Parkeerbeleid 2021

Het parkeerbeleidsplan 2021 is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen. Het nieuwe parkeerbeleid geldt voor de komende jaren, tot en met 2025.

Het uitgangspunt van het Diemens parkeerbeleid is ongewijzigd en de drie vormen van parkeerregulering zijn niet aangepast. De blauwe zone blijft het uitgangspunt bij de uitbreiding van parkeerregulering. Wel zet het bestuur meer in op duurzame mobiliteit.

De volgende punten worden of zijn tot uitvoering gebracht: 

  • 2021: verbetertraject van de bezoekersregeling waarbij een instapdrempel in de bezoekersregeling wordt gerealiseerd. Dit is per april 2021 gerealiseerd;
  • 2022: wijziging ontheffingverlening blauwe zone, de ontheffing is vanaf de volgende uitgifteperiode alleen geldig in de wijk waar de ontheffinghouder woont.

In de nota parkeernormen zijn per functie en per soort gebied parkeernormen opgenomen. Deze nota is van toepassing op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Naast de normen beschrijft de nota de methodiek om te komen tot een volledige parkeereis. Het uitgangspunt is om de parkeereis op eigen terrein te realiseren. 

Downloaden

Parkeer enquête

Voor het actualiseren van het parkeerbeleid is onder andere een enquête uitgevoerd onder inwoners en bedrijven. Ook heeft de gemeente allerlei gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. U kunt hier de samenvatting van de enquête teruglezen.

Aanleiding

Eind 2010 is het parkeerbeleidsplan 2010-2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen. Dit plan betrof naast een integraal parkeerbeleid het kader om de parkeerregulering in het vernieuwde centrumgebied en omgeving te implementeren. 

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd. Dit is reden om het parkeerbeleidsplan tegen het licht te houden en te actualiseren. In februari 2020 is hierom een enquête gehouden onder alle bewoners en bedrijven van Diemen, hierin is gevraagd naar de ervaringen over de parkeersituatie en welke zaken belangrijk worden gevonden bij het parkeren. De enquête is ingevuld door 2677 huishoudens en 85 bedrijven. De uitkomst van deze enquête is, gecombineerd met kennis binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, input geweest om een aantal wijzigingen en aanpassingen in het beleid voor te stellen. Hiermee denken we voldoende toegerust te zijn om het parkeerbeleid de komende vijf jaar uit te gaan voeren.

Ambitie 

Het parkeerbeleid draagt bij aan de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van Diemen. Het zorgt voor een optimale ondersteuning aan alle activiteiten (gericht op bezoekers, bewoners en werknemers/ondernemers) die in Diemen plaatsvinden. Concreet betekent dat dat voor deze doelgroepen voldoende parkeerruimte aanwezig moet zijn, waarbij buurtvreemde langparkeerders geweerd worden. Verder dient het parkeerbeleid bij te dragen aan de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Dit alles tegen een kostendekkende parkeerexploitatie.

Om deze ambitie te bekrachtigen zijn acht visiepunten benoemd.

Visiepunt 1 - Uitbreiding parkeerregulering

In woonwijken waar het parkeren nog niet gereguleerd is, kan regulering worden uitgebreid onder de volgende randvoorwaarden: 
-    De blauwe zone is het voorkeursregime, tenzij.
-    Er moet overdag sprake zijn van een gemiddelde parkeerdruk van 85% of hoger (gemeten op maatgevende momenten) of een bewonersinitiatief waarbij een meerderheid voorstander is om parkeerregulering in te voeren.
-    De uitbreiding van de blauwe zone in Diemen Noord vindt plaats op basis van de logisch begrensde gebieden uit de beleidsregel ‘Overzichtskaart uitbreiding bij parkeerregulering in Diemen Noord’. Voor overige gebieden geldt maatwerk.

Visiepunt 2 - Parkeerdruk is overdag maximaal 85%

We stellen voor om de ontheffingen voor de blauwe zone niet meer in geheel Diemen geldig te laten zijn, maar per wijk (bijvoorbeeld alleen Diemen Zuid of Diemen Centrum). Hiermee willen we het autogebruik binnen Diemen niet verder stimuleren, de parkeerdruk verlagen op drukke locaties nabij OV haltes en het fietsgebruik binnen Diemen stimuleren. Verder sluit dit visiepunt aan bij het huidige beleid. Dit betekent het volgende:
-    De maximale parkeerduur in de blauwe zones blijft ongewijzigd (2 uur, 4 uur bij enkele voorzieningen).
-    Het aantal ontheffingen per adres blijft onbeperkt (bij POET vanaf de tweede auto).
-    De geldigheidsduur van de blauwe zone blijft ongewijzigd.
-    Vanaf de eerstvolgende uitgifteperiode (vanaf 1-12-2022) gelden de parkeerbewijzen voor bewoners alleen voor de wijk waarin de bewoners wonen. 
-    We bieden ruimte om de parkeercapaciteit in de openbare ruimte te verminderen bij een gemeten parkeerdruk ≤70% voor een langere periode en bij voldoende draagvlak (minimaal 50%).

Visiepunt 3 – Doelgroepenbenadering

In het geactualiseerde parkeerbeleidsplan wordt onverminderd ingezet op de doelgroepenbenadering. Dit betekent dat de doelgroepen bewoners, bezoekers en werknemers centraal blijven staan in het parkeerbeleid. Voor parkeerders zonder herkomst of bestemming wordt parkeren in Diemen middels regulering onaantrekkelijk gemaakt. Er zijn de afgelopen jaren veel vragen binnengekomen over de betalingsplicht voor minder validen in de betaald parkeergebieden. Ook in de enquête zijn hierover vragen gesteld. Na een uitgebreide analyse en een gesprek met de WMO-raad stellen we desondanks voor om de betalingsplicht te continueren. We zijn ervan overtuigd dat deze methode de grootste kans geeft op een beschikbare gehandicaptenparkeerplaats op korte afstand van de ingang van voorzieningen. Bij alle alternatieven wordt de kans op een vrije parkeerplaats kleiner. 

Tenslotte willen we meer aandacht besteden aan de mogelijkheden die de bezoekersregeling biedt en hierover de informatievoorziening te verbeteren. 

Visiepunt 4 – Beter benutten van de bestaande parkeerplekken

Het POET-beleid (parkeren op eigen terrein) blijft onverminderd van kracht. Dit houdt in dat woningen met de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren, en waarbij dit is vastgelegd in het besluit lijst parkeren op eigen terrein, pas vanaf de tweede auto in aanmerking komen voor een ontheffing of vergunning om in de openbare ruimte te mogen parkeren 

Naast het POET-beleid, vindt er geen sturing op het autobezit plaats. Er geldt geen maximum aan het aantal ontheffingen per adres. In de praktijk zijn er ook maar heel weinig woningen met meer dan twee parkeerbewijzen.

Visiepunt 5 - Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst op basis van de parkeernormennota

De parkeernormennota bevat parkeernormen per functie en gebied in Diemen. Op basis van de in de nota beschreven methodiek wordt bepaald welke parkeernorm geldt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het uitgangspunt is hierbij om parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te realiseren. Over deze nota wordt u separaat geïnformeerd.

Visiepunt 6 - Inzet op informatiegestuurde, digitale parkeerhandhaving 

Diemen blijft zich met de parkeerhandhaving richten op het efficiënt en effectief handhaven in alle parkeerzones. Inmiddels vindt de handhaving plaats middels de scanauto. Door inzet van handhaving beschikken we over meer informatie met betrekking tot het functioneren van het parkeren, waarmee we kunnen bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Visiepunt 7 - Faciliteren van deelauto’s, elektrische auto’s en een positieve grondhouding over nieuwe vormen van mobiliteit.

We kennen een positieve grondhouding ten aanzien van nieuwe vormen van mobiliteit zoals (elektrische) deelauto’s en elektrische auto’s. We spannen ons daarom in voor de realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s conform de daarvoor vastgestelde beleidsnota opladen elektrische voertuigen uit 2019. Daarnaast stellen we voor het faciliteren van deelmobiliteit een beleidsnota deelmobiliteit op in 2021.

Visiepunt 8 - Efficiënte aansturing parkeerproces tegen redelijke kosten

De gemeentelijke uitgaven voor parkeren (zoals de kosten voor de uitvoering van het parkeerbeleid en - beheer) zijn in balans met de opbrengsten uit parkeren (bijvoorbeeld betaald parkeren, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen). Hiermee is de parkeerexploitatie kostendekkend. Dit uitgangspunt blijft van kracht.De voorstellen voor het parkeerbeleid zijn vastgelegd in het document ‘Op weg naar een geactualiseerd parkeerbeleid’. Dit document treft u bijgevoegd aan, samen met de resultaten van de enquête, als bijlage bij dit stuk en vormt input voor het geactualiseerd parkeerbeleidsplan. Over dit document heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met maatschappelijke partners als de WMO-raad en ondernemersvereniging Ondernemend Diemen. Ook is een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd op 22 september 2020. 

Vervolgproces

De evaluatienota zal worden omgevormd in een ontwerp parkeerbeleidsnota en wordt begin 2021 ter inspraak aangeboden, zodat eenieder kan reageren op de voorstellen. In deze periode zal ook nader worden gecommuniceerd over het beleid. Na inspraak wordt het parkeerbeleidsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling zal het parkeerbeleidsplan voor vijf jaar gelden. 

Overige informatie 

De stukken zijn op te vragen via info@diemen.nl of telefonisch via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888.

Voor vragen over het parkeerbeleid kunt u terecht bij de heer Bart van de Hulsbeek. Hij is bereikbaar via het Klant Contact Centrum.