Specifieke privacyverklaring parkeerhandhaving

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevens verwerking met betrekking tot het gebruik van scanauto’s geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.
Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van Parkeerhandhaving is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 
De gemeente Diemen heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@diemen.nl.

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 

Doel 

•    Heffing en invordering van parkeerbelasting (betaald parkeren)
•    Controle op het betalen van parkeerbelasting (handhaving)

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vind je in art6 lid1 sub e “De verwerking is noodzakelijk voor de invulling van een taak in algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbare gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen”

Categorieën persoonsgegevens 

Hiervoor gebruikt EGIS Parking Services BV in opdracht van gemeente Diemen de volgende categorieën persoonsgegevens:
•    NAW-gegevens
•    Geboortedatum
•    BSN-nummer
•    Automatic NumberPlate Recognition (ANPR)-foto van het voertuig, gekoppeld aan plaats, datum, tijd, locatiegegevens (GPS coördinaten) en omgevingsfoto geregistreerd door scanvoertuig.
•    Kenteken van het voertuig gekoppeld aan parkeerrecht, tariefgebied, datum en tijdstip
•    Status van het voertuig in het kentekenregister
•    AvB-gegevens (Bedrijfsaansprakelijkheid)
•    NHA-nummer (naheffingsaanslag nummer)
•    Nationaal Parkeer Register (NPR)-gegevens (fiscale handhaving)
•    RVV ontheffing (handhaving Mulder)
•    Bevraging buitenlandse kentekens via RDW/NCP

Ontvangers, doorgifte, profilering, handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Diemen wisselt in het kader van de Parkeerhandhaving persoonsgegevens uit met EGIS Parking Services BV te Amsterdam  . 
Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Bewaartermijn

Indien betaald is, worden de kentekens/persoonsgegevens binnen 48 uur verwijderd. Indien niet of onvoldoende betaald is, worden de kentekens/persoonsgegevens 13 weken bewaard (en in geval van beroep voldoende lang om de procedure af te handelen). Daarna wordt het kenteken uit het register verwijderd.

Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl. Voor overige vragen mail naar parkeren@diemen.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk jouw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op onze website www.diemen.nl.