Opkoopbescherming, verhuurvergunning aanvragen

Vanaf 1 juli 2022 geldt in de gemeente Diemen de opkoopbescherming. Dit betekent dat woningen niet zomaar gekocht mogen worden om vervolgens te verhuren. Zo blijven er meer koopwoningen over voor mensen die er zelf in gaan wonen. De opkoopbescherming geldt voor alle woningen in Diemen met een WOZ-waarde tot en met €512.000,-. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning of ontheffing krijgen om de woning toch te kunnen verhuren. Op deze pagina vindt u meer informatie daarover. 

Hoe werkt het? 

Een woning valt onder de opkoopbescherming als: 

  • De woning na 1 juli 2022 van eigenaar verandert. Let op, hier geldt de datum van inschrijving in de openbare registers*. 
  • De woning in de periode voor de inschrijving in de openbare registers korter dan 6 maanden verhuurd was.
  • De woning een WOZ-waarde heeft tot en met €512.000,-. De meest recente WOZ-waarde is van toepassing. De WOZ-waarde vindt u op de website WOZ-waardeloket 2021.

*Datum van inschrijving: datum van inschrijving in de openbare registers (het Kadaster) van de akte van levering van de woonruimte aan de nieuwe eigenaar.

Voorwaarden verhuurvergunning

In de volgende gevallen kan er een verhuurvergunning worden verleend: 

1.    U verhuurt een woning aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft met de eigenaar. Dit zijn onder andere ouders, kinderen, broers en zussen. Kijk hier voor meer informatie: Wat is bloedverwantschap? | Rijksoverheid.nl ;
2.    U woont na inschrijving van uw woning in de openbare registers minstens 1 jaar in uw nieuwe woning. Daarna mag u de woning voor maximaal 1 jaar verhuren, maar niet voor toeristische verhuur;
3.    De woning maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte;
4.    Indien de woonruimte door middel van een terugkoopplicht door een woningcorporatie wordt aangekocht, en na aankoop door deze woningcorporatie opnieuw kan worden verhuurd;
5.    Indien een leegstandsvergunning voor de woning is afgegeven.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u soms toch een verhuurvergunning verkrijgen. Het gaat om de volgende situaties:

1.    Indien er sprake is van een geval waarin burgemeester en wethouders het belangrijk achten dat woonruimte wordt verhuurd aan specifieke/bijzondere doelgroepen;
2.    Als naar het oordeel van burgemeester en wethouders het belang om te verhuren zwaarder weet dan het belang van het behoud van de woonruimte voor de kopersmarkt.

In deze gevallen moet het college van burgemeester en wethouders een nadere beoordeling doen of belangenafweging maken. Wilt u op deze grondslag een vergunning verkrijgen dan is het van belang om goed te motiveren waarom in uw geval het belang van vergunningverlening zwaarder weegt dan het belang van het beschermen van de woonruimte voor de kopersmarkt.

Goed om te weten

Aanvragen verhuurvergunning

Alleen de eigenaar van de woning kan een verhuurvergunning aanvragen. U dient hiervoor het gemeentelijke aanvraagformulier te gebruiken. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Meer informatie

De opkoopbescherming en de geldende voorwaarden zijn geregeld in de Huisvestingswet 2014 en uitgewerkt in de Huisvestingsverordening Diemen 2022.

Voor meer informatie over het aanvragen van een verhuurvergunning kunt u contact opnemen met team Vergunningen via info@diemen.nl of telefonisch (020) 31 44 888. 

Ontheffing 

Soms is het mogelijk om een ontheffing te verkrijgen van het verbod om een aangekochte woning te verhuren.

Aanvragen ontheffing 

U kunt contact opnemen met team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen voor het aanvragen van een ontheffing. Dat kan per e-mail info@diemen.nl of telefonisch (020) 31 44 888.  

Kosten 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges berekend. De hoogte van de leges vindt u terug in onze Legesverordening.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag de woning pas verhuren als u de vergunning heeft ontvangen. 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.