Omgevingsvisie Diemen 2040

afbeelding omgevingsvisie

We wonen nu met zo’n 30.000 mensen in Diemen. Dat aantal groeit de komende jaren. Dat betekent dat we belangrijke keuzes moeten maken over de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? En hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe vormen van energie en de vergrijzing hebben invloed op deze keuzes. 

Wat is een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe we willen dat de omgeving van Diemen er in de toekomst uitziet. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving wordt de omgeving bedoeld waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de Omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. 

Hoe kan ik meedenken over de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie van Diemen is een zaak voor alle Diemenaren. Samen met u willen wij graag in gesprek over hoe Diemen nu en straks een prettige gemeente blijft om in te wonen en te werken. Wat vindt u daarin belangrijk? We gaan hierover graag in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vanwege de kennis en betrokkenheid die daar aanwezig is. 

We starten dit traject met een online onderzoek. Via een vragenlijst op www.denkmeeoverdiemen.nl vraagt de gemeente de mening van inwoners over de toekomst van Diemen. Wat waarderen inwoners aan Diemen en wat zouden ze willen veranderen? De consultatie loopt van 8 tot 25 mei 2020. Naast deze inwonersconsultatie vraagt de gemeente aan al haar samenwerkingspartners zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties om de enquete voor samenwerkingspartner in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een zogenaamde Omgevingsagenda op te stellen. 

Aan de hand van de Omgevingsagenda wil de gemeente in de tweede helft van 2020 diverse momenten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die de samenleving belangrijk vindt. Onderdeel van het participatietraject is dat er ook fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Vanwege de nu geldende coronamaatregelen is dit nu nog niet mogelijk. De gemeente hoopt, afhankelijk van de maatregelen, dat dit in het najaar wel mogelijk is. Als dit niet mogelijk is bekijkt de gemeente online alternatieven.

Wat is een Omgevingsagenda?

Hierin staan de belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen genoemd. Dit wordt ook wel de ‘onderlegger’ van de Omgevingsvisie genoemd. De Omgevingsagenda moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. De Omgevingsagenda maakt inzichtelijk over welke thema’s het gesprek gevoerd gaat worden. 

Waarom een Omgevingsvisie?

Een nieuwe visie is nodig vanwege ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de verschuiving naar duurzame energiebronnen, het tekort aan betaalbare woningen en de druk op voorzieningen die fysieke ruimte nodig hebben. Elke gemeente is verplicht om een Omgevingsvisie te maken vanwege de Omgevingswet die door het Rijk ingevoerd wordt. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet gaat over alles in de fysieke omgeving; denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. Het doel van de Omgevingswet is meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan (de vervanger van de huidige bestemmingsplannen). 

Stappen en tijdspad

stappen omgevingsvisie

Voor een gedetailleerde omschrijving van het proces van de omgevingsvisie voor 2020 en 2021 klik hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie, dan kunt u een email sturen naar nadine.onrust@diemen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar mevrouw N. Onrust, projectleider.