WMO voorzieningen

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. De gemeente moet er voor zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en dat u kunt meedoen aan de samenleving. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Als u hulp nodig hebt, kunt u terecht bij de Wmo consulenten. Bekeken wordt wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen en waar u ondersteuning van de gemeente bij nodig heeft.
Vormen van ondersteuning die de gemeente biedt vanuit de Wmo zijn: voorzieningen in uw woning, een rolstoel, vervoer zoals een scootmobiel of Wmo vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding thuis, dagbesteding en voorzieningen ter ontlasting van mantelzorgers.

Diensten Thuis voor inwoners met Wmo-indicatie

De HHT Diensten Thuis is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kunt inkopen.Op deze pagina leest u meer over de HHT Diensten Thuis en hoe dit is geregeld in de gemeente Diemen.

Melden hulpvraag

U begint met het melden van uw hulpvraag bij team Wmo van de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Hiervoor is gratis onafhankelijke cliënt ondersteuning beschikbaar (zie informatie verder op deze pagina).

De snelste en eenvoudigste manier om uw hulpvraag te melden is telefonisch via de Brede HOED (020) 31 44 700. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag 09:00 uur tot 12:00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen naar wmo@diemen.nl of een schriftelijke melding doen. 

Een schriftelijke melding kunt u afgeven in de Brede HOED of opsturen naar (postzegel niet nodig): 

Gemeente Diemen
team Wmo
Antwoordnummer 14
1110 VB Diemen

Als u uw melding per e-mail of schriftelijk doet, vermeld dan minimaal de volgende gegevens:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Telefoonnummer waarop u of uw contactpersoon te bereiken is voor het maken van een afspraak
  • En wat uw hulpvraag is (waar heeft u hulp bij nodig of welke voorziening denkt u nodig te hebben)
Onderzoek

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn, zoals een familielid, kennis, begeleider of een onafhankelijke cliëntondersteuner. In dit gesprek bespreekt de consulent met u al uw vragen en problemen. De consulent bekijkt samen met u wat u zelf of met hulp van uw eigen omgeving kunt oplossen. En of er (gemeentelijke) voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken (zoals hulp van vrijwilligers of huis van de buurt), of dat er speciale voorzieningen nodig zijn. Soms is het nodig het onderzoek uit te breiden met bijvoorbeeld een medisch advies.

Aanvragen

Na het onderzoek krijgt u een verslag, waarin staat vermeld wat de mogelijke oplossingen zijn voor uw hulpvraag en of u op grond van de Wmo in aanmerking kunt komen voor een zogenoemde Maatwerkvoorziening. Naar aanleiding van het verslag kunt u besluiten of u een aanvraag in wilt dienen voor een Maatwerkvoorziening. U ontvangt hiervoor een aanvraagformulier. Doet u een aanvraag, dan ontvangt u een beschikking (dit is de brief waarin de beslissing staat). Bent u het niet eens met een ontvangen beslissing, dan kunt u in bezwaar gaan.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als een Maatwerkvoorziening wordt toegekend, kan de gemeente deze voor u regelen. De gemeente huurt dan ondersteuning in bij een zorgaanbieder, of regelt voor u een hulpmiddel zoals een rolstoel. Dit is “zorg in natura”. Wilt u zelf uw ondersteuning of hulpmiddel regelen, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk, met een Persoons gebonden budget. Een Persoons gebonden budget is een geldbedrag waarvoor u zelf uw ondersteuning of hulpmiddel kunt inkopen. De Wmo consulent vertelt u over de voorwaarden, mogelijkheden en voor- en nadelen.

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo voorzieningen betaalt u vanaf 2020 een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage zie CAK regelingen of vraag via De Brede HOED bij team Wmo naar het informatieblad over de eigen bijdrage.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gratis. Een cliëntondersteuner kan u ondersteunen in de stappen van Wmo melding naar aanvraag en inzet van een voorziening. De cliëntondersteuner denkt met u mee en kan u helpen met het verwoorden van uw hulpvraag, het maken van afspraken met leveranciers of zorgaanbieders, of bij het indienen van een klacht of bezwaar. U kunt voor cliëntondersteuning terecht bij:

Stichting MEE Amstel en Zaan
Stichting MEE is er voor alle mensen met een beperking, achterstand in de ontwikkeling, functiebeperking of een chronische ziekte. Maar ook voor hun familieleden, kennissen en medewerkers van andere organisaties. MEE Amstel en Zaan biedt op professionele en onafhankelijke wijze informatie, advies en tijdelijke ondersteuning op maat. MEE Amstel en Zaan heeft een uitgebreid aanbod van cursussen. Daarnaast informeren en adviseren juridische adviseurs van hen over wet- en regelgeving en bieden zij ondersteuning bij bezwaarprocedures. U kunt een afspraak maken met een cliëntondersteuner door te bellen met (020) 512 72 72.
http://www.mee-az.nl/
informatie@mee-az.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een laagdrempelige voorziening voor dienst- en hulpverlening ten behoeve van alle inwoners van Diemen. Het AMW in Diemen wordt verzorgd door Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur Janine Poppes, van MaDi Diemen is er speciaal voor 65-plussers met vragen over wonen, zorg, inkomen en welzijn. U kunt haar bereiken via j.poppes@madidiemen.nl.

Markant
Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Markant helpt mantelzorgers het evenwicht en het overzicht over het leven te behouden, zodat zij het volhouden om voor de ander te blijven zorgen. In Diemen kunt u als mantelzorger voor advies en ondersteuning terecht bij het spreekuur van Markant.

Via de Brede HOED kan een afspraak worden gemaakt met Karin van Bodegraven, de mantelzorgmakelaar van Markant. U kunt ook op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur bellen met Markant  (020) 88 68 800 of mailen naar info@markant.org.

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking (brief met de beslissing). Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank. U kunt indien u wenst ondersteuning krijgen bij het indienen van het bezwaar of beroep van de sociaal raadsman of van een consulent van MEE.