Regels rondom jeugdhulp

We hebben in Nederland een Jeugdwet. De Jeugdwet stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. 

Hoe de gemeente Diemen de jeugdhulp organiseert en waar inwoners recht op hebben wordt beschreven in de verordening. Dit is best een lang en technisch document. In de publieksversie van de verordening leggen we de regels over jeugdhulp kort en bondig uit. Dit hebben we gedaan zodat meer mensen dit kunnen lezen en begrijpen. 
 

1. Waarover gaan deze afspraken? 

We hebben in Nederland een Jeugdwet. Uit deze wet kun je afleiden wat de regels voor gemeenten zijn hoe zij de jeugdhulp moeten organiseren. Iedere gemeente moet duidelijk maken hoe ze dat precies doet. Dat doen we met een verordening. In deze tekst leggen we de regels kort en bondig uit. De tekst is geschreven voor ouders.  

Alleen de originele verordening geeft u rechten 
Dit is de publieksversie van de verordening jeugdhulp. Deze tekst geeft u geen rechten. Vindt u dat uw kind hulp nodig heeft van de gemeente? Lees dan ook altijd de originele verordening. Die geeft u wel rechten. U kunt de originele versie vinden via de volgende link. Kunt u niet op het internet? Dan kunt u naar het gemeentehuis komen om de verordening te bekijken. Maakt u daarvoor eerst een afspraak via 020-3144888. Het adres van het gemeentehuis is D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen.

Om welk soort hulp gaat het in de Jeugdwet? 
In de Jeugdwet gaat het om hulp voor alle in Nederland wonende kinderen en hun ouders bij het opgroeien of bij de opvoeding. Deze hulp is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, en kan soms doorlopen tot 21 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 • Hulp die zorgt dat gedragsproblemen bij kinderen verminderen.
 • Hulp die zorgt dat kinderen mee kunnen doen in de maatschappij.
 • Hulp aan kinderen op school met ernstige leesproblemen (dyslexie).  
2. Hoe krijgt u toegang tot hulp van de gemeente? 

In dit hoofdstuk leest u hoe u de gemeente om hulp vraagt en wat er daarna gebeurt. 

Is het een spoedgeval? 
Heeft uw kind heel dringend hulp nodig? Dan zorgt de gemeente dat uw kind alvast tijdelijk hulp krijgt. We nemen dan op een later moment het besluit over de definitieve hulp. 

Stap 1 | Uw vraag 
Heeft u, uw kind of iemand in uw omgeving hulp nodig? De snelste en eenvoudigste manier om uw hulpvraag te melden is telefonisch via de Brede HOED (020) 31 44 700 of via jeugdwet@diemen.nl. Nadat wij uw vraag hebben ontvangen neemt een van onze medewerkers contact met u op. 

Stap 2 | Een gesprek
Heeft de gemeente uw vraag gekregen? Dan onderzoeken we welke oplossing bij u past. Binnen 5 werkdagen wordt u en/of uw kind uitgenodigd voor een gesprek. U mag iemand meenemen naar het gesprek.

Komt er altijd een gesprek?
Nee. De gemeente voert niet eerst een gesprek als er een spoedgeval is. Of als uw kind door de (huis)arts wordt doorgestuurd naar een organisatie voor hulp op maat, heeft de gemeente niet eerst een gesprek met u en/of uw kind.

Waarover gaat het gesprek?
Tijdens het gesprek met u en/of uw kind stelt de gemeente vragen over:

 • hoe het met u en/of uw kind gaat. Is uw kind veilig? Ontwikkelt uw kind zich goed? 
 • wat u en/of uw kind graag willen dat er verandert, en hoe u en/of uw kind denkt dat de gemeente daarbij kan helpen.
 • hoe het gaat binnen het gezin. Zijn er bijvoorbeeld ook andere problemen, zoals schulden.
 • of er dingen zijn die u of uw kind zelf of met hulp van familie, vrienden of buren kunt doen. 
 • of er hulp kan worden geboden door bijvoorbeeld het consultatiebureau, een Ouder-Kind coach, maatschappelijk werk of een vrijwilliger.
 • of er extra hulp op maat nodig is door een organisatie die jeugdhulp geeft.
 • hoe we voor deze hulp goede afspraken kunnen maken met andere hulp die er misschien al is voor uw kind of binnen het gezin, bijvoorbeeld hulp op school. 
 • of u liever de hulp voor uw kind zelf regelt via een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt kopen voor uw kind, zie ook bladzijde 6, 7 en 8.  Wij vertellen u wat de gevolgen voor u en uw kind zijn als u kiest voor een pgb.

Stap 3 | Het integraal plan 
Is er eerder al een plan gemaakt voor u en uw kind? Neem dit plan dan mee naar het gesprek met de gemeente. 
Alles wat we met u en/of uw kind bespreken, schrijven we op in een document. Dit noemen we het integraal plan. In dit plan staan ook onze adviezen over de hulp voor u en/of uw kind. En de afspraken die zijn gemaakt. Een van de afspraken is bijvoorbeeld wanneer en hoe wij in het vervolg met elkaar bespreken hoe het met u en uw kind gaat.
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan voegen we die toe aan het integraal plan.

Wat gebeurt er met het integraal plan? 
Het integraal plan is van u en uw kind. Dit integraal plan kan worden opgeslagen in de administratie van de gemeente. U en uw kind hoeven dan niet steeds opnieuw het verhaal te vertellen. Wij houden ons daarbij aan de regels over uw privacy. Alleen medewerkers die speciale toestemming hebben kunnen kijken in het opgeslagen integraal plan.   

Wordt het integraal plan met anderen gedeeld?
Is er besloten dat uw kind hulp op maat krijgt? Dan is het belangrijk dat de hulpverlener die deze hulp geeft weet wat er in het integraal plan staat. Dan kan de hulpverlener uw kind de beste hulp geven. U of uw kind kunnen deze informatie zelf geven aan de hulpverlener. U mag ook aan de gemeente vragen om dit voor u te doen. 

Heeft u altijd een integraal plan nodig?
Uw kind heeft niet altijd een integraal plan nodig om hulp op maat te krijgen. Dit hoeft bijvoorbeeld niet als uw kind voor hulp op maat wordt doorgestuurd door het zorgteam van de school van uw kind.  
Is uw kind door uw (huis)arts doorgestuurd naar een organisatie voor hulp op maat? Dan kan de hulpverlener samen met u en uw kind een integraal plan opstellen. Dit gebeurt in ieder geval als er binnen uw gezin nog meer vragen zijn.

Stap 4 | Uw reactie: officieel de hulp aanvragen 
Heeft de gemeente een voorstel gedaan voor hulp op maat voor uw kind? Dan beslist u of u akkoord gaat met het voorstel.  Bij jeugdigen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van ouder(s) met gezag én de jeugdige zelf. Vanaf 16 jaar beslist de jeugdige zelf. 

 • Gaat u en/of uw kind akkoord? Zet dan uw handtekening op het integraal plan en geef het terug aan de gemeente. U mag het ook met de post sturen of via e-mail. Uw aanvraag voor hulp op maat is nu officieel.
 • Bent u het niet (helemaal) eens met het integraal plan? Om te laten weten dat u niet akkoord gaat, kunt u op het integraal plan ‘voor gezien’ schrijven en uw handtekening zetten. U kunt ook op het integraal plan schrijven wat u wel wilt dat er verandert. U laat de gemeente hierdoor weten dat u niet akkoord bent met de inhoud van het integraal plan, maar dat u wel hulp voor uw kind wilt. Geef het integraal plan terug aan de gemeente. U mag het ook met de post sturen of via e-mail. U heeft nu een aanvraag gedaan voor hulp op maat. 


Stap 5 | Ons besluit 

 • Bent u akkoord met wat er in het integraal plan staat? Dan beslissen wij meteen of uw kind hulp op maat krijgt nadat u uw handtekening heeft gezet op het integraal plan. Het integraal plan is ook het besluit. 
 • Bent u niet akkoord met wat er in het integraal plan staat en heeft u opgeschreven wat u wilt dat er verandert voor uw kind? Wij nemen uw opmerkingen mee in onze beslissing. U krijgt een aparte brief binnen 2 weken met onze beslissing. 
 • Is uw kind door school of (huis)arts doorgestuurd voor hulp op maat? Dan nemen wij een beslissing binnen 7 werkdagen na de vraag van de organisatie die de hulp op maat geeft. U krijgt geen aparte brief van de gemeente. De zorgaanbieder neemt contact met u op. 

Wat moet er in ons besluit staan?
In het integraal plan of de brief met onze beslissing staat in ieder geval: 
•    Of uw kind hulp op maat krijgt.
•    Wat de hulpvraag is en wat uw kind graag wilt dat er verandert. 
•    Of uw kind hulp op maat krijgt bij een organisatie of via een pgb. 
•    Als uw kind hulp via een pgb krijgt staat er ook in hoe hoog het pgb is en hoe wij deze kosten hebben berekend.  
•    Er staat ook in het besluit dat u bezwaar kunt maken als u het niet met ons eens bent. En dat u daarna naar de rechter kunt gaan als u het nog steeds niet met ons eens bent. 

Extra afspraken als uw kind hulp op maat krijgt 
De hulp op maat ontvangt u meestal van een organisatie met wie wij een contract hebben. 
Krijgt uw kind hulp van een organisatie met wie wij geen contract hebben, omdat uw kind daar de meest passende hulp kan krijgen? Dan staat er in het besluit ook hoe lang en hoe vaak uw kind de hulp krijgt.

3. Hoe beoordelen we welke hulp uw kind krijgt? 

We kijken eerst of uw kind hulp nodig heeft. Misschien is de situatie op een andere manier op te lossen. Is hulp op maat de enige oplossing, dan stelt de gemeente een aantal eisen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij beslissen of uw kind hulp kan krijgen. En zo ja, welke hulp.

We kijken eerst naar alle andere manieren waarop uw kind hulp kan krijgen 

 • Zijn er andere manieren om hulp te krijgen? We kijken naar de volgende mogelijkheden: 
 • Wat kunt u zelf doen? 
 • Wat kan uw omgeving doen? Bijvoorbeeld uw partner, uw ouders of familie. Maar ook buren, vrienden en bekenden. 
 • Kunt u hulp krijgen van vrijwilligers? 
 • Geven andere wetten u of uw kind recht op hulp? Bijvoorbeeld: 
 • De Zorgverzekeringswet 
 • De Wet langdurige zorg 
 • De Wet passend onderwijs 
 • De Participatiewet 

​​​​Voor het gedeelte van de vraag dat niet op één van deze manieren kan worden opgelost, biedt de gemeente hulp op maat. 

Hoe wordt bepaald of uw kind hulp op maat van de gemeente krijgt? 
Onze medewerkers beoordelen de vraag van u en/of uw kind om hulp. Hiervoor gebruiken we het integraal plan. We beslissen of u en/of uw kind hulp nodig heeft en welke hulp dan nodig is: hulp (op maat) via de gemeente of hulp die u zelf regelt. Hoe beoordelen we dat? 

4. Welke hulp is er mogelijk? 

U moet zo veel mogelijk zelf voor uzelf en uw kinderen zorgen. Als het nodig is, helpen wij u daarbij. Dat staat in de Jeugdwet.
 
Waar moet de gemeente voor zorgen bij kinderen? 
De gemeente is ook verantwoordelijk dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En dat ze zelfstandig worden en zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Dat staat in de Jeugdwet. Daarom zorgen we dat u het volgende kunt regelen voor uw kinderen: 

 • Ze laten opgroeien in een veilige omgeving. 
 • Ze zo goed mogelijke kansen geven om zich te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. 
 • Ze zo goed mogelijk opvoeden. 

Niet iedere ouder kan dit zelf regelen voor zijn of haar kind. Voor die ouders is er hulp. 

Wat doet de gemeente zodat u dingen zelf kunt regelen voor uw kind?
We zorgen dat iedere ouder toegang heeft tot:

 • Advies en informatie 
 • Lichte hulp bij de opvoeding 
 • Iemand die helpt om bij de juiste hulp te komen 
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner werkt niet voor de gemeente en kan u en/of uw kind helpen bij het zoeken naar informatie of bij het opschrijven van uw vraag. Ook kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn bij het gesprek van u en uw kind met de gemeente of met de organisatie die hulp op maat geeft.

Welke soorten ‘hulp op maat’ bieden we vanuit de Jeugdwet?
De gemeente biedt onder andere de volgende soorten hulp op maat voor uw kind:

 • Adviesgesprekken 
 • Persoonlijke begeleiding 
 • Jeugdhulp en opvoedhulp thuis 
 • Extra begeleiding op school of binnen de kinderopvang 
 • Jeugd geestelijke gezondheidszorg 
 • Persoonlijke verzorging die niets te maken heeft met medische zorg 
 • Dagbehandeling in een groep
 • Verblijf in een gezinshuis
 • Pleegzorg
 • Jeugdzorgplus. Dit is gesloten jeugdzorg voor kinderen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving 
 • Jeugdbescherming 
 • Jeugdreclassering 

Soms is er binnen de gemeente geen passende hulp voor uw kind. De gemeente zoekt dan naar andere hulp, bijvoorbeeld bij een landelijke organisatie, die uw kind de beste hulp kan geven. 

Kan uw kind ook hulp voor ernstige dyslexie krijgen van de gemeente? 
Heeft uw kind ernstige problemen bij het leren lezen, die ook met extra hulp in de klas niet opgelost kunnen worden? De gemeente kan dan beslissen, met informatie van de basisschool, of uw kind moet worden onderzocht op (ernstige) dyslexie. Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind ernstige dyslexie heeft, dan kan de gemeente zorgen dat uw kind terecht kan bij een dyslexiebehandelaar. 

5. Regels voor het pgb 

De gemeente heeft hulp op maat gekocht bij organisaties die jeugdhulp bieden. Hebben wij niet de juiste hulp voor de situatie van uw kind? Dan krijgt u misschien een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt kopen voor uw kind. U mag het pgb alleen gebruiken voor dit doel. De gemeente maakt het geld over naar de Sociale Verzekeringsbank. De hulpverlener van uw kind krijgt het geld van de Sociale Verzekeringsbank. 

Hoe vraagt u een pgb aan?
Samen met de gemeente is er een integraal plan gemaakt (zie: hoofdstuk 2 – stap 3). Dit plan moet worden aangevuld met een ander document, een pgb-plan. Dit maakt u ook samen met de gemeente. 

In het pgb-plan staat: 

 • Waarom u een pgb wilt en waarom hulp op maat van een organisatie die jeugdhulp geeft voor uw kind niet past. 
 • Wie de hulp gaat geven en waarom deze wel past voor uw kind. 
 • Wat de kosten van de hulp zijn, per uur, per dag of andere periode.
 • Voor hoeveel uren, dagdelen of dagen en nachten uw kind deze hulp nodig heeft. 
 • Of de hulp voldoet aan de eisen voor kwaliteit die staan beschreven in kwaliteitskader Jeugd v2.1.  

Extra eisen om een pgb te kunnen krijgen? 
Naast het maken van een pgb-plan moeten u en uw kind het geld van het pgb zelf kunnen beheren. Of kunnen regelen dat iemand uit uw omgeving u daarbij helpt. U krijgt dus geen hulp van de gemeente daarbij. Beheren van een pgb betekent dat u:

 • weet welke hulp nodig is voor uw kind.
 • zelf de hulpverlener kiest en daarmee afspraken maakt.
 • zelf in de gaten houdt of de hulp van goede kwaliteit is en past bij de vraag van uw kind.
 • weet welke regels er bij een pgb horen.
 • zelf de administratie kunt doen.
 • zelf alles regelt met de hulpverlener, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank. Uw hulpverlener krijgt het geld van de Sociale Verzekeringsbank. 

De gemeente bepaalt of u aan deze eisen voldoet.
Beheert een professional het pgb voor u? Dan mag deze persoon of organisatie niet ook de hulp aan uw kind geven. Voor familieleden geldt dit niet.

Mag u met het pgb een bekende betalen om uw kind de hulp te geven? 
Vooraf stelt de gemeente vast of uw kind professionele hulp nodig heeft of dat de hulp ook door een bekende mag gegeven worden. Bijvoorbeeld door (adoptie)ouders, grootouders, broers en zussen. De hulp door een bekende moet wel aan een aantal eisen voldoen: 

 • Het resultaat van de hulp is even goed of beter dan het resultaat van professionele hulp. U moet dit uitleggen. 
 • De hulp moet voldoen aan deze kenmerken: 
 • De hulp is van goede kwaliteit. 
 • De hulp past bij wat uw kind nodig heeft. 
 • De hulp is veilig. 
 • Door de hulp gaat het beter met uw kind. 
 • De bekende die hulp geeft:
 • Heeft de ervaring en kennis om de hulp te bieden en werkt op basis van een plan.
 • Moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. 
 • Maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Meldt meteen aan de gemeente als er een noodsituatie is gebeurd.
 • Heeft tijd en ruimte om de hulp te geven en raakt niet overbelast. De bekende beoordeelt dit zelf of laat dit beoordelen door een specialist. Als de gemeente dat nodig vindt, laat de gemeente dit door een specialist beoordelen. 

Wanneer krijgt uw kind geen pgb of hulp op maat, of moet het worden terugbetaald?
De Jeugdwet verplicht de gemeente om in de verordening regels op te schrijven over het voorkomen en tegengaan van misbruik bij hulp op maat en een pgb. Met misbruik bedoelen we dat u wist dat u geen recht (meer) had op hulp op maat of een pgb, en het toch kreeg.  
Soms is er geen sprake van misbruik, maar is de situatie veranderd. Dan wordt er opnieuw naar het besluit gekeken en kan de hulp worden veranderd of gestopt. 
Wanneer kijkt de gemeente opnieuw naar het besluit om hulp op maat of pgb te geven aan uw kind:

 • Als de informatie die u of uw kind ons heeft gegeven niet klopt, of als u of uw kind ons niet alle informatie heeft gegeven. En als wij daardoor een verkeerde beslissing hebben genomen. In dit geval kan de gemeente het besluit intrekken en krijgt uw kind misschien geen hulp op maat of pgb meer. De gemeente kan ook het geld of een deel van het geld dat u al heeft gekregen terugvragen.
 • Als uw kind de hulp op maat of pgb niet meer nodig heeft.
 • Als de hulp op maat of pgb niet meer voldoende is.
 • Als u of uw kind niet meer voldoen aan de voorwaarden om hulp op maat of pgb te krijgen.
 • Maakt uw kind geen gebruik van de hulp op maat of geeft u het pgb niet uit? Of geeft u het pgb aan iets anders uit dan het doel dat staat in het integraal plan en pgb-plan? Dan krijgt uw kind misschien geen hulp op maat of pgb meer. 
 • Heeft uw kind een pgb gekregen? En is dat pgb na 3 maanden nog niet uitgegeven aan het doel dat staat in het integraal plan en pgb-plan? Dan kunnen wij het besluit intrekken en het geld terugvragen. 

Welke informatie over uw rechten en plichten krijgt u van de gemeente?
De gemeente vertelt u en uw kind welke rechten en plichten u heeft als uw kind hulp op maat krijgt of als u kiest voor een pgb. Ook zal de gemeente u en uw kind uitleggen wat de gevolgen zijn als de situatie van uw kind verandert of als u of uw kind zich niet houden aan de plichten.   
De gemeente wijst personen aan die letten op het nakomen van deze plichten.

Wanneer krijgt u tijdelijk geen pgb?
De gemeente kan aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om het pgb tijdelijk niet of een deel niet uit te betalen. U ontvangt een brief als de gemeente dit aan de Sociale Verzekeringsbank heeft gevraagd. Dit mag voor maximaal 13 weken. Tijdens deze periode kan de gemeente dan onderzoek doen naar de situatie van u en uw kind. Wij vragen dit alleen als we ernstige bedenkingen hebben in de volgende gevallen, bijvoorbeeld:

 • Als de informatie die u of uw kind ons heeft gegeven niet klopt, of niet volledig is, waardoor wij een verkeerde beslissing hebben genomen.
 • Als u of uw kind niet voldoet aan de voorwaarden om het pgb te krijgen.
 • Als u of uw kind het pgb niet gebruikt. Of u het pgb uitgeeft aan iets anders dan het doel dat staat in het integraal plan en pgb-plan.

De gemeente kan ook aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om het pgb tijdelijk niet of niet helemaal uit te betalen als uw kind bijvoorbeeld tijdelijk woont in een instelling die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.

Hoeveel geld is het pgb? 

 • Het bedrag van het pgb hangt af van wat uw kind nodig heeft. We kunnen hier geen bedragen noemen. 
 • Het pgb is genoeg om hulp van een bekende of professional te kunnen betalen. 
 • We bepalen het bedrag dat u nodig heeft met de informatie in het integraal plan en pgb-plan.
 • Wij overleggen met u en uw kind welke hulp nodig is, hoeveel uren en dagen. Dit wordt dan berekend met het bedrag (tarief) dat bij de hulp hoort. Deze tarieven staan in de originele verordening.
 • Er is een tarief voor hulp die wordt gegeven door een bekende en een tarief voor hulp die wordt gegeven door een professional.
 • Het tarief voor hulp gegeven door een bekende is altijd minimaal het minimumloon.
6. Hoe regelt de gemeente andere hulp? 

Om goede hulp aan kinderen en hun gezin te geven, moet de gemeente deze hulp afstemmen met andere hulp in de gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Heeft uw kind langdurige zorg nodig? 
Heeft uw kind levenslang zorg nodig? Dan kan de gemeente u en uw kind helpen bij de aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). 
Heeft uw kind recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan mag de gemeente jeugdhulp weigeren als u niet meewerkt aan de aanvraag voor langdurige zorg voor uw kind. De gemeente kijkt daarbij altijd naar wat het beste is voor uw kind.

Contactpersoon op school en bij de kinderopvang 
De gemeente zorgt dat er een contactpersoon is op school, op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf waar u en uw kind hulp kunnen vragen. De gemeente kan met deze contactpersoon overleggen. 

Is er binnen uw gezin nog andere hulp nodig?
Zijn er binnen uw gezin nog andere vragen bijvoorbeeld over geld of werk? Soms is het lastig om zelf deze vragen te stellen. Maar de gemeente kan met u meedenken over oplossingen, of organisaties zoeken die u bij deze andere problemen kunnen helpen. Het is belangrijk dat uw gezin alle hulp krijgt die nodig is. De gemeente zal daarom ook zelf opletten of er nog meer vragen zijn en u kunt uw vragen ook zelf stellen.

Wat gebeurt er als uw kind 18 jaar wordt? 
De gemeente bespreekt met u en uw kind wat er gaat veranderen als uw kind 18 jaar wordt.

 • Als uw kind 18 jaar wordt kan uw kind recht hebben op andere hulp uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. De gemeente helpt u en uw kind bij de aanvraag hiervan.
 • Als uw kind 18 jaar wordt verandert er veel. Uw kind zal bijvoorbeeld zelf een zorgverzekering moeten afsluiten en ook voor het inkomen en de woonsituatie kunnen er dingen veranderen. De gemeente gaat op tijd, meestal als uw kind 16,5 jaar is, met u en uw kind in gesprek over deze veranderingen.
7. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent of als u wilt meedenken met de gemeente? 

De gemeente blijft graag met u in gesprek over wat wij voor inwoners doen. Zo kunnen we onze hulp aanpassen zodat die blijft passen bij wat onze inwoners willen. Daarom moet u ook met klachten bij ons terecht kunnen.

Wat is een vertrouwenspersoon? 
Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente met u of uw vraag is omgegaan, dan kunt u hulp vragen aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit is een persoon, die niet werkt voor de gemeente, met wie u kunt bespreken waar u mee zit. 
De vertrouwenspersoon luistert naar uw ervaringen en bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Als u het moeilijk vindt om daarna weer met de gemeente te praten, dan kan de vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente. 
De vertrouwenspersoon kan niks zeggen over de inhoud van uw probleem, maar is er om u te helpen om voor uw belangen op te komen.  

Hoe gaan we om met klachten?
Heeft u een klacht over hoe we u behandeld hebben? En gaat die klacht over een manier van werken in deze verordening? Dan kunt u een klacht indienen. Meer informatie is te vinden via Klacht dienstverlening - Gemeente Diemen

Gaat uw klacht over jeugdhulp? 
Heeft u een klacht over de organisatie die uw kind jeugdhulp geeft? Of over de kwaliteit van de jeugdhulp? Dan geldt de klachtenregeling van die organisatie. U kunt dan ook hulp krijgen van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld van een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening. 

Hoe geeft u uw mening? 
Inwoners moeten kunnen meepraten over de hulp die ze krijgen en over besluiten van de gemeente. De gemeente vindt de mening van cliënten is belangrijk. De gemeente leert daarvan hoe ze het doet en wat beter kan. De gemeente ontvangt de mening van cliënten door het cliënttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek kunnen inwoners reageren op hun ervaring met de hulp van de gemeente. U krijgt hierover een brief of een e-mail. 

Inwoners kunnen ook meepraten over het beleid voor jeugd, de Wmo en de Participatiewet. Iedere groep cliënten mag vertegenwoordigers aanwijzen. Die vertegenwoordigers mogen voorstellen doen voor het beleid. En advies geven over een besluit over een verordening of over beleidsvoorstellen. De gemeente ondersteunt de vertegenwoordigers, zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Meer informatie hierover leest u op de website via Adviesraden - Gemeente Diemen

8. Andere afspraken  

In dit hoofdstuk leest u algemene afspraken over deze verordening. 

Wanneer mag de gemeente afwijken van deze verordening?
Staat er iets in deze verordening wat onredelijke gevolgen heeft als we het uitvoeren? En zijn dat onredelijke gevolgen voor u of voor een ander die belang heeft bij het besluit? Dan mogen wij afwijken van wat in deze verordening staat. 

Hoe controleren we of deze verordening goed werkt?
Drie jaar na de begindatum van deze verordening onderzoeken we hoe de afspraken in de praktijk hebben gewerkt. We sturen hiervan een verslag naar de leden van de gemeenteraad. 
Vanaf dat moment onderzoeken we elke drie jaar hoe de afspraken de afgelopen jaren hebben gewerkt. De gemeenteraad krijgt steeds de uitslagen van dat onderzoek. 

Wanneer gaat deze verordening in?
De gemeenteraad heeft de verordening vastgesteld in een openbare vergadering op 16 december 2021. Deze verordening is geldig vanaf 1 januari 2022. Vanaf deze datum gelden de nieuwe afspraken. 

Wat gebeurt er met de hulp die uw kind krijgt volgens de oude afspraken?
Krijgt uw kind hulp volgens de oude afspraken? Dan blijft uw kind die hulp krijgen voor de periode die we met u hebben afgesproken. Komt er daarna een nieuw besluit, dan gelden de afspraken uit deze nieuwe verordening.