WMO voorzieningen

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. De gemeente moet er voor zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en dat u kunt meedoen aan de samenleving. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Als u hulp nodig hebt, kunt u terecht bij de Wmo consulenten. Bekeken wordt wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen en waar u ondersteuning van de gemeente bij nodig heeft.
Vormen van ondersteuning die de gemeente biedt vanuit de Wmo zijn: voorzieningen in uw woning, een rolstoel, vervoer zoals een scootmobiel of Wmo vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding thuis, dagbesteding en voorzieningen ter ontlasting van mantelzorgers.

Diensten Thuis voor inwoners met Wmo-indicatie

De HHT Diensten Thuis is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kunt inkopen.Op deze pagina leest u meer over de HHT Diensten Thuis en hoe dit is geregeld in de gemeente Diemen.

Melden hulpvraag

U meldt uw hulpvraag bij team Wmo van de gemeente. Wij zijn op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch: bel (020) 31 44 700, van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur tot 12:00 (De Brede HOED)
Per e-mail: stuur uw vraag naar wmo@diemen.nl
Per brief: u kunt uw brief afgeven aan de balie in de Brede HOED of opsturen naar: Gemeente Diemen, ter attentie van team Wmo, Antwoordnummer 14, 1110 VB Diemen (postzegel niet nodig).

In een e-mail of brief hebben wij van u nodig:

 • uw voorletters en achternaam
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • telefoonnummer waarop u of uw contactpersoon te bereiken is voor het maken van een afspraak
 • uw vraag. Zoals: waar heeft u hulp bij nodig? Of: welk hulpmiddel denkt u nodig te hebben? 

Heeft u een hulpmiddel nodig? Op de website van Hulpmiddelenwijzer kunt u checken of u dit bij de Wmo moet aanvragen of ergens anders, zoals bij uw zorgverzekering.

Onderzoek

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn, zoals een familielid, kennis, begeleider of een onafhankelijke cliëntondersteuner. In dit gesprek bespreekt de consulent met u al uw vragen en problemen. De consulent bekijkt samen met u wat u zelf of met hulp van uw eigen omgeving kunt oplossen. En of er (gemeentelijke) voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken (zoals hulp van vrijwilligers of huis van de buurt), of dat er speciale voorzieningen nodig zijn. Soms is het nodig het onderzoek uit te breiden met bijvoorbeeld een medisch advies.

Aanvragen

Na het onderzoek krijgt u een verslag, waarin staat vermeld wat de mogelijke oplossingen zijn voor uw hulpvraag en of u op grond van de Wmo in aanmerking kunt komen voor een zogenoemde Maatwerkvoorziening. Naar aanleiding van het verslag kunt u besluiten of u een aanvraag in wilt dienen voor een Maatwerkvoorziening. U ontvangt hiervoor een aanvraagformulier. Doet u een aanvraag, dan ontvangt u een beschikking (dit is de brief waarin de beslissing staat). Bent u het niet eens met een ontvangen beslissing, dan kunt u in bezwaar gaan.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als een Maatwerkvoorziening wordt toegekend, kan de gemeente deze voor u regelen. De gemeente huurt dan ondersteuning in bij een zorgaanbieder, of regelt voor u een hulpmiddel zoals een rolstoel. Dit is “zorg in natura”. Wilt u zelf uw ondersteuning of hulpmiddel regelen, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk, met een Persoons gebonden budget. Een Persoons gebonden budget is een geldbedrag waarvoor u zelf uw ondersteuning of hulpmiddel kunt inkopen. De Wmo consulent vertelt u over de voorwaarden, mogelijkheden en voor- en nadelen.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de Wmo is €20,60 per maand. In sommige situaties en voor sommige hulp of hulpmiddelen geldt geen eigen bijdrage. Daarover leest u hieronder meer informatie.

Heeft u te weinig geld voor de eigen bijdrage?
Dan kunt u misschien (een deel van) de bijdrage terugkrijgen. Of hoeft u deze (tijdelijk) niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden bij Team Sociale zaken, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 uur op (020) 31 44 888. Of kom naar het inloopspreekuur in de Brede HOED.  Dat kan elke woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur.

Team Sociale zaken kijkt ook of u recht op andere vergoedingen. Zoals geld uit de Regeling chronisch zieken en gehandicapten.

Situaties waarin u GEEN eigen bijdrage betaalt

 • U heeft een partner én u, uw partner of u allebei bent onder de AOW leeftijd. (U gaat pas eigen bijdrage betalen als u allebei de AOW-leeftijd heeft bereikt);
 • Uw partner betaalt al eigen bijdrage voor de Wmo;
 • U, of uw partner betaalt al eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg);
 • U betaalt al eigen bijdrage voor Beschermd Wonen;
 • U bent jonger dan 18 jaar. (Dan geldt geen eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen, behalve voor woningaanpassing(en). Ouders betalen de eigen bijdrage als de woning is aangepast voor een minderjarige kind).

Het CAK bepaalt of u een eigen bijdrage moet betalen voor de Wmo. 
U kunt in de CAK Eigen bijdrage rekenhulp checken of u in uw situatie een eigen bijdrage moet betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage staat op de website van het CAK

Voorzieningen waarvoor u GEEN eigen bijdrage betaalt

 • rolstoel;
 • rijlessen voor een scootmobiel of ander vervoermiddel die u uit de Wmo krijgt;
 • automatische deuropener in gemeenschappelijke ruimte;
 • drempelaanpassingen in gemeenschappelijke ruimte;
 • afstandsbediening voor een automatische deuropener;
 • onderhoud, keuring en reparatie van hulpmiddelen;
 • dagbesteding en het vervoer hiernaartoe, zolang u nog niet de AOW leeftijd heeft;
 • financiële tegemoetkomingen, zoals voor verhuiskosten;
 • Wmo vervoer (u betaalt dit per rit);

Volledige vergoeding van eigen bijdrage met collectieve zorgverzekering van Univé
Bent u via de gemeente Diemen verzekerd bij Univé (= collectieve zorgverzekering)? Dan krijgt u de eigen bijdrage Wmo helemaal vergoed uit het “Gemeentepakket Compleet” of het pakket “Compleet met € 0 eigen risico”.

Heeft u een andere zorgverzekering? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen.

Betalingsregeling afspreken met het CAK
Moet u meerdere rekeningen van het CAK tegelijkertijd betalen? Dan kunt u met het CAK afspreken om dit in delen te betalen. Bel voor zo'n betalingsregeling het CAK: 0800 1925.
Of ga naar Mijn CAK  Hier kunt u zelf veel met het CAK regelen. Bijvoorbeeld het wijzigen van uw postadres of rekeningnummer. Of een betalingsregeling aanvragen. Ook staan uw rekeningen en besluiten op Mijn CAK. Inloggen doet u veilig met uw DigiD.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gratis. Een cliëntondersteuner kan u ondersteunen in de stappen van Wmo melding naar aanvraag en inzet van een voorziening. De cliëntondersteuner denkt met u mee en kan u helpen met het verwoorden van uw hulpvraag, het maken van afspraken met leveranciers of zorgaanbieders, of bij het indienen van een klacht of bezwaar. U kunt voor cliëntondersteuning terecht bij:

Stichting MEE Amstel en Zaan
Stichting MEE is er voor alle mensen met een beperking, achterstand in de ontwikkeling, functiebeperking of een chronische ziekte. Maar ook voor hun familieleden, kennissen en medewerkers van andere organisaties. MEE Amstel en Zaan biedt op professionele en onafhankelijke wijze informatie, advies en tijdelijke ondersteuning op maat. MEE Amstel en Zaan heeft een uitgebreid aanbod van cursussen. Daarnaast informeren en adviseren juridische adviseurs van hen over wet- en regelgeving en bieden zij ondersteuning bij bezwaarprocedures. U kunt een afspraak maken met een cliëntondersteuner door te bellen met (020) 512 72 72.
http://www.mee-az.nl/
informatie@mee-az.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een laagdrempelige voorziening voor dienst- en hulpverlening ten behoeve van alle inwoners van Diemen. Het AMW in Diemen wordt verzorgd door Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur Janine Poppes, van MaDi Diemen is er speciaal voor 65-plussers met vragen over wonen, zorg, inkomen en welzijn. U kunt haar bereiken via j.poppes@madidiemen.nl.

Markant
Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Markant helpt mantelzorgers het evenwicht en het overzicht over het leven te behouden, zodat zij het volhouden om voor de ander te blijven zorgen. In Diemen kunt u als mantelzorger voor advies en ondersteuning terecht bij het spreekuur van Markant.

Via de Brede HOED kan een afspraak worden gemaakt met Karin van Bodegraven, de mantelzorgmakelaar van Markant. U kunt ook op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur bellen met Markant  (020) 88 68 800 of mailen naar info@markant.org.

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking (brief met de beslissing). Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank. U kunt indien u wenst ondersteuning krijgen bij het indienen van het bezwaar of beroep van de sociaal raadsman of van een consulent van MEE.