Bert Timmer VVD

Bert Timmer

Bert (E.H.) Timmer

A: Postbus 191, 1110 AD Diemen
E: bert.timmer@diemen.nl 


 Nevenfuncties:

  • Ambtenaar gemeente Amsterdam;
  • Voorzitter Stichting Voorzieningenfonds gemeente Amsterdam;
  • plv. lid Centrale Toetsing Commissie (gemeente Amsterdam)