Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.

Bestuur

De burgemeester wordt benoemd door de Koning. De wethouders zijn na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad benoemd. Op basis van het collegeprogramma werken zij de komende vier jaar samen. De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders en de portefeuilleverdeling 2022-2026 vindt u hieronder. 

Spreekuur

Iedere donderdag van 09.00 tot 10.00 uur hebben de burgemeester en wethouders spreekuur. Dit vindt weer fysiek plaats. Een afspraak maken is niet nodig. Niet elke donderdag is het gehele college aanwezig. In het DiemerNieuws kunt u wekelijks lezen welke collegeleden er aanwezig zijn. Heeft u vragen over het spreekuur met het college? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat (020) 31 44 606 of via bestuurssecretariaat@diemen.nl.

Burgemeester Erik Boog

Burgemeester Erik Boog

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht, handhaving en APV
 • Dienstverlening, informatieveiligheid en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Duo+

Projecten:

 • Diemen 800 jaar
 • Community building Rode Kruislaan en Beukenhorst

Programma’s:

 • Voor en met Diemen (met wethouder Prins)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland
 • Lid Bestuur GR DUO+
 • Lid Stuurgroep RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) Amsterdam-Amstelland
 • Lid Landelijke Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsregio’s

 Niet functiegerelateerd:

 • Lid van de Raad van Toezicht Alberdingk Thijm Scholen – regio Gooi en Vechtstreek (onbezoldigd)
Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks), 1e loco burgemeester

MSVB

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Inburgering, diversiteit en inclusie
 • Beheer openbare ruimte
 • Gebouwen- en wijkbeheer
 • Afval en milieu
 • Duurzaamheid
 • Water, natuur en dierenwelzijn

Wijkwethouder Diemen Zuid

Projecten:

 • Verkeersstructuur Diemen Zuid
 • Natuurpark Spoorzicht, Oosterringdijk en Van Gemertplantsoen

Programma’s:

 • Duurzaamheid
 • Grip op het sociaal domein (met wethouder Everhardt)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid stuurgroep Diemerscheg
 • Voorzitter Bowa (Bestuurlijke trekker DPRA -regio)
 • DB-lid Groengebied Amstelland
 • Lid Metropolitaan Landschap
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Voorzitter commissie Bezwaar en Beroep

Niet functiegerelateerd:

 • Geen
Wethouder Hans Prins (Ons Diemen), 2e loco burgemeester

Hans Prins

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Participatie
 • Communicatie
 • Grondzaken
 • Welstand en vergunningen
 • Verkeer, verkeersveiligheid en vervoer (parkeren)
 • ICT

Wijkwethouder Diemen Noord

Projecten:

 • Woningbouwlocaties (met wethouder Everhardt)
 • Spooronderdoorgang (met wethouder Everhardt)
 • Sporthal en sportpark (met wethouder Klaasse)
 • Ontwikkeling Sportcentrum Duran en Kruidenhof (met wethouder Klaasse)
 • Brede School Holland Park West en Atelier (met wethouder Klaasse) 

Programma’s:

 • Voor en met Diemen (met burgemeester Boog)
 • Community building (met wethouder Everhardt)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Amstelland Meerlanden
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Vervoerregio Amsterdam
 • Lid Platform Ruimte Metropoolregio Amsterdam
 • Lid Platform Mobiliteit Metropoolregio Amsterdam
 • Lid Regiegroep AM Metropoolregio Amsterdam

Niet functiegerelateerd:

 • Geen
Wethouder Jeroen Klaasse (D66), 3e loco burgemeester

JK

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport en recreatie
 • Kunst, cultuur en ontwikkelingssamenwerking
 • Daarom Diemen en evenementen

Wijkwethouder Diemen Centrum

Projecten:

 • Sporthal en sportpark (met wethouder Prins)
 • Middelbare school (met wethouder Everhardt)
 • Ontwikkeling Sportcentrum Duran en Kruidenhof (met wethouder Prins)
 • Brede School Holland Park West en Atelier (met wethouder Prins)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Amsterdam-Amstelland 
 • Lid Algemeen Bestuur OGZ Amstelland
 • Vertegenwoordiger van de Gemeente Diemen in de aandeelhoudersvergadering van ‘De Meerlanden N.V.’

Niet functiegerelateerd:

 • Algemeen bestuurslid Nederlandse Spellenvereniging Ducosim
Wethouder Marian Everhardt (PvdA), 4e locoburgemeester

MEPortefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedebestrijding en bestaanszekerheid
 • Zorg en welzijn
 • Ouderenbeleid
 • Wonen
 • Volwasseneneducatie
 • Laaggeletterdheid

Wijkwethouder Buitengebied

Projecten:

 • Spooronderdoorgang (met wethouder Prins)
 • Woningbouwlocaties (met wethouder Prins)
 • Middelbare school (met wethouder Klaasse)

Programma’s:

 • Community building (met wethouder Prins)
 • Grip op het sociaal domein (met wethouder Sikkes-van den Berg)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Amsterdam-Amstelland 
 • Lid Algemeen Bestuur OGZ Amstelland 
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktregio Groot- Amsterdam

Niet functiegerelateerd:

 • Secretaris bestuur Heros mavo Amstelveen (onbezoldigd)
Gemeentesecretaris

GWGeeske Wildeman is gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Diemen.

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting RIJK
 • Lid DBR DUO+
 • Lid van de Opleidingscommissie Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) (onbezoldigd)

Niet functiegerelateerd:

 • Geen
Coalitieakkoord

Diemen met elkaar en voor elkaar

Het college gaat samen aan de slag voor onze groeiende gemeente, niet alleen vanuit het gemeentehuis. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties werkt het verder aan een sociale en duurzame gemeente, waar iedereen mee mag doen en niemand aan de zijlijn komt te staan. Diemen is een gemeente waar het fijn en gezond wonen, werken en recreëren is en dat wil het college zo houden. Het motto is: groen, open, inclusief en sociaal.

Coalitieakkoord