Privacyverklaring aanlijn- en muilkorfgeboden

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en het beleidskader Privacy en Gegevensbescherming. Deze informatie vind je op Privacyverklaring – Gemeente Diemen.

1. Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.
Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van het team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen is de verwerkings-verantwoordelijke het college van B&W. 

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Team OOV/Vergunningen

4.1. Doel

Gemeente Diemen en de omliggende gemeenten hebben een handhavingsbevoegdheid op aanlijn- en muilkorfgeboden die een eigenaar van een gevaarlijke of hinderlijke hond opgelegd heeft gekregen. Een aanlijn- en muilkorfgebod geldt binnen de grenzen van het ambtsgebied van de betreffende gemeente. Om ervoor te zorgen dat gevaarlijke honden niet in een naburige gemeente zonder aanlijn- en muilkorfgebod worden uitgelaten willen we de persoonsgegevens van eigenaren die binnen 3 km van de gemeentegrens wonen kunnen uitwisselen met andere gemeenten en politie-eenheiden. Een buurgemeente heeft dan de mogelijkheid om een vergelijkbaar gebod op te leggen. Dit ter bescherming van het algemeen belang, de openbare orde en veiligheid. 

4.2. Wettelijke Grondslagen

De gemeente Diemen deelt en verwerkt de persoonsgegevens van een inwoner met gebod, op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, te weten de uitvoering van artikel 2:59 en artikel 2:59a van de APV, in samenhang gelezen met artikel 10 Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

4.3. Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens van betrokkene en, indien van toepassing, van gezinsleden;

  • Naam, adres en het Burgerservicenummer van de eigenaar van de hond
  • Type gebod: aanlijn en/of muilkorf 
4.4. Delen en uitwisselen van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van deze taak is het noodzakelijk dat gegevens gedeeld/uitgewisseld kunnen worden tussen de bij de situatie betrokken instanties. In dit geval kunnen de gegevens gedeeld worden met gemeente Ouderkerk aan de Amstel, gemeente Amsterdam, gemeente Gooise Meren en de politie Amsterdam-Amstelland.

Het team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen Diemen informeert u altijd over de gegevens die over u worden gedeeld/uitgewisseld en de gegevens die over u worden geregistreerd. Daarbij wordt ook duidelijk uitgelegd waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om te delen. Het delen/uitwisselen van gegevens is toegestaan zolang dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (art 5, lid1 b AVG).

4.5. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

4.6. Bewaartermijn

De gemeente bewaart – bij ontvangst afschrift gebod - persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van het bijtprotocol beschikbaar blijven zolang het gebod geldig blijft. In beginsel voor onbepaalde tijd. 

5. Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl. Voor overige vragen mail naar gemeente@diemen.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk jouw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op onze website www.Diemen.nl.