Privacyverklaring burgerpeiling Diemen 2022

 Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en beleidskader privacy en gegevensbescherming. Deze informatie vind je via de volgende link

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens verwerking met betrekking tot de burgerpeiling 2022 geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 


De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van de burgerpeiling 2022 is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 
De gemeente Diemen heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@diemen.nl.

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 

Doel 

Middels dit onderzoek kan de gemeente Diemen in kaart brengen hoe inwoners het woon- en leefklimaat en de lokale dienstverlening ervaren en krijgt zij inzicht in waar verbetering nodig is. 

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vind je in art6 lid1e AVG de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Categorieën persoonsgegevens 

Hiervoor gebruikt gemeente Diemen de volgende categorieën persoonsgegevens: 

  • Naam,
  • Adres,
  • Postcode,  
  • Woonplaats, 
  • Geslacht.
Ontvangers, doorgifte, profilering, handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming

In opdracht van de gemeente Diemen voert Research2Evolve de burgerpeiling 2022 uit. Gemeente Diemen verstrekt deze organisatie de hier boven genoemde persoonsgegevens. In het kader van de AVG is met deze organisatie dan ook een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Er heeft een selectie plaatsgevonden op leeftijd. De selectie is gebaseerd op een leeftijd van 18 jaar en ouder (geboortejaar 2003).
 

Bewaartermijn

De gemeente Diemen bewaart de persoonsgegevens verzameld voor de burgerpeiling na verzending aan Research 2Evolve 1 maand. Research 2Evolve verwijdert het bestand met persoonsgegevens twee maanden na oplevering van het rapport. Research2Evolve brengt de gemeente Diemen op de hoogte van de verwijdering van de gegevens. 

Er geldt een andere bewaartermijn voor de gegevens die worden bewaard voor het burgerpanel. Men kan vrijwillig hun gegevens doorgeven als zij geïnteresseerd zijn in deelname aan het burgerpanel. Als zij zich wensen uit te schrijven, kunnen zij dit doen door te reageren op mails die worden verzonden door het inwonerspanel. Daarin zullen duidelijke instructies staan. 

Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl. Voor overige vragen mail naar gerard.de.voogd@diemen.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk jouw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen kunt u via de volgende link een klacht doorgeven. 

Wijzigingen 

Dit document is vastgesteld op 23-02-2022.