Privacyverklaring Emissiezone

Privacyverklaring

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en het beleidskader Privacy en Gegevensbescherming. Deze informatie vind je op deze webpagina.
 

1. Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad. Voor de verwerkingen van de gemeente Diemen is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Team Ruimtelijk Beleid gemeente Diemen
4.1. Doel

De gemeente Amsterdam voert per 1 januari 2025 een uitstootvrije zone in voor bestel- en vrachtwagens. Deze maatregel heeft niet alleen consequenties voor Amsterdamse ondernemers met fossiele bestel- en/of vrachtauto’s. Ook Diemense ondernemers kunnen door de maatregel worden geraakt. Per brief informeren we belanghebbende ondernemers in Diemen over de invoering van de uitstootvrije zone in Amsterdam en de mogelijke consequenties daarvan. We informeren de houders van relevante kentekens direct. 

4.2. Wettelijke Grondslagen

De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de taak die de gemeente Diemen heeft in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

4.3. Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens van betrokkene en, indien van toepassing, van gezinsleden;

  • Kentekens van voertuigen waarvoor de Uitstootvrije zone in Amsterdam van toepassing is.
  • Adresgegevens van de houders van deze kentekens. 
4.4. Delen en uitwisselen van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van de taken van het Team Ruimtelijk Beleid is het noodzakelijk dat gegevens gedeeld/uitgewisseld kunnen worden tussen de bij de situatie betrokken hulpverleners en/of instanties. Als het Sociaal Team persoonsgegevens wil verstrekken die in feite noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, dan is toestemming niet nodig.

Het Team Ruimtelijk Beleid informeert u altijd over de gegevens die over u worden gedeeld/uitgewisseld en de gegevens die over u worden geregistreerd. Daarbij wordt ook duidelijk uitgelegd waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om u te helpen. Het delen/uitwisselen van gegevens is toegestaan zolang dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (art 5, lid1 b AVG).

4.5. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

4.6. Bewaartermijn

Na afhandeling van een meervoudige ondersteuningsvraag worden de gegevens na het versturen van de brief verwijderd. De gegevens worden niet langer gehouden dan noodzakelijk is voor het op de hoogte brengen van de belanghebbende ondernemers en de houders van kentekens over de invoering van de uitstootvrije zone in Amsterdam en de mogelijke consequenties daarvan.

5. Contact

Voor vragen of klachten over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl Voor overige vragen mail naar gemeente@diemen.nl. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. 

Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op onze website.

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 12 oktober 2023.