Bestemmingsplanprocedure

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. De gemeente moet daarbij een speciale procedure volgen waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. De stappen worden hier kort uitgelegd.

Bestemmingsplanprocedure

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen-Zuid. De gemeente moet daarbij een speciale procedure volgen waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een reactie kunnen geven. De stappen worden hier kort uitgelegd. 

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan is in de gemeenteraad besproken en bewoners/belanghebbenden hebben zes weken (van 21 februari 2020 t/m 16 april 2020) de mogelijkheid gehad om een inspraakreactie in te dienen. De reacties in de inspraakronde zijn nog geen formele zienswijzen. De ingekomen inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknota, die tijdens de volgende stap ter inzage is gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan

Na afronding van het voorontwerp bestemmingsplan is er gewerkt aan de volgende stap en dat is het ontwerp bestemmingsplan inclusief inspraaknota (beantwoording van de inspraakreacties die zijn ingediend bij de vorige stap het voorontwerp bestemmingsplan). Ook dit plan heeft zes weken (van 4 december 2020 t/m 14 januari 2021) ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bewoners die vinden dat er in het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.

Vaststelling bestemmingsplan

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de reactienota waren beschikbaar. Betrokken personen konden tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State hoger beroep instellen. Dat is ook gebeurd. Inmiddels heeft de Raad van State daarover een uitspraak gedaan. Nadat de gemeente een verkeersbesluit had genomen over de maximumsnelheid van 30 km/u, heeft de Raad van State op 26 april 2023 aangegeven dat de rechtsgevolgen van het plan in stand kunnen blijven. Dat betekent dat de gemeente kan gaan beginnen aan het werk om de busbaan open te stellen en de rotonde bij Beukenhorst aan te leggen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar kunnen starten.

Documenten

Via de website van Ruimtelijke Plannen kunt u alle relevante stukken met betrekking tot het (ontwerp) bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid inzien.

  • U klikt hier vervolgens op 'plannen zoeken'
  • U kunt hier zoeken op 'adres' of 'plannaam of -nummer'. Klik op 'plannaam of -nummer'
  • Vervolgens vult u het volgende plannummer in NL.IMRO.0384.BPVerkeerZuid-OW01.