Wmo-raad jaarverslag 2022

Wmo-raad DIEMEN 

Jaarverslag 2022

Algemeen

De Wmo-raad Diemen heeft dit jaar goed gefunctioneerd. Een verhaal over de activiteiten van de Wmo-raad in de Diemen Info van juni 2022, mét foto’s, leverde drie nieuwe leden van de raad op. Tijdens het jaar namen individuele leden als vertegenwoordiger van de Wmo-raad regelmatig deel aan overleg of presentaties van andere adviesraden en instanties, of van ambtenaren binnen de gemeente en door het lidmaatschap van de Koepel van Adviesraden voor het Sociaal Domein ook daarbuiten. 

De nieuwe wethouder voor het Sociaal domein, Marian Everhardt, heeft twee keer een deel van onze vergadering bijgewoond: om kennis te maken, informatie te vragen, te delen en te krijgen. De Wmo-raad heeft zes keer meegedacht over inhoud en formulering van beleidsstukken of voornemens van de gemeente, en er is één ongevraagd advies uitgebracht. Bovendien heeft de Wmo-raad Diemen sinds dit jaar een eigen logo.

Samenstelling van de raad

In 2022 maakten de volgende leden deel uit van de Wmo-raad:

 • Louise de Berg (voorzitter)
 • Michiel Boer 
 • Lex Boot
 • Henk Fens
 • Margriet van der Valk(secretaris) 
 • Willemien Boland (vanaf september 2022)
 • Erika Jonker (vanaf september 2022)
 • Matty van der Klooster (vanaf september 2022)
 • Kim van der Weijden, beleidsambtenaar Team Beleid Samenleving, ter ondersteuning. 

Michiel Boer moest helaas om gezondheidsredenen stoppen, met ingang van januari 2023.

Reguliere vergaderingen 

De Wmo-raad heeft dit jaar 10 x centraal vergaderd. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats in subgroepjes, zoals om onderling te bespreken wie contact zou leggen met welke organisatie, of om de aanpak van een advies of een evaluatie door te spreken. Tijdens de vergadering kreeg de raad af en toe informatie van een externe deskundige: van Welzijn Diemen over o.a. ouderenbezoeken en het nieuwe blad Senior in Diemen, van de gemeente over het proces voor de tussenevaluatie van de Nota Samen Diemen, en over de communicatie omtrent de nieuwe manier om een sociale huurwoning te zoeken.

Themabijeenkomsten en bijscholing

Er was dit jaar één centrale themabijeenkomst voor de Wmo-raad, Cliëntenraad Participatiewet en Jongerenraad over de manier waarop de gemeente Diemen de nieuwe Wet Inburgering heeft vormgegeven. Dit was in februari 2022. 
Verder kregen we in juni  een bijscholing door een advocate, Renske Imkamp, die gespecialiseerd is in Wmo-kwesties in den lande. Zij lichtte de invulling van de Wmo-wet door de gemeente Diemen voor ons door, en vergeleek dat met hoe het elders is georganiseerd. In het algemeen blijkt Diemen het goed te doen. 
In het najaar zijn we als Wmo-raad lid geworden van de Koepel van Adviesraden in het Sociaal Domein.
De voorzitter en een lid van de Wmo-raad hebben de Algemene Ledenvergadering van de Koepel bijgewoond. Daar hield de minister van Armoedezaken, Carola Schouten, een informatieve lezing. 
En de contacten met Wmo-raden van buurgemeenten zijn weer opgepakt. 

Deelname aan overige overlegorganen en presentaties

Leden van de Wmo-raad hebben ook dit jaar weer bijgedragen aan vergaderingen van de Verkeerscommissie. 

Eenmalige bijeenkomsten: 

 • De pizza-avond van de Jongerenraad, om samen met leden van de nieuwe gemeenteraad te discussiëren over een aantal onderwerpen 
 • De presentatie van Hulp bij Digitaal, in de OBA Diemen
 • Een workshop van Diemen divers, ter voorbereiding van de evaluatie van de nota over de opbouw van een diversiteitsnetwerk

Overige contacten binnen Diemen

 • Overleg met de beleidsadviseur Onderwijs en kinderopvang van de gemeente, over het monitoren van de kwaliteit van de taalstimulering van peuters in de kinderopvang en bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • Overleg met Vluchtelingenwerk over de aard van de communicatie met nieuwe Nederlanders in Diemen, met name vanuit de gemeente
 • Overleg met de PCOB, met HVO Querido, met de Voedselbank en met Welzijn Diemen

Gevraagde adviezen

De Wmo-raad heeft dit jaar op verzoek van de gemeente geadviseerd over de volgende zaken:

 • De vragenlijst voor Klanttevredenheidsonderzoek over de levering van Wmo-hulpmiddelen
 • De vragenlijst voor Klanttevredenheidsonderzoek over de reparatie van Wmo-hulpmiddelen
 • De uitgangspuntennotitie aanbesteding trapliften DUO-gemeenten
 • De publieksversie van de Verordening Jeugdhulpverlening
 • De voortgangsrapportage van de GGD Amsterdam over het toezicht op de uitvoering van de Wmo
 • De uitgangspuntennotitie aanbesteding woningaanpassingen DUO-gemeenten

Ongevraagd advies

De Wmo-raad heeft een Ongevraagd advies gegeven over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Naar aanleiding van een schouw en van een flink aantal eigen waarnemingen nadien, over hoe mensen in scootmobielen, rolstoelen, of met rollators of kinderwagens last hebben op trottoirs of bij wegwerkzaamheden, heeft de raad negen deeladviezen geformuleerd, die positief werden ontvangen door de gemeente.

Onderwerpen die tijdens vergaderingen van de Wmo-raad zijn behandeld:

 • Nadere regels over de subsidie Van Groot Naar Beter, bij sociale huurwoningen
 • Problemen bij de huishoudelijke hulp van de Thuiszorg, bij ziekte  of vakantie (geen vervanging)
 • Ervaringen met het Regioplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
 • Vragen voor Vluchtelingenwerk; door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne is de komst van Vluchtelingenwerk in onze vergadering echter afgezegd
 • De noodzaak van ondersteuning bij digitale bankzaken voor ouderen en laaggeletterden
 • Een digitale kennismaking met het werk van netwerkpartners in het Sociaal Domein (Welzijn Diemen, Madi Diemen, HVO-Querido, Vluchtelingenwerk)
 • De opzet en formulering van het communicatiemateriaal en de website over nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte in de sociale huursector
 • Informatieve huisbezoeken van Welzijn Diemen en het nieuwe blad Senior in Diemen
 • Het proces voor de tussenevaluatie van de Nota Samen Diemen
 • De gebrekkige maatregelen bij de verbouwing van de Jumbo in Diemen Zuid, waardoor vaak gevaarlijke verkeerssituaties ontstonden
 • Onvoldoende instructie voor nieuwe gebruikers van een scootmobiel
 • Gebreken in de service van een hulpmiddelenleverancier bij de verstrekking en reparaties aan scootmobielen en rolstoelen
 • Lidmaatschap van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein
 • Mogelijkheden voor het starten van een Parkinsoncafé in Diemen

Onderlinge taakverdeling

In 2021 heeft de Wmo-raad besloten om vier aandachtsgebieden te onderscheiden, in relatie met de vijf onderwerpen waarop de het sociaal beleid in Diemen zich richt. In september hebben we in een evaluatie van het functioneren van de Wmo-raad geconstateerd dat deze taakverdeling wel duidelijkheid schept. Aansluitend hebben de nieuwe leden elk een aandachtsgebied gekozen. Met hun komst konden er nu ook contacten worden gelegd met organisaties die werkzaam zijn op het gebied “Participatie”, zodat we nog beter dan voorheen in staat zijn om signalen uit de samenleving op te vangen en op te halen. 

 • Louise: voorzitter en contacten met andere adviesraden in Diemen en de Duo-gemeenten
 • Margriet: secretaris, en Kansrijke start (jonge kinderen, statushouders en andere nieuwe Nederlanders in Diemen)
 • Lex en Matty: Gezondheid (ouderen, jeugd, mensen met een beperking, mentale gezondheid)
 • Willemien, Matty en Erika: Participatie (sociale, economische en maatschappelijke participatie)
 • Henk, Willemien en Michiel: Veiligheid en Wonen (o.a. de Verkeerscommissie, inrichting openbare ruimte, Begeleid Wonen, Maatschappelijke opvang van o.a. psychiatrische patiënten)

Contacten van de leden van de Wmo-raad

De taakverdeling om een bepaald aandachtsgebied onder de hoede te nemen geschiedt op basis van affiniteit en/of ervaring met een bepaald aspect in de samenleving. Daaruit vloeit voort dat leden van de Wmo-raad actief contacten leggen en onderhouden met bepaalde andere organisaties in Diemen, die activiteiten ontplooien binnen het sociaal domein:

 • Louise: Participatie Platform Sociaal Domein Uithoorn, Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel, Cliëntenraad Participatiewet Diemen en Jongerenraad Diemen
 • Margriet: Vluchtelingenwerk, Diversiteitsnetwerk, Inburgeringscursussen
 • Lex: Welzijn Diemen, thuisbezoeken aan ouderen
 • Henk: Verkeerscommissie, HVO Querido
 • Matty: HVO Querido, Markant, MEE
 • Erika: de Voedselbank, de Buurtkamer Rode Kruislaan
 • Willemien: Verkeerscommissie, PCOB

Diemen, maart 2023

wmoraad@diemen.nl