Groot onderhoud Oud Diemen

Eens in de zoveel tijd voert de gemeente groot onderhoud uit in een wijk. We kijken daarbij naar allerlei zaken in een wijk en gaan dat opknappen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van de riolering, kabels, leidingen, parkeren, het groen, verlichting en andere zaken. De buurt Oud Diemen is aan de beurt voor groot onderhoud. Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Schetsontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 oktober 2022 het schetsontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. U kunt het schetsontwerp hier digitaal inzien. Wilt u liever het schetsontwerp schriftelijk ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar: laurens.brouwer@diemen.nl. U krijgt het ontwerp dan toegestuurd.

Uitleg schetsontwerp

In het schetsontwerp zijn de uitkomsten van de eerdere vragenlijst zoveel mogelijk meegenomen. Het verslag met de uitkomsten van de vragenlijst is via deze link terug te lezen.
Drie uitgangspunten zijn goed terug te zien in het ontwerp. Het historische karakter van Oud Diemen wordt versterkt. In combinatie met het toekomstbestendig vergroenen en het behouden van de geborgen sfeer van de buurt. In het ontwerpdocument boekje staat verdere uitleg hoe tot het ontwerp is gekomen.

Processtappen groot onderhoud

Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Hieronder ziet u een overzicht van de stappen voor dit project.

  • Stap 1 Informatie verzamelen

Als eerste verzamelt de gemeente allerlei informatie over de buurt. We vragen ook naar de wensen en ideeën uit de buurt. Dit doen we via een online vragenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u goed vindt in de wijk en wat beter zou kunnen.
Actueel: in april van 2022 hebben we voor u een vragenlijst gemaakt om achter uw wensen en ideeën te komen. De vragenlijst bevatte vragen die gingen over verschillende thema’s in uw buurt zoals groen, verkeer en duurzaamheid. De vragenlijst kon tot eind mei 2022 ingevuld worden. De uitkomsten van de vragenlijst zijn verwerkt in het schetsontwerp.

  • Stap 2 Schetsontwerp maken

Op basis van alle informatie wordt een schetsontwerp gemaakt. Dat is vooral een ontwerp op hoofdlijnen. Het is meer bedoeld om een beeld te krijgen hoe de wijk er straks komt uit te zien. Dit schetsontwerp presenteren wij aan de buurt en daar kunt u op reageren. 
Actueel: het schetsontwerp is op 11 oktober 2022 vrijgegeven voor inspraak.

  • Stap 3 Voorlopig ontwerp

Alle reacties op het schetsontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp moet worden vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders. Als dit is vastgesteld, dan wordt het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp wordt dan gepresenteerd en iedereen kan een mondelinge of schriftelijke reactie geven op het ontwerp.

  • Stap 4 Definitief ontwerp

Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een definitief ontwerp. Ook hier geldt dat dit moet worden vastgesteld door het college. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd aan alle betrokken. Hierop is geen inspraak meer mogelijk.

  • Stap 5 Start uitvoeren werkzaamheden

Zodra het definitief ontwerp klaar is, wordt de technische voorbereiding gestart. Dit zal geruime tijd in beslag nemen, Daarna kunnen we starten met de werkzaamheden. Als het kan, combineren we dat met andere werkzaamheden om overlast te beperken. Dit lukt echter niet altijd, met name als het gaat om werkzaamheden van andere partijen zoals nutsbedrijven. 

Budget van Stichting Oud Diemen

De stichting Oud Diemen wordt opgeheven. Het budget dat over is gebleven wordt gebruikt om een AED-apparaat in de buurt te laten plaatsen. Bewoners van Oud Diemen (?) die daar interesse voor hebben kunnen een cursus volgen. Het geld dat dan nog over is, wordt aan de gemeente overgemaakt voor het groot onderhoud. 

Communicatie

  • April 2022

Bewonersbrief verstuurd waarin het groot onderhoud wordt aangekondigd.

  • Mei 2022

Bewonersbrief verstuurd met informatie over vragenlijst en link naar vragenlijst. De vragenlijst kon op verzoek ook schriftelijk worden ingevuld. 

  • Augustus 2022

Bewonersbrief verstuurd waarin bewoners zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het schetsontwerp. 

  • Oktober 2022

Bewonersbrief waarin is aangekondigd dat het schetsontwerp is vrijgegeven voor inspraak. 

  • December 2022

Bewonersavond waarin het schetsontwerp is gepresenteerd. 

De gemeente werkt aan het verwerken van het commentaar op het schetsontwerp en het opstellen van het Voorlopig ontwerp. 

We houden u op de hoogte over het vervolg van de stappen in het groot onderhoud.

Vragen

De projectleider voor dit project is de projectleider, de heer Laurens Brouwer. Hij is ook uw eerste aanspreekpunt. U kunt bellen met Laurens Brouwer via het algemene telefoonnummer (020) 31 44 888. U kunt ook e-mailen naar laurens.brouwer@diemen.nl.