Sociale woningbouw locatie Griend

Actueel: dit project is momenteel on hold.


De gemeenteraad van Diemen heeft de ambitie vastgesteld om 1085 sociale huurwoningen in Diemen te realiseren. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is deze ambitie vastgelegd en zijn een aantal zoeklocaties voor sociale woningbouw aangewezen waaronder locatie De Griend. 

Aanleiding zoeklocatie

Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen. 
Voor meer informatie over de zoeklocaties verwijzen wij u naar de notitie Duurzaam Samenleven in een groeiend Diemen. 

Onderzoeken

Als uitwerking van de ambitie is voor deze locatie, de Griend, in 2018 een QuickScan uitgevoerd om te onderzoeken hoe kansrijk sociale woningbouw is op deze locatie. De QuickScan uit 2018 heeft al aangetoond dat sociale woningbouw in technische zin mogelijk is. Dit is globaal verkend en is in deze vervolg fase verder onderzocht op haalbaarheid door middel van een verkennend onderzoek. Het gaat er in deze fase om dat de haalbaarheid ten aanzien van technische, milieukundige, juridische en financiële kaders is onderzocht en een kader/basis biedt voor verdere plannen. De onderdelen die zijn onderzocht in deze fase in het verkennend onderzoek zijn: 

 • Geluid
 • Externe veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Bodem
 • Verkeer en parkeren
 • Flora & fauna en stikstof
 • Archeologie
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Klimaat en water
 • Kabels en leidingen 
 • Duurzaamheid en gezondheid 
 • Financieel/economische haalbaarheid
 • Quickscan kabels&leidingen 

Op de zoeklocatie de Griend in de wijk Biesbosch bevinden zich een rioolgemaal, tennis en basketbalveld, speelvelden, bomen, waterpartijen en groene taluds. Om de mogelijkheden te verkennen heeft Antea-group, in opdracht van de gemeente Diemen, een 4 tal scenario’s geschetst voor het ontwikkelen van sociale woningbouw. Doel is de haalbaarheid van de beoogde sociale woningbouw in beeld te brengen ten aanzien van verschillende milieu- en omgevingsaspecten, zoals bodem, geluid, archeologie en ecologie en mede in relatie tot het gemeentelijk beleid. Daarnaast is er op basis van de uitkomsten van het onderzoek een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze geven inzicht in eventuele stedenbouwkundige mogelijkheden, rekening houdend met de wettelijke, beleidsmatige en milieutechnische randvoorwaarden.

Kabels en leidingen

Om de impact op de aanwezige kabels & leidingen te bepalen is aan het bedrijf Syntax InfraMediairs BV de opdracht verleend tot het maken van een QuickScan. Doel van deze QuickScan is het inzichtelijk maken van toekomstige kosten voor verleggen of beschermen van kabels & leidingen.

Verkennend onderzoek

Op 20 oktober 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het verkennend onderzoek, daaruit blijkt dat de ontwikkeling van deze zoeklocatie Griend kansrijk is, maar dat de verkeersontsluiting van de locatie nadere studie behoeft. Op dit moment is er onvoldoende ambtelijke capaciteit om dit verder op te pakken. Dat betekent dat de verkenningsfase nog niet geheel kan worden afgerond zodat ook nog geen besluitvorming in de gemeenteraad kan plaatsvinden om tot de volgende fase te komen. Pas in de volgende fase worden de ruimtelijke uitgangspunten vastgesteld. 

Documenten downloaden

Onderstaande documenten kunt u via de link downloaden.

Behoefteberekening Sociale woningbouw

Quickscan locatie de Griend

Verkennend onderzoek