Gemeente tevreden over uitspraak Commissie MER

De gemeente Diemen heeft aan het ingenieursbureau Antea opdracht gegeven om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen over de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines rond knooppunt Diemen. Onderdeel van de MER procedure is dat de onafhankelijke Commissie MER het onderzoek toetst. Deze toetsing heeft onlangs plaatsgevonden en de Commissie MER heeft op 14 februari 2024 haar adviezen en aanbevelingen gepubliceerd. Het advies is te downloaden via de website van de Commissie MER.

De gemeente is tevreden met het advies. De Commissie MER erkent in haar rapport dat de mogelijke ontwikkeling van windturbines in ‘een dynamisch infrastructuurlandschap’ plaatsvindt, ‘waaraan de geplande windturbines een relatief bescheiden en qua uitstraling passende toevoeging zijn. Met de nodige aanvullingen zal het MER een nog betere bijdrage kunnen leveren aan een goed onderbouwd besluit. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om er in het tweede kwartaal van 2024 een definitief besluit over de windzoekgebieden te nemen.’

Het rapport bevat ook adviezen en aanbevelingen. De Commissie zou bijvoorbeeld graag willen weten hoe de natuurcompensatie in het gebied eruit ziet. Omdat dit nog niet duidelijk is ziet de Commissie een risico als het gaat de uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente deelt deze zorg. Tegelijk is het op dit moment nog niet mogelijk om de vragen rond natuurcompensatie sluitend te beantwoorden. De gemeente heeft hierover al verschillende gesprekken gevoerd met de provincie. In een volgende fase, als er daadwerkelijk een plan ligt voor de bouw van een windpark, zal dit thema in samenspraak met de buurgemeenten en de provincie Noord-Holland verder worden onderzocht.

Het Team Ruimtelijk Beleid van de gemeente bestudeert nu het advies. Daar waar gevraagd zal de gemeente opdracht geven aan het onderzoeksbureau om voor aanvullende informatie te zorgen en het MER verder aan te vullen. Alle antwoorden zullen worden gebundeld in een supplement op het MER. Dit zal dan uiteindelijk ter vaststelling worden voorgelegd aan het college van B&W van Diemen. 

Zoals de MER procedure voorschrijft, konden ook inwoners en andere belanghebbenden hun mening geven op het MER. Van 8 december 2023 tot en met 31 januari 2024 konden zienswijzen worden ingediend. Deze periode is nu afgelopen. Er zijn 89 zienswijzen binnengekomen bij de gemeente. Deze worden momenteel verwerkt in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. Voor elke zienswijze wordt daarin aangegeven wat de reactie van de gemeente is en of de zienswijze leidt tot wijzigingen. 

De antwoorden op de adviezen van de Commissie MER en de Nota van beantwoording zienswijzen komen dan samen in één collegebesluit waarin het MER definitief kan worden afgerond. Het college zal dan ook een voorkeur uitspreken voor een bepaalde opstelling van windturbines. Het hele pakket wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Meer informatie over het MER vind je op de website van gemeente Diemen