Persbericht 280521

28 mei 2021


College Diemen wil verder met bouw sociale huurwoningen in Buitenlust

Het college van B en W Diemen wil verder met de plannen voor de bouw van sociale huurwoningen in Buitenlust. Het college heeft hiertoe het conceptplan voor sociale woningbouw Buitenlust vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. B en W heeft zich bij de afweging laten leiden door de noodzaak en grote behoefte aan sociale huurwoningen en de inpasbaarheid in Buitenlust. Ook deze woningen zijn nodig om het grote tekort aan sociale huurwoningen in Diemen terug te dringen. Daarnaast vindt het college dat het conceptplan aantoont dat een appartementsgebouw met 38 sociale huurwoningen ruimtelijk goed inpasbaar is.  

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat sociale huurwoningen nodig zijn voor jongeren die willen starten in Diemen, voor gescheiden huishoudens, ouders met kinderen die inwonen bij familie in een te klein huis. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm. Zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Het college wil op basis van de afspraken in het coalitieakkoord 1085 sociale huurwoningen bouwen in Diemen.

Appartementsgebouw goed inpasbaar

Wat het conceptplan volgens B en W aantoont is dat een appartementsgebouw met 38 sociale huurwoningen ruimtelijk goed inpasbaar is. Het college ziet dat terug in de omvang, hoogte en architectonische kwaliteit. Er is creatief omgegaan met verschillende hoogten en de gekozen ligging zodat het gebouw zich goed voegt naar de buurt. Bij de verdere uitwerking van de architectuur kan volgens het college worden gezocht naar een zorgvuldige aansluiting van het gebouw bij de karakteristiek van Buitenlust. Daarbij wordt gedacht aan materiaal- en kleurgebruik en aan een reactie op de karakteristieke kapvorm van de bestaande woningen van Buitenlust.
 
In het conceptplan is volgens B en W goed rekening gehouden met de veiligheid, verkeer, parkeren, klimaatadaptatie, waterberging, openbare ruimte en speelgelegenheid. Met een herontwerp van de groenstrook kan de bestaande groenvoorziening grotendeels behouden blijven in combinatie met sport- en speelvoorzieningen. Het plan voldoet hiermee aan de randvoorwaarden en eisen die gelden voor het bouwen in bestaande wijken. De randvoorwaarden hiervoor zijn in juli 2019 na een motie in de gemeenteraad vastgelegd in de notitie Duurzaam bouwen in een groeiend Diemen. 

Samen plan ontwikkelen met bewoners niet gelukt

Het college schrijft in het voorstel aan de raad dat het had gehoopt om in de ontwerpfase zoveel mogelijk samen met bewoners te komen tot een conceptplan. Samen met woningcorporatie Rochdale is meerdere keren geprobeerd een proces van co-creatie met bewoners van Buitenlust op te zetten. Dat is niet gelukt. Een groot deel van de buurtbewoners is tegen sociale woningbouw in Buitenlust en wilde niet meedenken over de invulling van een conceptplan. Het college van B en W heeft daarom op 17 december 2019 besloten om de participatie-aanpak voor Buitenlust aan te passen. De gemeente en Rochdale hebben zelf het conceptplan ontwikkeld en de bewoners zijn daarover op twee momenten gevraagd naar hun mening over de plannen. 

Gemeenteraad neemt besluit

De gemeenteraad van Diemen bespreekt het conceptplan voor de sociale huurwoningen in Buitenlust op 24 juni 2021 in een informatieve raad. De besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 7 juli 2021. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het conceptplan, dan verandert de locatie in Buitenlust van een zoeklocatie in een ontwikkellocatie. De gemeenteraad geeft dan daarmee aan te willen bouwen in Buitenlust. Wooncorporatie Rochdale zal dan het conceptplan uitwerken tot een bouwplan en er zal een bestemmingsplanprocedure (inclusief alle benodigde onderzoeken en wettelijke procedures voor bezwaar en beroep) worden voorbereid en opgestart. 

Mensen die willen inspreken bij de informatieve gemeenteraad van 24 juni kunnen spreektijd aanvragen bij de griffier via een e-mail aan de raadsgriffier@diemen.nl. Het conceptplan dat naar de gemeenteraad is gestuurd is te lezen op de website www.socialewoningbouwdiemen.nl. De bewoners van Buitenlust zijn vrijdag 28 mei via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van het collegebesluit. De notitie Duurzaam bouwen in een groeiend Diemen is na te lezen op de webpagina sociale woningbouwlocatie Buitenlust op www.diemen.nl (zoektermen sociale woningbouw, Buitenlust, meer info).