Verordening Duurzaamheidslening 2021 Diemen


Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder: 
a.         aanvrager
Een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2 die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet; 
b.    bestaande woning:
een woning die is (op)geleverd aan de huurder of eigenaar/bewoner op het moment van of voorafgaand aan de indiening van een aanvraag om een duurzaamheidslening op grond van deze verordening;
c.        college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;
d.    duurzaamheidslening:
een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;
e.    duurzaamheidsmaatregelen:
energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen die door een deskundig vakbedrijf worden gerealiseerd (maatregelen waarbij geheel of gedeeltelijk sprake is van doe-het-zelf komen niet in aanmerking);
f.    huurder: een natuurlijk persoon die beschikt over een huurovereenkomst voor 
    de woning en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat 
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
g.    eigenaar/bewoner:
een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
h.      lokale collectieve of coöperatieve duurzame energieopwekking: 
Energie-opwekking met een collectieve of coöperatieve duurzame energievoorziening
die gesitueerd is in de gemeente Diemen of een direct aangrenzend postcodegebied (de zogenoemde postcoderoos). 
I.         werkelijke kosten:
de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;
j.         SVn:
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

k.         toewijzing: 
het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Duurzaamheidslening bij SVn. 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor: 

 1. bestaande woonruimte in de gemeente Diemen, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning 
 2.  een aanvrager die particuliere eigenaar of huurder of kleine verhuurder is. Bij twee of meer eigenaren of huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’.  
 3. maximaal negen appartementsrechten / zelfstandige woningen in een gebouw indien sprake is van meerdere woningen in één gebouw dat in een splitsing is betrokken en waarvoor een Vereniging van Eigenaren in het leven is geroepen. 
 4. duurzame energieopwekking via participatie in een collectieve of coöperatieve kleinschalige energievoorziening die gesitueerd is in de gemeente Diemen of een direct aangrenzend postcodegebied (de zogenoemde postcoderoos).

Artikel 3  Duurzaamheidsmaatregelen

 1. Op de website van de gemeente Diemen is een maatregelenlijst opgenomen voor de duurzaamheidsmaatregelen die binnen de gemeente Diemen aangevraagd kunnen worden. 
 2.  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan €5.000,- inclusief BTW.
 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen 

 1. Het college besluit een aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen: 

a.    een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot; 
b.    het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 5 Budget

 1. Er is sprake van een revolverend fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
 2. De raad van de gemeente Diemen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de duurzaamheidslening. 
 3. Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.
 4. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6  Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening. 

Artikel 7  Procedure aanvraag en toewijzing

1.    Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier.
a.     Een aanvraag betreffende een bestaande woning van aanvrager gaat onder opgave van: 
i)    De te treffen maatregelen.
ii)    Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen. Per maatregel een kopie van een offerte van een deskundig vakbedrijf, waarin de te treffen duurzaamheidmaatregel voldoende gespecificeerd is beschreven (indien van toepassing opgave van oppervlakte en isolatiewaarde) en de kosten voldoende zijn gespecificeerd (tenminste een splitsing in materiaalkosten, arbeidskosten en BTW);
iii)    Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
b.    Een huurder voorziet de aanvraag van de volgende extra bijlagen:
i)    een verklaring van de eigenaar dat aan de huurder toestemming wordt verleend om de maatregelen te treffen;
c.    Een aanvraag betreffende duurzame energieopwekking via participatie in een lokale collectieve of coöperatieve energievoorziening gaat onder opgave van: 
i)    Bewijs van participatie
ii)    Locatie van de collectieve of coöperatieve energievoorziening
iii)    Statuten en huishoudelijk regelement van de coöperatie of het collectief.  
2.    Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. 
3.    Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. 
4.    Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. 
5.    Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. 
6.    Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.
7.    Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.
8.    De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8  Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

1.    Het college wijst een aanvraag voor een Duurzaamheidslening af, indien: 
a.    het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of
b.    de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of
c.    de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of
d.    er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.
e.    Voor de maatregel reeds eerder een Duurzaamheidslening is verstrekt; of
f.    aanvrager een eerdere duurzaamheidslening nog niet volledig heeft ingezet. 
g.    Aanvrager twee duurzaamheidsleningen heeft open staan bij SVn; of 
2.    In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 onder punt e. kan voor eenzelfde maatregel opnieuw een lening worden verstrekt als de technische of economische levensduur van de maatregel bereikt is of door schade of slijtage vervanging noodzakelijk is geworden.
3.    Het college trekt een toewijzing Duurzaamheidslening in, indien:
a.    de Duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of
b.    de Duurzaamheidslening niet tot stand komt.

Artikel 9  Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.
 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Diemen en SVn. 
 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.
 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter. 

Artikel 10  Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 

Artikel 11  Hardheidsclausule 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12  Inwerkingtreding 

 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2021. 
 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidsleningen 2016 ingetrokken.

Artikel 13  Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening 2021 gemeente Diemen”.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2021.