Melding problemen met verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden. 

Wat is de Wet goed verhuurderschap?

Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars (makelaars), zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg aan te pakken. 

Deze regels zijn voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders van woon- of verblijfsruimten. Huurt u van een woningcorporatie? De gemeente helpt u graag verder, maar de gemeente kan dan niet handhaven. Meld uw klacht dus in ieder geval bij uw woningcorporatie. De regels voor woningcorporaties worden gecontroleerd door de onafhankelijke klachtencommissies van de woningcorporatie en de Autoriteit Woningcorporaties. Er zijn vier woningcorporaties in Diemen: Rochdale, Lieven de Key, Stadgenoot en De Alliantie. 

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

Discriminatie 

Voorbeelden van discriminatie waar we op kunnen controleren:

 • De verhuurder of verhuurbemiddelaar heeft geen goede verhuurprocedure ingericht die discriminatie voorkomt.
 • U vindt dat de verhuurder geen goede redenen heeft om niet aan u te huren en u vermoedt dat u bent gediscrimineerd.

Over discriminatie of beledigingen die niet gaan over de verhuur(procedure), kunt u een melding maken bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.
Zie voor meer informatie over woondiscriminatie de brochure Discriminatie op de woningmarkt.

Intimidatie 

We kunnen optreden op grond van de Wet goed verhuurderschap als u fysiek of schriftelijk bent geïntimideerd bij de verhuurprocedure of wordt geïntimideerd door uw verhuurder.
​​​​​​Voorbeelden van intimidatie waar we op kunnen handhaven:

 • Als u bent geïntimideerd en zich daarom heeft teruggetrokken uit de verhuurprocedure 
 • Als u wordt geïntimideerd om geen melding te maken van achterstallig onderhoud of andere onjuistheden. 

Over intimidatie of bedreigingen die geen betrekking hebben op de verhuur(procedure), kunt u aangifte doen bij de politie.

Een waarborgsom die meer dan tweemaal de huurprijs is

De wet verbiedt een te hoge waarborgsom. Er is sprake van een te hoge waarborgsom als de waarborgsom méér dan tweemaal de kale huurprijs is. Als uw waarborgsom gelijk is aan twee maal de kale huurprijs of minder is, is er geen sprake van een te hoge waarborgsom.  Bent u het niet eens met uw verhuurder over de terugbetaling van uw waarborgsom, dan kunt u voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Wonen Diemen.

Het niet schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst

De Wet goed verhuurderschap bepaalt dat een verhuurder of verhuurbemiddelaar verplicht is om de huurovereenkomst – die wel of niet mondeling is overeengekomen – op schrift vast te leggen. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 juli 2023. Krijgt u geen schriftelijk huurcontract, doe dan een melding. 

Het niet voldoen aan de informatieplicht

De verhuurder geeft u geen goede schriftelijke informatie over:

 • uw rechten en plichten bij de huur van de woning
 • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
 • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
 • contactinformatie van het meldpunt van de gemeente
 • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen
Onrechtmatige bemiddelingskosten door een verhuurbemiddelaar

Het is niet toegestaan dat verhuurbemiddelaars kosten in rekening brengen bij de verhuurder en de huurder. De verhuurbemiddelaar mag alleen kosten bij de huurder in rekening brengen als hij geen overeenkomst heeft met deverhuurder. Heeft de verhuurderbemiddelaar onterecht kosten bij u in rekening gebracht? Doe dan een melding. 

De huurovereenkomst is niet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vastgelegd 

Het is niet toegestaan het huurcontract en het arbeidscontract van arbeidsmigranten aan elkaar te koppelen. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die worden afgesloten na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet (1 juli 2023).

De informatievoorziening is in een andere taal dan voor de huurder begrijpelijk

De arbeidsmigrant moet informatie krijgen in de taal hij of zij begrijpt. De huurovereenkomst zelf valt niet onder deze regel. 
Meer informatie over de wet kunt u lezen via de volgende link

Meldingen die buiten de Wet goed verhuurderschap vallen

De gemeente kan op basis van de Wet goed verhuurderschap niet optreden bij meldingen met betrekking tot onderstaande klachten, maar de gemeente kan wel een doorverwijzing doen naar andere instanties. 

 • Te hoge huurprijzen
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet (op tijd) terug
 • Onderhoudsgebreken in de woonruimte en het herstellen van deze onderhoudsgebreken
 • Oplichting

Doe hier uw melding 

Geef zo veel mogelijk informatie bij uw melding, zoals:

 • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen (bijvoorbeeld het huurcontract)

U kunt ook anoniem een melding doen. De gemeente kan u bij een anonieme melding niet om extra informatie vragen. Het is dan lastig om te bepalen of uw verhuurder zich aan de regels houdt. De kans op een eventuele controle wordt dan klein.

Na uw melding

De melding wordt gecontroleerd en beoordeeld. Als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kan de gemeente handhavend optreden richting uw verhuurder. De gemeente kan een verhuurder, verhuurbemiddelaar of een beheerder van woon- of verblijfsruimten die de regels overtreedt verplichten de woning volgens de regels te verhuren. Werkt de verhuurder of bemiddelaar niet mee? Dan is bijvoorbeeld handhaving  mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een boete. Als het niet mogelijk is om te handhaven, dan biedt de gemeente hulp bij het vinden van de juiste instantie waar u verder geholpen kan worden. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op. De gemeente kan niet alle meldingen controleren of oplossen. Soms moeten we een dossier maken en dat kost tijd. 

Afhankelijk van uw melding:

Handhavingsverzoek

Een melding is juridisch niet hetzelfde als een verzoek om handhaving. Een handhavingsverzoek gaat niet via de melding op deze pagina. Als u specifiek een verzoek om handhaving wilt doen, moet u dit schriftelijk bij de gemeente doen volgens de indieningsvereisten van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Een handhavingsverzoek kan niet anoniem gedaan worden. 

Let op: Dit betekent niet dat er op uw melding niet gehandhaafd zal worden. Op meldingen via deze pagina wordt indien nodig altijd gehandhaafd. 

Contact

Heeft u vragen over het meldformulier of over het meldpunt, bel dan (020) 31 44 888.