Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente. De Wmo is gericht op iedereen in de samenleving die kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Mensen die daar hulp bij nodig hebben, bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de Wmo consulenten. Bekeken wordt wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen en waar u ondersteuning van de gemeente bij nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van uw woning, huishoudelijke hulp, begeleiding thuis of Wmo vervoer.

Uw hulpvraag melden bij de gemeente 

Voordat u een aanvraag kunt doen voor een Wmo voorziening, moet u uw hulpvraag eerst melden bij de gemeente. 
Heeft u alleen een vraag over Wmo vervoer en bent u 75 jaar of ouder? Kijk dan bij: Wmo vervoer.

Voor overige vragen geldt

Telefonisch melden is het makkelijkst en het snelst. U kunt hiervoor bellen met de Brede Hoed (020) 31 44 700, bereikbaar maandag tot en met vrijdag 09:00 uur tot 12:00 uur. 
U kunt uw melding ook per e-mail of schriftelijk doen. 

Voorzieningen aanvragen

Voor uitgebreide informatie over voorzieningen aanvragen: ga naar Wmo voorzieningen .

Contractering Wmo-begeleiding

Begeleiding door het Wmo bestaat uit dagbesteding (inclusief vervoer), individuele begeleiding, woon- en huishoudelijke begeleiding en logeeropvang.

De begeleiding omvat activiteiten, ondersteuning en participatie van inwoners die op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De begeleiding is afgestemd op de behoeften, kenmerken en mogelijkheden van een persoon met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Begeleiding moet erop gericht zijn dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Het vervoer van en naar een locatie maakt hier onderdeel van uit.

Voor de levering van begeleiding heeft de gemeente Diemen via een Open House model contracten met verschillende aanbieders afgesloten. De overeenkomsten hebben een looptijd van twee jaar en drie maanden met een verlengoptie van maximaal twee keer één jaar. Vanaf 1 augustus 2019 is het mogelijk om gedurende de looptijd nieuwe opdrachtnemers tussentijds te contracteren. Inschrijvers moeten aan alle voorwaarden en vereisten van Tenderned voldoen. Inschrijven kan uitsluitend digitaal via het platform en inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de inschrijving. Binnen vier weken na inschrijving ontvangt de inschrijver bericht. Inschrijvingen die vier maanden voor het einde van de looptijd van de raamovereenkomsten ontvangt, worden niet meer in behandeling genomen. Contractering vindt plaats door het ondertekenen van een overeenkomst.

Informatie

Inschrijven kan via het platform Tenderned.