Projectenoverzicht Stationsomgeving Diemen

Projectenkaart rondom station Diemen

Uitgelicht

Sinds 25 januari 2023 is de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan geopend. Na de aanleg wordt de openbare ruimte rond het station opnieuw ingericht: modern, groen, duurzaam, veilig en vooral mooi. Dat gaat gebeuren via 7 projecten. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en timing. Het mooie is dat ze samenhang hebben én elkaar in het gebied versterken. Op de kaart staan de zeven projecten aangeven.

Spooronderdoorgang

Door de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan is de verbinding en de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetganger tussen Diemen Noord, Buitenlust, Spoorzicht en Diemen Centrum verbeterd. Het spoor is geen obstakel meer en er zijn nu goede veilige routes van en naar het centrum van Diemen. Ook is het wandellandschap aan beide zijden van de Ouddiemerlaan goed en groen met elkaar verbonden. 

Drie aan-elkaar-geschakelde pleinen met daartussen voetbruggen vormen de uitnodigende entrees van Diemen voor de treinreiziger en voor voetgangers vanuit Buitenlust en Spoorzicht die veilig en gemakkelijk richting centrum kunnen lopen. Voor de bewoners van Buitenlust in de vorm van een voetgangersbrug. Voor de bewoners van Spoorzicht via een directe en openbare route door de ontwikkelingslocatie voor sociale woningbouw aan de Harmonielaan. Voor wandelaars in het wandellandschap vormen de voetgangersbruggen een veilige en groene oversteek over de Ouddiemerlaan.

Ook de dieren straks kunnen ongehinderd van de Diemense natuur genieten. De spooronderdoorgang heeft twee faunaroutes aan beide zijden van het spoor. Hierdoor ontstaan doorlopende ecologische verbindingsroutes. Daarnaast vormt het plein aan de Spoorzichtzijde een uitnodigende groene verbinding met Park Spoorzicht zodat bezoekers aan beide zijden van het spoor op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de natuur- en recreatieve kwaliteiten van Park Spoorzicht. 

Status van het project: gerealiseerd.

Herinrichting Dr. A.J.J. van Gemertplein + groene parkeerplaats

Het Dr. A.J.J. van Gemertplein (in de volksmond het Van Gemertplantsoen) wordt weer een groen visitekaartje voor Diemen en voor de bezoekers die met de trein of via de Ouddiemerlaan Diemen binnenkomen. Het plantsoen wordt een prettige groene ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart van Diemen. En het is een groene schakel tussen het centrum en het wandellandschap. Gemeente Diemen heeft in 2022 inwoners en andere belanghebbenden betrokken bij het ontwerp voor het nieuwe Van Gemertplantsoen. Het definitieve ontwerp is in maart 2023 vastgesteld.

Naast het Van Gemertplantsoen wordt een nieuwe P&R ingericht. Deze P&R krijgt een groene inrichting en vormt de schakel tussen Dr. A.J.J. van Gemertplein en wandellandschap.

Het definitief ontwerp voor het Van Gemertplantsoen en P&R is vastgesteld.

Status van het project: technische voorbereiding is afgerond. Aanbesteding aannemer loopt. Verwachtte start van de aanleg voor de zomer 2024. Aanplanten groen, tussen november 2024 en april 2025.

Meer informatie over dit project vindt u op deze pagina.

Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht

Diemen vindt het belangrijk om waardevolle natuur binnen de gemeente voor de toekomst te behouden. Hierdoor is het plan ontstaan om Park Spoorzicht te ontwikkelen tot een natuurpark en aantrekkelijker maken voor natuurrecreatie en natuuronderwijs. Door de aanleg van de spooronderdoorgang ontstaan bovendien interessante, directe, snelle en veilige verbindingen met de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Ook neemt de bereikbaarheid vanuit het centrum en de andere buurten enorm toe vanwege de spooronderdoorgang. En er ontstaan directe en groene verbindingen met het wandellandschap. Bij de aanleg van de spooronderdoorgang verbinden we aan beide zijden van het spoor het wandellandschap via twee voetgangersbruggen. 

Gemeente Diemen wil inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van de plannen voor het natuurpark. Via deze link is meer informatie te vinden over het Park Spoorzicht

Status van het project: verwachte start in het eerste kwartaal van 2025.

Reconstructie en vergroening van de Ouddiemerlaan

In 2022 is de Ouddiemerlaan al aangesloten op de spooronderdoorgang. Hiervoor zijn wegdek en de fietspaden opnieuw geasfalteerd en bushaltes aangelegd. De Ouddiemerlaan is vanuit het centrum tot aan Diemen Noord nu zo ingericht dat het een samenhangend geheel vormt met de spooronderdoorgang.

Wat nog moet gebeuren is de groene aankleding van de Ouddiemerlaan. Om de Ouddiemerlaan weer de uitstraling van een groene laan te geven worden er honderden bomen, heesters, hagen, gazons aangeplant. Ook brengen we groen aan bij beide kanten van het spoor, de faunagoten en planteilanden bij de stationspleinen. Hiermee kan de Ouddiemerlaan uitgroeien tot groene entree van en naar het centrum die een eenheid vormt met de spooronderdoorgang en stationspleinen. En hiermee wordt de directe omgeving van het station een stuk groener en kleurrijker.

Status van het project: in uitvoering  

Van 11 maart tot eind april 2024 vindt het aanplanten van de Ouddiemerlaan en directe stationsomgeving plaats.  

Ontwikkeling Sociale woningbouw Buitenlust

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juli 2021 ingestemd met het conceptplan voor de bouw van 38 sociale huurwoningen in Buitenlust. Daarna is de procedure voor het het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. De gemeenteraad van Diemen heeft het bestemmingsplan 28 september 2023 vastgesteld. De volgende stap is een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en  woningbouwcorporatie Rochdale ontwikkelt een bouwplan. Beide activiteiten staan momenteel stil in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. 

Status van het project: wachten op goedkeuring bestemmingsplan door Raad van State, ontwikkeling voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte, ontwikkeling ontwerp bouwplan.

Meer informatie is hier te vinden.

Ontwikkeling Harmonielaan

Het parkeerterrein dat oorspronkelijk aan de Spoorzichtzijde lag, wordt vanwege de bereikbaarheid verplaatst naar de zuidzijde van het spoor. Het college wil op de vrijgekomen plek sociale huurwoningen bouwen en zo weer iets doen aan het geweldige tekort aan sociale huurwoningen. De plek is onder meer geschikt voor sociale woningbouw omdat de grond eigendom is van de gemeente. Hoe de sociale woningbouw ingepast moet worden in Spoorzicht wil de gemeente met omwonenden in de buurt bespreken. Dan komen ook onderwerpen als parkeren, verkeersafhandeling, loop en fietsroutes en groen en natuur in de wijk aan de orde. 

Status van het project: participatie met de buurt is gestart.

Buurtgesprekken over nieuwbouwplan Harmonielaan

Linksharmonielaanrechtsharmonielaan

Na het buurtkoffie evenement op 31 mei 2023 (te zien op de linker afbeelding hierboven) heeft er op 30 november 2023 een tweede buurtgesprek plaatsgevonden over de nieuwbouwplannen op het voormalige P+R terrein in Spoorzicht. Dit keer vond het buurtgesprek plaats in het gemeentehuis (te zien op de rechter afbeelding hierboven). Er waren 22 bewoners uit de buurt Spoorzicht aanwezig.

Presentatie
Stedenbouwkundig ontwerper Frank de Volder heeft de eerste ideeën over het karakter van de nieuwbouw gepresenteerd, hoe we met nieuwbouw de binding met de buurt realiseren en hoeveel bouwlagen nodig zijn om plusminus 100 woningen te realiseren. Ook heeft hij aangegeven hoe de inbreng van de buurt bij de buurtkoffie van mei is verwerkt in deze ideeën. 

Buurttafels
In het tweede deel van de bijeenkomst is er aan drie buurttafels uitgebreider gesproken. Zo hebben bewoners met een maquette en blokjes gepuzzeld met bouwlagen en indeling om 100 woningen te plaatsen op het terrein. Het leverde veel en leuke gesprekken met goede ideeën. Aan het einde van de avond zijn de resultaten van alle buurttafels aan iedereen gepresenteerd.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen
De volgende stap zal de vorm krijgen in wat genoemd wordt het ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen’. Dat is de leidraad waar de ontwerpers van de nieuwbouw zich aan moeten houden. Zodra dat document klaar is, krijgt de buurt opnieuw een uitnodiging voor een derde buurtgesprek.

Reconstructie Buitenlust

In 2024 start de voorbereiding voor de reconstructie van Buitenlust. Het is dan de verwachting om in 2026 met de uitvoering te starten. Zoals bij iedere reconstructie in Diemen is de inbreng van bewoners belangrijk. Zoals het er nu naar uitziet ontvangen de bewoners in 2024 de uitnodiging voor een bewonersraadpleging.