Specifieke privacyverklaring wachtlijst ligplaats Diemen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier volgens de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verantwoordelijk in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van “wachtlijst ligplaatsen verbindingskanaal Diemen” is de verantwoordelijke het college van B&W. 

De gemeente Diemen heeft een functionaris gegevens bescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via FG@diemen.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor de wachtlijst is: 
• Het verwerken van de aanmeldingen voor het verkrijgen van een ligplaats i.v.m. van aantal ligplaatsen. 
• Om, indien noodzakelijk, contact met u te kunnen opnemen in het kader van uw aanmelding hiervoor. 
• Om een digitale bevestiging van uw inschrijving te versturen.

Grondslag

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens voor een aanmelding voor deze lijst op basis van uw toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Het Team Projecten, de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, van de gemeente Diemen verwerkt de persoonsgegevens die u tijdens het aanmelden per e-mail of telefonisch heeft verstrekt. Wij vragen niet meer informatie dan nodig is om met u te communiceren voor het eerder beschreven doel. Voor “wachtlijst ligplaatsen verbindingskanaal Diemen” registreren wij:

• Voornaam en achternaam
• Adresgegevens 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming.

De gemeente Diemen wisselt in het kader van “wachtlijst ligplaatsen Diemen” geen persoonsgegevens uit met andere organisatie onderdelen of andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de archiefwet. Dit betekent voor persoonsgegevens die zijn verwerkt voor “wachtlijst ligplaatsen Diemen” dat:

• Gegevens voor deze lijst worden bewaard totdat er een plaats beschikbaar is.
• Indien er reden voor is, kan de gemeente Diemen u benaderen om te checken of u nog steeds belangstelling heeft om op deze lijst te blijven staan.

Afmelden

Indien u zich bij nader inzien wilt afmelden voor deze wachtlijst, dan kunt dit alleen schriftelijk melden door een e-mail te sturen naar info@diemen.nl onder vermelding van "wachtlijst ligplaats verbindingskanaal Diemen".

Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, maak dan gebruik van het formulier van de gemeente Diemen. 

De gemeente Diemen heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via FG@diemen.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Diemen uitoefenen. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op "klacht dienstverlening"

Wijziging

Dit document is vastgesteld op 19 juli 2018.