Woonbeleid Diemen

Diemen is een populaire plek om te wonen en de vraag naar woningen is groot. Het aantal inwoners in de gemeente Diemen is de afgelopen jaren erg gegroeid, omdat er in de afgelopen jaren veel woningen zijn bijgebouwd. De gemeente wil dat (toekomstige) Diemenaren prettig wonen. De gemeente heeft daarom in 2018 een Woonvisie gemaakt. Belangrijke onderdelen uit de Woonvisie zijn uitgewerkt in de Huisvestingsverordening. Op deze pagina vindt u meer informatie over het woonbeleid van Diemen. 

Woonvisie 2024

Terinsprakelegging concept Woonvisie Diemen 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen heeft op 2 april 2024 de volgende documenten vrijgegeven voor het indienen van inspraak. Het indienen van inspraak is het geven van een mening.  
Het college nodigt iedereen die dat wil uit om een mening ofwel ‘zienswijze’ te geven. Dat kan van 5 april tot en met 17 mei 2024 door een mail of brief te sturen naar de gemeente Diemen.

U kunt de documenten hier downloaden of een gedrukt exemplaar inzien bij de servicebalie van het gemeentehuis.
Hieronder vindt u de relevante contactgegevens die u kunt gebruiken voor het toesturen van uw mening/zienswijze/inspraak:

 • Per e-mail: info@diemen.nl met als onderwerp ‘Inspraak concept Woonvisie Diemen 2023-115898’
 • Per post: Gemeente Diemen, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen

Aan de hand van de gemaakte opmerkingen en bespreekpunten zal de concept Woonvisie mogelijk worden aangepast. Daarna wordt de Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Jonkhoff of mevrouw S. Vilé via het algemene telefoonnummer, 020 - 31 44 888.

Woonvisie 2018-2023

De Woonvisie is een beleidsdocument. In dit document staat wat de gemeente Diemen met de toekomst van wonen in Diemen wil bereiken. Bijvoorbeeld om het grote tekort aan woningen zo goed mogelijk op te lossen, dat deze goed verdeeld worden en ervoor te zorgen dat inwoners prettig kunnen wonen. De gemeente zocht uit hoe we het beste met toekomstige ontwikkelingen kunnen omgaan. Zodat u in de toekomst met plezier in Diemen woont.  

 • De Woonvisie is vastgesteld in 2018;
 • En geeft richting aan het woonbeleid;
 • Bij de Woonvisie hoort een Activiteitenprogramma. Daarin staat wat we allemaal doen om de doelstellingen uit de Woonvisie te realiseren; 
 • Een belangrijke uitwerking is de Huisvestingsverordening Diemen 2022.

Document

Welke ambities hebben wij? 

In de Woonvisie staan vier thema’s geschreven; de zogenaamde pijlers. Deze vier pijlers zijn de basis voor de Woonvisie. Daarnaast komen nog zes andere belangrijke onderwerpen aan bod.

Pijler 1: Sterke wijken 

Diemen wil graag sterke wijken zodat mensen fijn met elkaar wonen. Daarom zijn er drie zaken belangrijk: 
1.    Het hebben van woningen van een goede kwaliteit.
2.    Een diversiteit aan mensen die wonen in de wonen. Zowel rijk en arm als jong en oud. 
3.    Goede voorzieningen in de wijken zoals, scholen en winkels. 

Pijler 2: Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte

De gemeente doet haar best om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen te verbeteren. 

Pijler 3: Wonen met zorg en welzijn

Wij vinden het belangrijk dat je prettig woont, ook als je ouder wordt. Dat kan in je eigen huis zijn of in een andere woning. De gemeente helpt bewoners om langer thuis te kunnen wonen. We maken daarom een woonzorgvisie om de vraag naar goede woningen voor ouderen met goede voorzieningen goed in beeld te brengen. Dit doet de gemeente samen met zorgaanbieders en woningaanbieders. 

Pijler 4: Duurzaamheid 

De gemeente wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Daarom doet de gemeente haar best hier goede plannen voor te maken. Ook wil de gemeente dat bewoners en bedrijven energie gaan besparen en op termijn geen gas meer gebruiken. De gemeente helpt bewoners en bedrijven hierbij. 

Daarnaast worden in de Woonvisie ook nog zes andere belangrijke onderwerpen besproken, deze zijn: 

 • Studentenhuisvesting;
 • Woningbouwprogrammering;
 • Regionale samenwerking;
 • Prestatieafspraken met corporaties;
 • Huisvestingsverordening: woonruimteverdeling en beheer woningvoorraad;
 • Aanpak woonfraude. 
Huisvestingsverordening

De Huisvestingsverordening is een belangrijk document. Hierin staan regels waaraan iedereen zich moet houden.

In de Huisvestingsverordening vindt u regels over: 
•    Wie krijgt er toestemming om in een sociale huurwoning of een middeldure huurwoning te wonen? 
•    Wie heeft voorrang op een woning, bijvoorbeeld ouderen of jongeren? 
•    Hoe krijgen mensen eerder een andere huis als ze bijvoorbeeld niet meer trappen kunnen lopen? 

Ook vindt u in de Huisvestingsverordening regels over het gebruik van woningen:
•    Mag ik mijn woning verhuren aan toeristen? 
•    Mag ik mijn woning verbouwen tot appartementen? 
•    Welke vergunning heb ik nodig?

Document

Wat is nieuw in de Huisvestingsverordening 2021? 

Op 1 oktober wordt de Huisvestingsverordening gewijzigd. Per 1 oktober 2021 veranderen de volgende zaken: 

• In april 2021 is het beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ vastgesteld. Het nieuwe beleid voor de regionale woonruimteverdeling is in de Huisvestingsverordening 2022 verwerkt. De nieuwe regels zijn nog niet van kracht per 1 oktober. Naar verwachting gaat dat gebeuren in de zomer van 2022 nadat de nieuwe regels ook technisch verwerkt zijn in het geautomatiseerde systeem van WoningNet. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing. Meer weten? Kijk op www.socialehuurwoningzoeken.nl

• De regels voor lokale voorrang, passendheid en urgentie zijn al wel aangepast. 

• De regels voor afwijkend gebruik van de woning zijn vrijwel allemaal ongewijzigd gebleven. Belangrijk is dat het woningdelen door twee personen nu vergunningvrij is. Meer weten? Kijk op: Woning verhuren of veranderen.

Heeft u vragen? 

Zie de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Bel de gemeente op via (020) 31 44 888.