuvenonderzoek
Bijlage 10 Kabels en leidingen
Bijlage 11 Webapplicatie LIB Schiphol
Bijlage 12 Bezonningsstudie
Bijlage 13 Nota van beantwoording zienswijzen ‘oude plan’
Bijlage 14 Nota van beantwoording zienswijzen VVGB ‘oude plan’
Bijlage 15 MER beoordelingsbesluit
Bijlage 16 Aanzichttekeningen zuidoost- en zuidwestgevel
Bijlage 17 Aanzichttekeningen noordwest- en noordoostgevel
Bijlage 18 Ontwerptekeningen 24 maart 2020
Bijlage 19 Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbesluiten Arent Krijtsstraat 1
Bijlage 20 Nota van wijzigingen bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1
Bijlage 21 Vaststellingsbesluit

Besluit hogere waarden

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning bouw en maken van een uitweg 

Bijlagen

1 Aanvraagformulier omgevingsvergunning

2 Checklist veilig onderhoud

3 BA 300 details bovenbouw

4 BA 100 details onderbouw

5 Funderingsadvies

6 Geotechnisch onderzoek

7 Statische berekening

8 BA 301 1e verdieping

9 BA 302 2e verdieping

10 BA 303 3e verdieping

11 BA 304 4e verdieping

12 BA 305 5e verdieping

13 BA 306 6e verdieping

14 BA 307 7e verdieping

15 BA 308 8e verdieping

16 BA 102 fundering en begane grond

17 BA 001 palenplan

18 BA 201 wandaanzichten

19 Email intrekking aanvraag omgevingsvergunning afwijken

20 Notitie fietsparkeren

21 Blad 900 BVO

22 Blad 901 GO

23 Beoordeling bouwfysica en akoestiek

24 Beoordeling brandveiligheid

25 Bodemonderzoek

26 Doorsneden A-A en B-B

29 Gevelaanzichten kleur

30 Overzicht toegankelijkheidssector

31 Plattegrond 1e verdieping

32 Plattegrond 2e verdieping

33 Plattegrond 3e verdieping

34 Plattegrond 4e verdieping

35 Plattegrond 5e verdieping

36 Plattegrond 6e verdieping

37 Plattegrond 7e verdieping

38 Plattegrond begane grond

39 Plattegrond dak

40 Renvooi

41 Situatietekening

42 Stramienoverzicht

43 Tekeningen deelplattegronden woningtypes

44 Tekeningen principe details

46 Beschikking Saneringsplan van ODNZKG

47 Veiligheids- en gezondheidsplan dossier

48 Veiligheids- en gezondheidsplan kennisgeving

49 Veiligheids- en gezondheidsplan

50 Welstand Materiaal- en kleurenschema

51 Welstand Metselwerkkunst

52 Welstand Presentatie bouwplan 

53 Tekeningenlijst

54 Gevelaanzichten Arent Krijtsstraat en Hartveldseweg

55 Gevelaanzichten Johan van Soesdijkstraat en galerijen

56 Notitie gelijkwaardigheid MPG-berekening

57 Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1

Overige stukken ter informatie

Stedenbouwkundige uitgangspunten Arent Krijtsstraat 1

Paneel procedure bestemmingsplan

Presentatie ontwerp Arent Krijtsstraat

Ontwerp openbaar gebied Arent Krijtsstraat 1

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

M.e.r. Beoordelingsbesluit

M.e.r. Aanmeldnotitie

Bijlage 1 Natuurtoets

Bijlage 2 Aeriusberekening

Bijlage 3 Akoestisch onderzoek

Bijlage 4 Bodemonderzoek

Bijlage 5a QRA en VGA A10 2019

Bijlage 5b QRA en VGA A10 2016