Luchtkwaliteit

Luchtmetingen in samenwerking met GGD Amsterdam

Gemeente Diemen voert in samenwerking met de GGD Amsterdam sinds begin 2021 luchtmetingen uit op verschillende plekken in Diemen. Dit gebeurt met Palmesbuisjes. Dat is een betrouwbare methode om de concentratie stikstofdioxide (NO2) te meten. De resultaten van deze metingen geven een goed en compleet beeld van de luchtkwaliteit in Diemen.

Het leeft in Diemen

De aandacht voor luchtkwaliteit is belangrijk voor de inwoners van Diemen. Ook als bestuur heeft gemeente Diemen dit als een belangrijk thema in de duurzaamheidsagenda opgenomen. Gemeente Diemen wil een gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Maar om hierop beleid te maken en oorzaken aan te pakken, moet dit gemeten worden. Vanaf 2021 worden op verschillende locaties in Diemen metingen uitgevoerd. Op advies van de GGD is er besloten om de metingen een paar jaar achter elkaar vol te houden zodat er over een langere periode een goed beeld wordt gecreëerd van de luchtkwaliteit in Diemen.

Balans opmaken na elk meetjaar

De GGD publiceert de resultaten van de metingen elke twee maanden op de website van Luchtmeetnet en op deze kaart van gemeente Amsterdam. Op deze websites kan iedereen de metingen volgen.

Gekeken naar gevoeligheid functies

Bij het bepalen van de meetpunten in Diemen is gekeken naar:

  • De meetresultaten op de punten uit eerdere metingen;
  • Naar de gevoeligheid van functies, bijvoorbeeld wonen en onderwijs;
  • Naar nieuwe ontwikkelingen in Diemen zoals een nieuwe woonwijk en scholen.

Er worden buisjes opgehangen op straatlocaties, nabij snelwegen, waterwegen en op achtergrondlocaties. Door locaties op straat, snelweg en waterweg met nabijgelegen achtergrondconcentraties te vergelijken krijgen we een indruk van de bijdrage van deze straat, snel- of waterweg aan de lokale concentratie. 

Gemeente Diemen heeft eerder in 2005, 2011, 2012 en 2016 luchtmetingen laten uitvoeren. De laatste meting in Diemen is gedaan in de periode van november 2015 tot november 2016. Toen is stikstofdioxide (NO2) gemeten op vijfentwintig locaties in Diemen. De meetresultaten in Diemen lagen in 2016 en in 2021 ruim onder de advieswaarde van 40 µg/m3. Er is een duidelijke dalende trend zichtbaar van de concentraties NO2 in Diemen. 

Schone Lucht Akkoord

Het nieuwe college van Diemen heeft zich in 20222 aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Door ondertekening van dit akkoord laat Diemen zien dat het de intentie heeft om via allerlei activiteiten en maatregelen actief te streven naar gezondheidswinst voor iedere inwoner via het verbeteren van luchtkwaliteit. Het voordeel van aansluiten bij de SLA is ook dat Diemen niet voor alles zelf het wiel hoeft uit te vinden en kan profiteren van kennis, innovaties, ervaring en financiering van andere deelnemende gemeenten, provincies en rijk.

Diemen gaat een inspanningsverplichting aan om gestelde doelen te halen. Iedere gemeente werkt daaraan via afgesproken activiteiten. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld luchtkwaliteit laten meewegen in andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ook moet de gemeente steeds meer duurzaam aanbesteden. Zo kan Diemen bij het gunnen van opdrachten voorrang verlenen aan partijen die in plaats van met dieselmotoren werken met schone machines en werktuigen. 

Diemen is al langer bezig op verschillende fronten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo organiseert de gemeente jaarlijks een voorlichtingscampagne over de overlast en gezondheidseffecten van houtstook door huishoudens. En de gemeente voert samen met de GGD door heel Diemen metingen uit naar stikstofdioxide uit. Op het vlak van mobiliteit is de slimme bandenpomp bij de gemeentewerf een mooie manier om altijd met juist opgepompte banden te rijden.  En we bevorderen elektrisch rijden door het aantal laadpalen in de gemeente uit te breiden. Bij festivals en bouwwerkzaamheden wil de gemeente in plaats van dieselgeneratoren liever krachtstroom of accu’s inzetten. 

Het deelnemen aan SLA heeft zin. Het RIVM voert effectmetingen uit en voorspelt in een tussentijdse evaluatie dat de deelnemende gemeenten, provincie en rijk via de inspanningen een gezondheidswinst van 47% bereiken in 2030 als alle maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Als de maatregelen voor klimaat en stikstof worden meegerekend kan dit percentage zelfs oplopen tot 52%.