Sociale woningbouw locatie Buitenlust

Update 6 mei 2020

Gemeente Diemen en woningbouwcorporatie Rochdale hebben drie ontwerpvarianten gemaakt voor de woningbouw in Buitenlust. Door de geldende coronamaatregelen is het niet toegestaan om deze ontwerpen met de bewoners te bespreken in een fysieke bijeenkomst. Het college van b en w heeft de bewoners op 29 april via een brief laten weten dat het streven erop gericht is om in september opnieuw te proberen een fysieke bijeenkomst te houden. Als de coronamaatregelen voor groepsbijeenkomsten ook in september nog aanhouden, dan overweegt het college om de ontwerpen online te presenteren. 

Update december 2019

College van B en W besluit tot aanpassing participatieproces Buitenlust

Het college van B en W heeft besloten om het participatieproces voor Buitenlust tijdens de ontwerpfase aan te passen. Het college heeft dit op 19 december 2019 in een brief aan de bewoners van Buitenlust laten weten en uitgelegd wat de afweging is geweest. Het college begrijpt dat de werkgroep Groen niet kan meewerken aan een participatieproces terwijl het tegen de bouw van sociale woningen blijft. De gemeente Diemen vindt de bouw van nieuwe sociale huurwoningen belangrijk. Het tekort aan deze woningen is groot en de wachttijden zijn enorm. Het college vindt het schrijnend dat zelfs huishoudens met een urgentieverklaring soms meer dan een jaar moeten wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom heeft het college op 17 december besloten om te starten met de ontwerpfase voor Buitenlust en de bewonersparticipatie anders in te richten. Het college geeft woningbouwvereniging Rochdale en ambtenaren van de gemeente Diemen opdracht om een schetsplan te ontwikkelen voor zowel de bouw als de inrichting van de omgeving. Bewoners, ook die tegen de bouw van woningen zijn, kunnen een inbreng hebben op deze plannen in twee bewonersbijeenkomsten. Vervolgens kunnen college en gemeenteraad een goede afweging maken of er gebouw gaat worden in buitenlust.

Onderzoek

Buitenlust is één van de aangewezen locaties. Op deze locatie heeft de gemeente het voornemen om circa 40 sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente Diemen heeft onderzoek laten doen naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen op deze locatie. Ook is woningbouwcorporatie Rochdale gepolst. Het college erkent dat bouwen in bestaande wijken impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Het college vindt het dan ook belangrijk om samen met de bewoners en  Rochdale een concept plan te ontwikkelen in de ontwerpfase.

Bewonersparticipatie

Bewoners krijgen veel gelegenheid om hun ideeën, belangen en standpunten tijdens de ontwerpfase in te brengen. Qua onderwerpen gaat dit verder dan alleen om het ontwerp van de woningen. Bewoners mogen meepraten en meedenken over wat de bouw van de nieuwe woningen en de ruimtelijke aspecten. Als het concept-plan klaar is zal de gemeenteraad besluiten of er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het college stuurt het concept-plan voor besluitvorming alleen naar de gemeenteraad:

  1. Als ze niet afdoen aan het voorzieningenniveau.
  2. Als in de buurt wordt zorg gedragen voor voldoende groen, speelruimte en verblijfskwaliteit.
  3. De sociale en verkeersveiligheid geborgd zijn.
Contact

De gemeente heeft contact gehad met de werkgroep Groen van bewonersvereniging Buitenlust. Met de werkgroep is afgesproken dat de gemeente via deze webpagina gelegenheid biedt aan alle bewoners van Buitenlust om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze webpagina wordt dan ook regelmatig van nieuwe informatie voorzien door middel van een tijdlijn.

Als u vragen, suggesties, ideeën heeft voor de gemeente over Buitenlust, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl met vermelding van het zaaknummer 2019-048268 bij het onderwerp. Het zaaknummer is belangrijk anders komt uw correspondentie niet bij de juiste personen terecht.