Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Scholen zorgen ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dit kan meestal een reguliere basisschool zijn, maar soms een school voor speciaal (basis) onderwijs. Dat noemen we ‘zorgplicht’.

Scholen werken daarbij samen in een regio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in de regio. Alle basisscholen in Diemen werken samen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen. Voor meer informatie en contact, kijk op www.swvamsterdamdiemen.nl.

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op waarin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Alle samenwerkende gewone scholen in een regio bieden dezelfde basisondersteuning. De scholen bepalen samen wat er onder de basisondersteuning valt. Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis. Of trainingen in sociale vaardigheden. Hierbij werken ze soms samen met instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp. De school geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan welke extra begeleiding zij kan geven.

In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden van extra ondersteuning niet voldoende om een leerling optimaal binnen de reguliere basisschool te kunnen begeleiden. School en ouders bespreken dan de mogelijkheid van een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Om naar een school voor speciaal (basis)onderwijs te gaan heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Met een TLV kan een leerling worden ingeschreven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs en kan de financiering hiervoor door de betreffende school worden georganiseerd. Om een TLV te krijgen moet de leerling door de school worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.

Adviseur passend onderwijs

Wat doet de adviseur passend onderwijs Diemen?
Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig op school dan anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aangepast leerprogramma of ondersteuning bij gedrag. Ook kan een zogenaamd arrangement ingezet worden. Dit is een plan waarmee extra hulp aan uw kind gegeven kan worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan begeleiding door iemand aan uw kind bij het leren omgaan met de leerstof, begeleiding bij een bepaald leervak of begeleiding bij het veranderen van gedrag van uw kind. Misschien is het voor uw kind wenselijk om over te stappen naar een andere, beter passende, vorm van onderwijs. Zorgen rondom uw kind zullen door de school met u worden besproken. Zij betrekken daarbij ook de Adviseur Passend Onderwijs. 

U kunt zelf natuurlijk ook vragen of twijfels hebben over de extra zorg die uw kind krijgt binnen het onderwijs. Of misschien wilt u uw kind op een school plaatsen, maar is de school vol. Of u wilt naar een andere basisschool, maar uw kind heeft extra hulp nodig op school. In al deze gevallen kan de Adviseur Passend Onderwijs u ondersteunen. 

Overstappen van school?
Alle basisscholen in Diemen hebben samen afspraken gemaakt over de procedure van plaatsing van leerlingen die naar Diemen verhuizen of binnen Diemen van school willen wisselen. De school waar u contact mee opneemt, zal u altijd eerst vragen wat de reden is van de schoolwissel. Mogelijk verwijzen zij u eerst terug naar de huidige school om daar het gesprek aan te gaan. Als er geen plek is op de school van uw voorkeur, dan zal deze school u doorverwijzen naar de adviseur passend onderwijs. Deze helpt u verder met zoeken naar een school. Ook als er wel plek is, maar uw kind heeft extra ondersteuningsbehoeften, dan zal de school de adviseur passend onderwijs betrekken. Samen met u en de gewenste school zullen we bespreken wat uw kind nodig heeft en of dit geboden kan worden op deze school. Kan dit niet, dan helpt de adviseur passend onderwijs u met het vinden van een school die hier wel aan kan voldoen.

Met al uw vragen over extra ondersteuning op school en plaatsing op scholen kunt u contact opnemen met de Adviseur Passend Onderwijs. Neemt u vooral ook contact op als u twijfelt of u uw vraag aan de Adviseur Passend Onderwijs kan stellen. Zij helpt u graag op weg. 

Naam Adviseur Passend Onderwijs Diemen: Miranda van Dam
Telefoon: 06-18452674
Email: m.vandam@florentebasisscholen.nl