Sociale woningbouw locatie Buitenlust

Diemen heeft een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit maakt het moeilijk voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen en voor ouderen om een levensloopbestendige woning te vinden. De wachttijden zijn enorm, zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom wil de gemeente 1085 sociale huurwoningen in Diemen bouwen. Er wordt gekeken of er in Buitenlust een appartementengebouw met ongeveer 40 woningen kan komen.

Update 2 maart 2023: College geeft ontwerp bestemmingsplan vrij voor reactie

Volgende stap: van voorontwerp naar ontwerp bestemmingsplan

Een volgende stap in het proces is nu dat het ontwerp bestemmingsplan Buitenlust 2022 (sociale woningbouw zuidzijde) gereed is. We stellen u in de gelegenheid om een zienswijze te geven. Het ontwerp bestemmingsplan plus bijbehorende onderzoeksrapporten liggen van 3 maart tot en met 13 april 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Diemen. Vraag er naar bij de balie.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de ruimtelijkeplannen.nl via plannaam NL.IMRO.0384.BPbuitenlust2022-OW01. U vindt hier onder andere ook de daarbij behorende onderzoeksrapporten voor geluid, bezonningsstudie e.d.

Reageren op het ontwerp

U heeft tot en met 13 april 2023 gelegenheid om een reactie op het ontwerp bestemmingsplan te geven. Dat kan schriftelijk of mondeling. Kiest u voor een schriftelijke reactie op het ontwerp bestemmingsplan, stuur deze dan naar de gemeenteraad van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen onder vermelding van zaaknummer 2023-024693. U kunt ook een e-mail sturen naar info@diemen.nl onder vermelding van: zaaknummer 2023-024693 zienswijze ontwerp bestemmingsplan “Buitenlust 2022 (sociale woningbouw zuidzijde)”.

Wilt u liever mondeling een inspraakreactie geven? Maak dan uiterlijk tot een week vóór het aflopen van de inzagetermijn een afspraak met de heer K. Troost van het team Ruimtelijk Beleid, via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 020-3144888). 

Als u vragen heeft over de procedure van het bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de heer K. Troost van het team Ruimtelijk Beleid via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 020 - 31 44 888).
De bewoners van Buitenlust zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over de nieuwe stap in de bestemmingsplanprocedure. 

Reactienota

Vorig jaar heeft het voorontwerp bestemmingsplan van 15 april tot en met 10 mei 2022 ter inzage gelegen. Heeft u toen een reactie gegeven? Dan vindt u de beantwoording terug in de reactienota die te lezen is op Bijlage bij reactienota 220504 Antwoord procedure inspraak bestemmingsplan.pdf (ruimtelijkeplannen.nl).

Update 2 december 2022: College van B en W situering gebouw blijft ongewijzigd

Het college van B en W heeft een besluit genomen over de situering van het gebouw. Tijdens een extra inloopavond op 6 oktober 2022 zijn de wethouders Marian Everhardt en Hans Prins hierover in gesprek gegaan met bewoners. Tot 5 november 2022 was er een mogelijkheid om via e-mail suggesties te geven. Naast de situering van het gebouw zijn er ook suggesties over de inrichting van de openbare ruimte opgehaald. 

Kort samengevat het besluit van het college: 

Het college van B en W heeft na zorgvuldige afweging besloten om de situering van de nieuwbouw zoals door de gemeenteraad is vastgesteld op 6 juli 2021 niet te veranderen. 

Het blijft situering C1. Wel neemt het college bij het ontwerp van de openbare ruimte en in de uitwerking van het bouwplan een aantal wensen mee die de zorg over privacy en schaduw kunnen verminderen. In lijn met de motie 147, vastgesteld 6 juli 2021 blijft de bouwhoogte beperkt tot 3 en 5 lagen.

De bewoners van Buitenlust zijn via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van het besluit en de afwegingen die het college heeft gemaakt.

Update 8 april 2022: Voorontwerp bestemmingsplan Buitenlust vrijgegeven voor reactie

Nadat de gemeenteraad van Diemen op dinsdag 6 juli 2021 heeft ingestemd met het conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust, is de gemeente gestart met het voorbereiden en opstarten van de planologische procedure. Want om de bouw van 38 sociale huurwoningen in Buitenlust mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De eerste stap op weg naar een nieuw bestemmingsplan is het door het College opgestelde voorontwerp bestemmingsplan. Iedereen die dat wil kan op dit voorontwerp een reactie geven.

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitenlust 2022 ligt vanaf 15 april 2022 tot en met 26 mei 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via idn NL.IMRO.0384.BPbuitenlust2022-VO01. 

Bij het voorontwerp zijn ook alle bijbehorende onderzoeksrapporten in te zien, onder meer over geluid, lucht, water, bodem, natuur, verkeer. Deze onderzoeken maken deel uit van de procedure en gaan ook in op vragen die door bewoners zijn gesteld.

Hoe kunt u een reactie geven?

Iedereen heeft de mogelijkheid om van 15 april tot 26 mei schriftelijk of mondeling een reactie te geven over het voorontwerp bestemmingsplan.

Kiest u voor een schriftelijke reactie over het voorontwerp bestemmingsplan? Richt deze dan aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen, of via e-mailadres info@diemen.nl, o.v.v. inspraakreactie Buitenlust, zaaknummer 2022-038513.

Wilt u liever mondeling een reactie geven? Maak dan uiterlijk tot een week vóór het aflopen van de ter inzage termijn een afspraak met de heer K. Troost van het team Ruimtelijk Beleid, via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 020-3144888).

Inloopavond 10 mei 2022

Dinsdag 10 mei 2022 organiseert de gemeente van 18:30 tot 20:30 uur in het gemeentehuis een inloopavond voor meer toelichting over de bestemmingsplanprocedure en het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de medewerkers van de gemeente.

De bewoners van Buitenlust zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Update 16 september 2021: gemeenteraad stemt in met conceptplan sociale woningbouw Buitenlust

Ook de gemeenteraad van Diemen heeft op dinsdag 6 juli 2021 ingestemd met het conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorbereiden en opstarten van de planologische procedure. Hiermee is Buitenlust geen zoeklocatie meer, maar is het een ontwikkellocatie geworden. 
Bewoners van Buitenlust zijn op 9 juli 2021 per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad en wat er verder gaat gebeuren. 

Hoe verder? 

Rochdale zal na de zomer het conceptplan uitwerken tot een bouwplan voor de sociale huurwoningen. Daarnaast wordt er door de gemeente Diemen een bestemmingsplanprocedure voorbereid en opgestart. Als onderdeel van deze procedure gaan de gemeente Diemen en Rochdale onderzoek doen naar onder meer geluid, lucht, water, bodem, natuur, verkeer, externe veiligheid en archeologie. 

Inspraak

In het vervolgproces geldt de formele inspraak en mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Dat betekent dat u een zienswijze kunt indienen en in beroep kunt gaan tegen het bestemmingsplan. Wij zullen u tijdig informeren op het moment dat dit mogelijk is. Wilt u hier al meer over lezen raadpleeg dan onze pagina over Bestemmingsplannen.

Speelvoorziening

Bij de inrichting van de nieuwe speelvoorziening zullen we de buurt actief betrekken, zodat we rekening kunnen houden met uw wensen en behoeften. Dit gaan we doen als het bouwplan en het bestemmingsplan klaar zijn. Ook daarover zullen wij u te zijner tijd informeren.

Update 28 mei 2021: conceptplan bouw sociale huurwoningen vastgesteld


Het college van B en W heeft het conceptplan voor bouw sociale huurwoningen in Buitenlust vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Dit betekent dat het college verder wil met de bouw van sociale huurwoningen in Buitenlust. B en W heeft zich bij de afweging laten leiden door de noodzaak en grote behoefte aan sociale huurwoningen en de inpasbaarheid in Buitenlust. Ook deze woningen zijn nodig om het grote tekort aan sociale huurwoningen in Diemen terug te dringen. Daarnaast vindt het college dat het conceptplan aantoont dat een appartementsgebouw met 38 sociale huurwoningen ruimtelijk goed inpasbaar is. Het plan voldoet aan de randvoorwaarden en eisen die gelden voor het bouwen in bestaande wijken. De randvoorwaarden hiervoor zijn in juli 2019 na een motie in de gemeenteraad vastgelegd in de notitie Duurzaam bouwen in een groeiend Diemen.

Data besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad van Diemen bespreekt het conceptplan voor de sociale woningbouw in Buitenlust op 24 juni 2021 in een informatieve raad. De besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 7 juli 2021. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het conceptplan, dan verandert de locatie in Buitenlust van een zoeklocatie in een ontwikkellocatie. De gemeenteraad geeft dan daarmee aan te willen bouwen in Buitenlust. Wooncorporatie Rochdale zal dan het conceptplan uitwerken tot een bouwplan en er zal een bestemmingsplanprocedure (inclusief alle benodigde onderzoeken en wettelijke procedures voor bezwaar en beroep) worden voorbereid en opgestart. 

Inspreken bij de raad

Mensen die willen inspreken bij de informatieve gemeenteraad van 24 juni kunnen spreektijd aanvragen bij de griffier via een e-mail aan de raadsgriffier@diemen.nl
Alle documenten die naar de gemeenteraad zijn gestuurd vindt u op de pagina Bestuurlijke Informatie
Het conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust is te lezen op de website van Sociale Woningbouw Diemen
De bewoners van Buitenlust zijn vrijdag 28 mei via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van het collegebesluit.  
Lees hier ook het persbericht van 28 mei 2021

Update 9 april 2021: vragen & antwoorden online bijeenkomsten

 

Op 15 en 16 maart 2021 hebben de gemeente Diemen en woningbouwcorporatie Rochdale online bijeenkomsten georganiseerd.
Naar aanleiding daarvan staan hieronder de vragen en antwoorden over het conceptplan sociale woningbouw Buitenlust.

Vragen en antwoorden uitgewerkt

In het conceptplan van de sociale woningbouw Buitenlust staat een tekening van de bezonning voor locatie C1. Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld tijdens de online bijeenkomsten op 15 en 16 maart 2021 is nu ook een tekening gemaakt van de bezonning voor locatie C3.  De bezonningstekeningen zijn hier terug te zien: Bezonningstekeningen.

Update 4 maart 2021: conceptplan Sociale Woningbouw Buitenlust


Gemeente Diemen en woningstichting Rochdale hebben het conceptplan voor sociale woningbouw Buitenlust verder uitgewerkt. Bewoners van Buitenlust hebben een geprint boekje van het concept plan en de brief ontvangen. Hierin worden de bewoners uitgenodigd om op het concept plan te reageren en/of een online bijeenkomst bij te wonen voor het stellen van vragen. Bewoners kunnen tot 5 april hierop reageren via de website van de Sociale Woningbouw Diemen.

Update 7 december 2020: bekijk hier de uitslag van de online raadpleging

De online raadpleging over de ontwerpmodellen voor de voorgenomen bouw van ongeveer 40 sociale huurwoningen in Buitenlust vond plaats van 28 september tot en met 1 november. Hiervoor stuurden we aan alle bewoners in Buitenlust een uitnodiging per post. In totaal namen 62 mensen hieraan deel. Bekijk hier de resultaten  van de online raadpleging en de brief  die hierover is gestuurd naar de bewoners van Buitenlust.

Update 12 oktober: reactietermijn online raadpleging verlengd en extra kijkavond

De reactietermijn voor de online raadpleging op www.socialewoningbouwdiemen.nl is verlengd tot 1 november 2020. Ook wordt er voor mensen die niet digitaal kunnen reageren nog een extra kijkavond georganiseerd op donderdag 22 oktober van 17.30 – 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van de werkgroep Groen. Op 12 oktober is hierover een brief gestuurd naar alle bewoners van Buitenlust.

Update september 2020: online raadpleging

Door de huidige coronacrisis heeft het college van b en w besloten om na de zomer nog geen informatie - en inloopbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor in de plaats komt er een online raadpleging over het conceptplan nieuwbouw Buitenlust. Meer informatie over de nieuwbouw in Buitenlust staat op https://socialewoningbouwdiemen.nl/buitenlust/

Op deze website worden drie modellen toegelicht en vindt u een video over de bouwplannen. Bewoners kunnen hier tot en met maandag 12 oktober 2020 hun reactie geven. Met deze reacties maken de gemeente en Rochdale een conceptplan. Dit presenteren zij eind november 2020 aan de bewoners. Daarna gaat dit conceptplan naar het college van b en w en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan op basis van het conceptplan en de opmerkingen van de buurt een besluit om wel of niet te bouwen in Buitenlust. 

Lees ook de bewonersbrief die is gestuurd naar alle bewoners van Buitenlust.

Update 6 mei 2020

Gemeente Diemen en woningbouwcorporatie Rochdale hebben drie ontwerpvarianten gemaakt voor de woningbouw in Buitenlust. Door de geldende coronamaatregelen is het niet toegestaan om deze ontwerpen met de bewoners te bespreken in een fysieke bijeenkomst. Het college van b en w heeft de bewoners op 29 april via een brief laten weten dat het streven erop gericht is om in september opnieuw te proberen een fysieke bijeenkomst te houden. Als de coronamaatregelen voor groepsbijeenkomsten ook in september nog aanhouden, dan overweegt het college om de ontwerpen online te presenteren. 

U leest hier de brief met uitnodiging inloopavond maart 2020 en de brief met uitstel bewonersavond 29 april.

Update december 2019

College van B en W besluit tot aanpassing participatieproces Buitenlust

Het college van B en W heeft besloten om het participatieproces voor Buitenlust tijdens de ontwerpfase aan te passen. Het college heeft dit op 19 december 2019 in een brief aan de bewoners van Buitenlust laten weten en uitgelegd wat de afweging is geweest. Het college begrijpt dat de werkgroep Groen niet kan meewerken aan een participatieproces terwijl het tegen de bouw van sociale woningen blijft. De gemeente Diemen vindt de bouw van nieuwe sociale huurwoningen belangrijk. Het tekort aan deze woningen is groot en de wachttijden zijn enorm. Het college vindt het schrijnend dat zelfs huishoudens met een urgentieverklaring soms meer dan een jaar moeten wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom heeft het college op 17 december besloten om te starten met de ontwerpfase voor Buitenlust en de bewonersparticipatie anders in te richten. Het college geeft woningbouwvereniging Rochdale en ambtenaren van de gemeente Diemen opdracht om een schetsplan te ontwikkelen voor zowel de bouw als de inrichting van de omgeving. Bewoners, ook die tegen de bouw van woningen zijn, kunnen een inbreng hebben op deze plannen in twee bewonersbijeenkomsten. Vervolgens kunnen college en gemeenteraad een goede afweging maken of er gebouwd gaat worden in Buitenlust.

U kunt ook de brief lezen van 19 december.

Bewonersbrieven 2019

22 maart 2019

Het college van B en W geeft in de notitie Duurzaam Bouwen in een Groeiend Diemen een onderbouwing en criteria voor mogelijke zoeklocaties voor sociale woningbouw. In een persbericht  geeft het college aan dat het zich realiseert dat verdichting (het bouwen in bestaande wijken) impact heeft op bewoners en daarom per locatie in gesprek te willen gaan met bewoners om samen een plan te maken. 

20 mei 2019

Naar aanleiding van de notitie vindt er op 20 mei 2019 een gesprek plaats met de werkgroep Groen van de bewonersvereniging Buitenlust en de gemeente. In dit gesprek wordt afgesproken dat er op 11 september 2019 een informatieavond wordt georganiseerd over de stappen en het participatieproces in de volgende fase. Meer informatie is terug te lezen in het verslag. Een van de afspraken is dat de gemeente alle bewoners van Buitenlust informeert over het besluit van de gemeente en de volgende stap. Dit doen we door middel van een brief en de genoemde Buitenlust webpagina. 

29 en 30 augustus 2019

Uitnodiging per brief voor informatieavond op 11 september. Over één punt ontstaat onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid wordt een dag later gecorrigeerd in een nieuwe brief .

17 september 2019 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 11 september bleek dat de tijdsduur en snelheid voor de ontwerpfase te krap was. De bewoners van Buitenlust worden per brief  geïnformeerd dat de gemeente en Rochdale meer tijd gaan uittrekken én de op 11 september 2019 gepresenteerde aanpak nog een keer tegen het licht gaan houden.

19 december 2019

Het college van B en W heeft besloten om het participatieproces voor Buitenlust tijdens de ontwerpfase aan te passen. Het college heeft dit op 19 december 2019 in een brief aan de bewoners van Buitenlust laten weten en uitgelegd wat de afweging is geweest. Het college begrijpt dat de werkgroep Groen niet kan meewerken aan een participatieproces terwijl het tegen de bouw van sociale woningen blijft. De gemeente Diemen vindt de bouw van nieuwe sociale huurwoningen belangrijk. Het tekort aan deze woningen is groot en de wachttijden zijn enorm. Het college vindt het schrijnend dat zelfs huishoudens met een urgentieverklaring soms meer dan een jaar moeten wachten voordat er een woning beschikbaar komt. Daarom heeft het college op 17 december besloten om te starten met de ontwerpfase voor Buitenlust en de bewonersparticipatie anders in te richten. Het college geeft woningbouwvereniging Rochdale en ambtenaren van de gemeente Diemen opdracht om een schetsplan te ontwikkelen voor zowel de bouw als de inrichting van de omgeving. Bewoners, ook die tegen de bouw van woningen zijn, kunnen een inbreng hebben op deze plannen in twee bewonersbijeenkomsten. Vervolgens kunnen college en gemeenteraad een goede afweging maken of er gebouwd gaat worden in Buitenlust.

U kunt ook de brief lezen van 19 december.

Bewonersbrieven 2018

Januari 2018: behandeling in de informatieve gemeenteraad 

Bij de behandeling van de begroting 2017 verzoekt de gemeenteraad het college van B en W aan te geven op welke wijze een eerder door de gemeenteraad uitgesproken ambitie voor de nieuwbouw van 500 sociale huurwoningen kan worden uitgebreid naar 1000 sociale huurwoningen. Op 15 november 2018 heeft het college hierover een informatie memo aan de gemeenteraad gestuurd. Deze memo wordt in de informatieve gemeenteraad van 18 januari 2018 besproken. In deze memo wordt aangegeven dat op de locaties Holland Park West, Holland Park Zuid, Buitenlust, Harmonielaan, Griend en Sniep ca. 1000 sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie over deze ambitie is te vinden onder agendapunt 6, ambitie sociale woningbouw

25 mei 2018

Op 25 mei 2018 worden de bewoners van Buitenlust per brief (geïnformeerd dat hun wijk is aangewezen als zoekgebied voor sociale woningbouw en dat er een haalbaarheidsstudie is gedaan.

21 juni 2018

Er is in de wijk Buitenlust onrust ontstaan over de brief van 25 mei 2018. De gemeente stuurt een nieuwe brief met meer uitleg en maakt excuses voor het feit dat bewoners zich overvallen voelen. De brief bevat tevens de aankondiging dat de gemeente meer tekst en uitleg geeft op de bijeenkomst die op 26 juni 2018 die door de bewonersvereniging van Buitenlust wordt georganiseerd.

Onderzoek

Buitenlust is één van de aangewezen locaties. Op deze locatie heeft de gemeente het voornemen om circa 40 sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente Diemen heeft onderzoek laten doen naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen op deze locatie.

U kunt de volgende onderzoeksrapporten lezen, te weten:

Akoestische verkenning Buitenlust

Haalbaarheidsonderzoek

Parkeeronderzoek Buitenlust

Contact

Als u vragen, suggesties, ideeën heeft voor de gemeente over Buitenlust, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl. Vermeld bij het onderwerp het zaaknummer 2019-048268.