Reactieverslag feedback SO + bewonersavond definitief versie 3

Reactieverslag vragen en opmerkingen schetsontwerp Oud-Diemen

 

Inleiding

Door verzakkingen in de openbare buitenruimte is Oud Diemen toe aan groot onderhoud. Denk aan zaken als het ophogen van de straat en vervangen van de riolering. Dit biedt ook kansen om de buurt op te knappen door met bewoners te kijken naar wat er anders of beter kan. Daarom heeft de gemeente met een vragenlijst inwoners van Oud Diemen gevraagd naar hun mening. De reacties op de vragenlijst zijn gebruikt voor het opstellen van het schetsontwerp. We hebben dit schetsontwerp digitaal voorgelegd aan de bewoners.

 

In dit verslag zijn alle reacties die we kregen op de enquête en het schetsontwerp zo goed mogelijk verwerkt en gaan we in op deze reacties. Wij willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid en bijdragen. Wij zijn tevreden over het aantal reacties. Voor de leesbaarheid van dit verslag hebben we de reacties gesorteerd op onderwerp. Reacties waarin meerdere onderwerpen voorkomen, zijn daarom soms opgeknipt. Positieve reacties op de plannen en waardeoordelen waar we inhoudelijk niet op kunnen reageren, komen in dit verslag niet altijd terug maar nemen we uiteraard wel mee in de overwegingen bij het opstellen van de ontwerpen.

 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk gehoor te geven aan alle reacties. Wat er met de reacties is gedaan, staat achter iedere reactie aangegeven.

 


 


 

reacties over groenvoorzieningen

Nr.

Reactie bewoner

Reactie gemeente

 

 

Inrichting groen algemeen

 

 

Ziet er mooi uit. Vooral het vele groen.

-

Het groenstukje hoek fietspad is onzin, Niet doen Ik zou zeggen:

Locatie is onduidelijk

Verander alstublieft niets, alleen groot onderhoud, maar geen onnodige aanpassingen groen. Het is juist nu al heel mooi. Graag zo houden.

Het doel van de het groot onderhoud is het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Ook is er veel tevredenheid over het groen in het algemeen, dat geldt zowel voor de hoeveelheid groen als de locatie van het groen. De biodiversiteit wordt ook als zeer positief ervaren. Uit de enquête blijkt dat groen nu al slecht wordt onderhouden in Oud Diemen. Dus ik zie het aanleggen van meer groen in de dorpskern om die reden tevens als zeer onverstandig. Bovendien is er tussentijds al een vergroeningsslag geweest in Oud Diemen waar dat kon. Er zijn aan beide kanten van Oud Diemen heggen bijgeplaatst. Ook zijn aan de kant van de Buytenweg stroken leilindes bijgeplaatst.

We kiezen nu voor onderhoudsniveau A. Dit was B zodat het onderhoud intensiever zal worden uitgevoerd. Aangezien er eigenlijk maar weinig openbaar groen aanwezig is zal het beeld hier waarschijnlijk niet sterk door veranderd worden.

Als gevolg van de privé groeninrichting bij enkele bewoners en het daarmee creëren van een optimale habitat, is de heggenmus terug in Oud Diemen. Het is een grote groep van minimaal 50 vogels. Het is daarom onbegrijpelijk dat waar de gemeente spreekt over biodiversiteit ze juist de Zeeuwse Haag op het gemeente monument begraafplaats ‘Gedenk te Sterven’ (die minimaal 2 meter hoog was) heeft gemillimeterd ten behoeve van “een efficiënter beheer”. Deze haag is nu als gevolg ongeschikt als broedplaats en als foerageerplaats.

De haag is te kort geknipt bij het onderhoud. Het is de bedoeling om de haag weer uit te laten groeien.

Telefonisch: Wordt de beplanting hetzelfde als Diemen Noord? Als dit zo is dan is hij helemaal tevreden.

 

De beplanting zal geen exacte kopie van Diemen noord zijn. Oud Diemen biedt zeer beperkt ruimte voor het toevoegen van meer groen.

Wij willen geen groenperk voor onze woning.

Geen huisnummer bekend

Het onderhoud van het groen op de ‘Gedenk te Sterven’ heeft geresulteerd in een teloorgang van kwaliteit en het historische karakter van dit gemeentelijk monument. Bij de oplevering van Oud Diemen is er bewust gekozen voor schelpenklei tussen de leiperen. Dat is op advies van hoveniers gebeurd. Door onder andere het strooiseizoen wil hier helemaal niets groeien dan onkruid. Zelfs de geranium, geplant als actie van de stichting, wil hier niet groeien. Momenteel ligt het vooral vol met hondendrollen. Hoe ziet de gemeente dat voor zich als de toegevoegde geprojecteerde groenstroken nog dichter op de weg komen door de versmalling van de rijbaan? Dat er dan ineens wel wat wil groeien?

In een eerder poging tot meer vergroening is de schelpenklei verwijderd ten gunste van teelaarde. Op dit moment groeit daar veel heermoes tussen.

Het beleid van de gemeente is om geen onkruid te verdelgen dmv gif spuiten.

In het groot onderhoud zullen de boomspiegels plaatselijk vergroot worden en voor zien van nieuwe aarde. De praktijk zal uitwijzen of de nieuwe beplanting het gaat winnen van het onkruid.

Overigens is het afsluiten van boomspiegels zoals met de schelpenklei gebeurd is vandaag de dag ook geen gangbare praktijk meer omdat dit nadelig is voor de bomen.

Daarnaast loopt de voorgestelde groenstrook deels door onze doorgang naar de tuin graag zouden we zien dat er voldoende vrije loopruimte om er met een grote (bak)fiets doorheen te blijven kunnen.

In het VO wisselen het groen en het trottoir om zodat er vanaf het trottoir toegang is tot de tuin.

 

Eerlijke verdeling van de groene perkjes. In mijn straat krijgen de overburen een buffer van 3 meter tot de straat en wordt de afstand tot de straat en mijn huis verkleind tot 1.5 m waarbij ook nog eens de paaltjes weggehaald worden. De overburen krijgen hierdoor een zee aan privacy door een mooie groen strook die ook nog eens een buffer met het verkeer creëert. Bij mij wordt de stoep en straat gelijk getrokken gaan de paaltjes weg en komt er op 1,5 een afwateringsgeultje dat dan als optische buffer zou moeten dienen tussen de straat en de stoep. In de praktijk betekend dit dat alle auto’s die in de straat moeten zijn zoals werklui, bezorgdiensten etc pal voor mijn deur kunnen gaan staan daar waar dit bij de overburen voorkomen wordt door de mooie groenstrook. Ik zie dit op meerdere plekken in de buurt terugkomen niet alleen in mijn straat. Daar waar het ene huis baadt in privacy en mooie groenstroken krijgt gaat dit ten koste van het leefgenot van de overburen. Het lijkt wel of er met bepaalde bewoners meer rekening gehouden is dan met andere. Parkeren is al jaren een probleem in de buurt. Waarom krijg ik alle verkeer nu tot vlak voor de deur?

In het VO komt meer symmetrie en blijft de rijloper liggen waar hij ligt.

Ook worden de trottoirs verhoogd aangelegd. Paaltjes blijven staan.

Groenstroken zijn in het VO voor ieder huis ingetekend maar de aanleg ervan is bespreekbaar.

Hoe kan het dat niet op alle open plekken groene perkjes worden aangebracht? Waarom op de ene plek wel en de andere niet? Is dit gebaseerd op persoonlijke voorkeur van de bewoners. Als dat zo is dan had dat beter in de enquête vermeld moeten worden en hadden wij ook precies aangegeven wat wij wel en niet zouden willen en het niet bij het opperen van ideeën gelaten. Met dit plan gaan wij niet akkoord

Bij het maken van het VO is dit opnieuw overwogen, voor zover mogelijk zijn perkjes aan beide zijden van de straat ingetekend.

b. Wat is vergroenen? (groene onderdelen), hoe wordt dat vormgegeven?

Vergroenen is het inwisselen van verharding (stenen) voor groen (bomen/plantsoen). De vormgeving is zichtbaar in het ontwerp.

Op de bewonersbijeenkomst werd ook duidelijk dat het groen wat de gemeente wil toevoegen notabene onderhouden zal moeten worden door de bewoners zelf.

Het groen wordt door de gemeente onderhouden, tenzij de bewoners zelf de wens hebben om het te onderhouden

Als mensen bloeiende bloemen willen kunnen ze dat in hun eigen tuin inrichten.

Opmerking gaat niet over openbare ruimte

 

 

Inrichting groen/hagen

 

Deel naar de brug naar P en vogelweide: beide kanten heeft hagen. Zo houden lijkt mij. Zijn mooi.

Keuze is gemaakt voor het verbreden van de stoep zodat het verkeersveiliger is. Het groen komt aan een zijde van de straat terug.

Wandelaars nemen de kortste route. Conclusie is dat de huidige indeling met de beukenhagen perfect is. Het zorgt dat er geen twee auto’s tegelijk kunnen rijden en smal is waardoor verkeer afremt en de voetganger veilig achter de beukenhaag loopt en niet in Oud-Diemen de laan hoeft over te steken. In de tekening wordt er 5 meter weg gemaakt aangezien rij- en voetgedeelte op zelfde hoogte zijn waardoor je een situatie maakt dat auto’s elkaar zouden kunnen passeren. Dit is zeer onwenselijk in een woonerf. Nogmaals, de huidige indeling met de beukenhagen is goed en dat komt ook door de hele wijk terug.

De weg blijft smal genoeg zodat auto’s elkaar niet kunnen passeren. Voor de voetganger komen verhoogde trottoirs. De trottoirs worden breder zodat er meer ruimte voor de voetgangers ontstaat.

De beukenhagen mogen niet weg.

Niet alle beukenhagen blijven in het VO behouden. Dat doen we om daar waar het kan meer ruimte voor de voetgangers te creëren.

 

 

Inrichting groen/bomen

 

Straatje naar Kerkhof, Meer symmetrie, Bomen in die straat??? Nodig?

Er komt meer symmetrie. In het VO zijn geen extra bomen meer opgenomen.

De bomen voor het huis aan de ouddiemerlaan ….. staat ons niet aan, dit neemt veel van het huidige licht en zon weg aan de voorkant van ons huis.

In het VO zijn deze bomen niet meer ingetekend

En de 3 bomen moeten blijven staan op de huidige plaats (2 in pot).

Deze 3 bomen zijn weer ingetekend, het voorstel is om ze in de grond te zetten.

Verder valt op dat in de schets de nu 3 aanwezige bomen op de driehoek voor huisnummer ….. niet zijn ingetekend. Dit staat haaks op de genoemde vergroening. Wij zijn benieuwd naar het voorlopig ontwerp n.a.v. o.a. onze reacties.

Deze 3 bomen zijn weer ingetekend, het voorstel is om ze in de grond te zetten.

Ik zou willen pleiten voor het opnemen in het ontwerp van de bomen en originele antieke vee voederbakken waarin deze nu geplaatst zijn, in het nieuwe ontwerp. Deze zijn weliswaar geen eigendom van de Gemeente, maar bepalen sinds 22 jaar toch mede het aanzicht van Oud-Diemen en dragen bij aan de groen voorziening.

Deze 3 bomen zijn weer ingetekend, het voorstel is om ze in de grond te zetten.

Discutabel zijn het aantal bomen dat in een u vorm wordt geplaatst en veel licht gaat wegnemen.

Bij het maken van het VO is dit opnieuw overwogen, er zijn minder bomen ingetekend

De nieuwe bomen, wat zijn dat voor bomen? Groot, klein, bloeiend. Wij hebben daar veel vragen over.

In het VO is dit verder uitgewerkt. De definitieve keuze van de boomsoorten vindt plaats bij het opstellen van het DO.

 

3. Wat voor nieuwe bomen worden op het pleintje gepland en welke bomen zijn voorgesteld? a. Boom op het pleintje vinden wij geen goed idee ivm overlast van bladeren, takken en minder begroening op de grond

In het VO zijn op het pleintje geen nieuwe bomen meer ingetekend.

Het plaatsen van nieuwe platanen is op de tekening een mooi idee. In de realiteit zal dat bij een aantal bewoners voor minder licht in de woning.

In het VO zijn minder nieuwe bomen ingetekend

Rekening houden met de consequenties qua woongenot voor de bewoners m.b.t. het vervangen van huidige groenvoorziening door nieuwe qua licht inval/ schaduw etc.

Hier wordt rekening mee gehouden

Telefonisch: hij heeft zonnepanelen aan de kant van het pleintje. Dat er een boom op het plein komt vindt hij prima maar kan er dan wel rekening worden gehouden met de hoogte van de boom.

 

Op het pleintje wordt geen boom geplant, in het VO is dit komen te vervallen.

 

 

Grote populieren

 

Er wordt gesteld dat Oud Diemen een speciaal stukje Diemen is, laat dan in feite de laan beginnen met de Populieren en in de het wijkje Oud Diemen deze vervangen door bijvoorbeeld dezelfde bomen als bij de Noorderbreedte school.

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

populieren vervangen door een duurzaam alternatief wat meer past bij Oud- Diemen

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

De 4 grote Populieren aan de Ouddiemerlaan geven veel overlast bijvoorbeeld

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

Het andere belangrijke punt is groen. Aan de Ouddiemerlaan staan vele, inmiddels zeer grote, populieren. Enkel in Oud-Diemen staan deze populieren op de erfgrenzen met de woningen en zorgen de overhangende takken voor zeer veel overlast, schade en onveilige situaties. Het hoeft maar een klein beetje te waaien en er vliegen enorme takken in het rond. De dakgoten liggen in de herfst iedere dag vol met blad waardoor het onmogelijk is om zonder schade een paar dagen van huis te gaan. De wortels van de bomen zorgen voor schade aan het gedeelte riool op eigen erf en aan de bestrating en beplanting in de tuinen. Bovenal zijn deze populieren helemaal niet historisch en duurzaam en passen ze niet in het beeld van het historische Oud-Diemen. Het voorstel is om alleen de 5 populieren in Oud-Diemen door kleinere bomen die wel in het beeld passen te vervangen. Hierdoor komt er ook een natuurlijke verandering Oud-Diemen en de rest van de laan waar er tussen de bomen en de erfgrenzen nog een sloot ligt aan beide kanten waardoor deze bewoners er geen last van hebben.

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

Samenvattend: populieren vervangen door een duurzaam alternatief

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

Ik weet dat het een wens is van bewoners om 5 populieren weg te laten halen en vervangen door minder snelgroeiende bomen. Deze populieren zijn ongeschikt om te plaatsen, laat staan te laten staan, midden in een woonwijk. Deze zeer snel groeiende bomen hebben bij de bewoners al voor veel overlast gezorgd door het enorme wortelstelsel, de druk op het riool, jaarlijks het enorme bladverlies en het gevaar van grote afvallende takken.

In het VO wordt voorgesteld om de populieren te vervangen door bomen die qua maat beter in de omgeving passen.

Ook de biodiversiteit wordt volgens de gemeente als goed ervaren. Bewoners die meer groen willen in de openbare ruimte hebben zelf eerst hun tuin vol gelegd met tegels en de beplanting daarbij verwijderd. Dat is hun keuze maar die bewoners hebben in dat geval geen (alleen)recht van spreken dit vervolgens te willen compenseren in de openbare ruimte.

Het is ieders goed recht om op eigen terrein te doen wat hem of haar goeddunkt. De gemeente wil mensen graag helpen bij het verbeteren van bv de klimaatbestendigheid of de biodiversiteit, maar kan dit niet afdwingen.

Los daarvan krijgt iedereen bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp de gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

 

 

Reacties over parkeren en verkeer

 

Reactie bewoner

Reactie gemeente

 

 

 

 

Parkeren

 

 

Niet goed. Terug in de tijd terwijl de wereld na 30 jaar zeer is veranderd is onjuist. De parkeerplaats aan de Rietzangerweg niet opnemen is een fout. Dit is de originele parkeerplaats die bij Oud Diemen hoort. De andere parkeerplaats is pas later toegevoegd.

De tekening gaat over voorgenomen werkzaamheden i.h.k.v. groot onderhoud. De parkeerplaats is hier geen onderdeel van.

Het parkeerterrein bestemd voor Oud Diemen aan de Rietzangerweg is in het huidige schetsontwerp niet ingetekend. Dit is een omissie. Hierop dient de gemeente eindelijk eens te acteren.

Zie reactie op 2.1

Parkeren bij de woningen waar mogelijk in de wijk.

Een groot deel van de woningen heeft al parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Blauwe zone parkeerplaats Vogelweide dit ivm extra drukte die is ontstaan op deze parkeerplaats sinds de herinrichting van Vogelwijde.

Het parkeerbeleid is in 2021 opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is vastgelegd dat de zeggenschap over het al dan niet invoeren van een blauwe zone berust bij de meest belanghebbende bewoners. Voor de parkeerplaats aan de Buytenweg berust deze zeggenschap bij de bewoners van Oud Diemen, voor de parkeerplaats aan de Rietzangerweg bij de bewoners van de Rietzangerweg/Tureluurweg.

Mocht op het terrein Rietzangerweg/Tureluurweg een blauwe zone ingevoerd worden dan mogen ook bewoners van Oud Diemen hier parkeren.

Ten aanzien van het ontwerp. Wij missen het parkeerterrein voor de bewoners van het oude dorp. Het is niet op het ontwerp te zien. Terwijl dit eigenlijk de hoofdtoegang is voor het wijkje "Oud Diemen"

Het parkeerterrein dat wel op de tekening staat is later aangelegd voor de forenzen die met de bus verder zouden kunnen reizen. Dat deze een blauwe zone is op zich prima. Maak het andere parkeerterrein ook toegankelijker voor de bewoners van de Ouddiemerlaan, Tureluurweg en de Rietzangerweg door middel van een blauwe zone.   

Zie reactie op 2.4

1. Vraag: hoe worden 4 extra parkeerplaatsen gerealiseerd? Wordt het totale parkeervak dieper?

Het begin van de parkeerplaats komt een stukje dichter bij de Buytenweg te liggen en de parkeerplaats zelf loopt wat verder door.

Geen uitbreiding parkeren Buytenweg. Hier is geen noodzaak toe als het parkeerterrein Rietzangerweg gehandhaafd blijft met bestemming bewoners Oud Diemen zoals dit altijd het geval is geweest.

Onder 2.4 is aangegeven onder welk parkeerregime het terrein aan de Rietzangerweg valt en wie daarover de zeggenschap heeft. Uitbreiden van parkeerruimte voor de bewoners van Oud Diemen kan om die reden alleen binnen de zone van Oud Diemen plaats vinden. Het uitbreiden van het terrein aan de Buitenweg is dan de meest logische optie.

De parkeerplaats opnemen aan de Rietzangerweg.

Zie reactie op 2.4

Parkeerterrein hoofdingang Oud-Diemen blauwe zone maken

Zie reactie op 2.4

Ik mis het parkeerterrein voor de inwoners van Oud Diemen.

Zie reactie op 2.4

Parkeerterrein aan de ingang van Oud Diemen

Zie reactie op 2.4

Het parkeerterrein aan de hoofdingang van Oud-Diemen ontbreekt op de tekening. De wens van de bewoners is om hier een blauwe zone van te maken.

Zie reactie op 2.4

Parkeerterrein hoofdingang Oud-Diemen blauwe zone maken

Zie reactie op 2.4

Daarnaast moet het parkeerterrein aan de Rietzangerweg ontdaan worden van langparkeerders en oneigenlijke parkeerders omdat dit de bewoners hun noodzakelijke parkeerbehoefte ontneemt.

Zie reactie op 2.4

Invoeren van een blauwe zone zou inderdaad een einde maken aan het langparkeren door niet-wijkbewoners.

Het parkeerterrein aan de Rietzangerweg moet weer als bestemd voor bewoners van Oud Diemen opgenomen worden. Dit parkeerterrein is bij de oplevering door de gemeente als eerste (noodzakelijke) parkeerterrein voor Oud Diemen opgeleverd. Nu staan er o.a. langparkeerders en bewoners van de Vogelweide waardoor er niet genoeg parkeergelegenheid is. De hele Vogelweide blauwe zone maken is daarom geen oplossing. De twee parkeerplaatsen (Buytenweg en Rietzangerweg) dienen exclusief voor de bewoners en bezoekers/leveranciers van Oud Diemen te worden ingericht. Het door de gemeente niet teruggeven van het parkeerterrein aan de Rietzangerweg, maar de Buytenweg uitbreiden met 4 parkeerplaatsen staat haaks op de mening van de gemeente ‘verstening’ tegen te willen gaan. Verstening neemt dus toe omdat de gemeente lang parkeerders faciliteert.

Zie reactie op 2.4

 

Het aanleggen van meer verharding is inderdaad contra de gewenste klimaatadaptatie. De gemeente wil echter de parkeerproblematiek ook serieus nemen en heeft de uitbreiding daarom als voorstel in het schetsontwerp opgenomen.

Parkeerterrein aan de rietzangerweg weer voor de bewoners van oud Diemen.

Zie reactie op 2.4 inhoudelijk

meer parkeerplaatsen, (fiets) snelheidsbeperkende maatregelen, terugbrengen van de woonerffunctie

Het parkeerterrein aan de Buytenweg krijgt in het ontwerp 4 parkeerplaatsen extra.

Maatregelen die de snelheid van het fietsverkeer beperken en de woonerf functie ondersteunen zijn onderdeel van de uitgangspunten

Het is ook goed dat er binnen de huidige inrichting aandacht komt voor de verkeersveiligheid en parkeren (parkeerproblematiek).

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat in het overleg dat op 29 augustus jongstleden heeft plaatsgevonden met u allen duidelijk is geworden dat alle 17 bewoners van Oud Diemen met onmiddellijk ingang een blauwe zone wensen voor de parkeerplaats, gelegen aan de Rietzangerweg. Dit in verband met ernstige parkeeroverlast van taxichauffeurs die hun auto aldaar parkeren, parkeertoeristen die vanuit de parkeerplaats op de fiets naar hun werk gaan of hun auto parkeren en 3 weken op vakantie gaan.

Met klém verzoeken wij u nogmaals langs deze weg zo spoedig mogelijk een blauwe zone in te stellen voor deze parkeerplaats.

 

Zie reactie op 2.4

Het parkeerterrein aan de hoofdingang van Oud-Diemen ontbreekt op de tekening. De wens van de bewoners is om hier een blauwe zone van te maken. 

 

Zie reactie op 2.4

 

 

Drempels en dergelijke

 

verminderen van snelheid van scooters. Ik hoop dat de drempels en punaise zijn werk gaan doen.

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

De drempels, mits ze hoog genoeg zijn. Wat voor drempels zijn het?

drempels van bestrating ligt voor de hand, in het vervolg zal dit nader bepaald worden

drempels net voor kruisingen om verkeer te remmen voor zijstraten zou prettig zijn.

We onderzoeken drempels op de T-aansluitingen. Als we ze net ervoor (en dus ook net er na) willen maken dan worden het er sowieso te veel.

wij zijn blij met de verkeersdrempels als eerste aanzet om misschien in de toekomst meer verkeersveiligheid te ervaren.

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

Reactie ontwerpschets: Wij zijn verheugd dat er eindelijk aandacht is voor de verkeersveiligheid in de vorm van verkeersdrempels aan beide ingangen aan de Ouddiemerlaan en een "punaise" op de kruising naar de toegangsbrug aan de vogelwijk zijde.

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

1) de verkeersdrempels. Hopelijk worden ze van het type Prins Hendrikkade 17/18 in Diemen (wel aan de noordzijde met voldoende afstand tot de oprit van nummer …….).

Dit type is in Oud Diemen niet passend omdat ze van beton zijn. In Oud Diemen worden juist de klinkers (her)gebruikt.

2) de punaise. Hiervan mag er nog wel een komen bij de afslag naar het zijstraatje (richting begraafplaats).

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

De drempels en de punaise gaan hopelijk wat doen aan de vele scooters en fietsen die op hoge snelheid langsvliegen

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

Die punaise, hoe ziet dat eruit? Gaat dat helpen?

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

4. Drempels bij de (fiets)ingang is een goed (en noodzakelijk) idee, maar niet voldoende voor snelheidsbeperking. Er is eerder bv een bruggetje voorgesteld. Is dat nog mogelijk?

Er zijn vele technische mogelijkheden. In de afweging tussen inpassing, kosten en effect is hier gekozen voor drempels.

5. Hoe gaat de uitvoering van de punaise er uit zien? Uit de ervaring blijkt dat het snelheidsbeperkende effect van een punaise minimaal is, terwijl dat juist noodzakelijk is

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

Reactie ontwerpschets: Ons inziens ontbreekt in de ontwerpschets nu nog een tweede "punaise" op de kruising naar de begraafplaats.

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

Iedere fietser zal natuurlijk om de punaise heen gaan rijden en er niet overheen dus wellicht zijn drempels hier beter.

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

De drempels aan het begin en einde van Oud Diemen is eens wens die de bewoners al lang hebben dus daar zijn we blij mee. De punaise zal voor fietsers geen doel hebben en er zijn geen auto’s die hier hard rijden omdat die de bocht om gaan hier en niet rechtdoor kunnen. Wellicht dus meer drempels dan alleen aan het begin en einde van Oud-Diemen.

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

De drempels aan beide einden van Oud Diemen is een lang vervulde wens en zal voor vermindering van de snelheid zorgen  bij de entree en de uitgang. Echter tot aan de punaise zal de snelheid weer opgevoerd worden. Terwijl Oud Diemen eigenlijk een woonerf is waarbij de voetganger prioriteit heeft.

Op beide kruisingen is in het VO een plateau ingetekend

Het afremmen van fietsers en brommers op iedere mogelijke manier, het is nu een race baan richting IJburg

Dit is een uitgangspunt en gebeurt d.m.v. de aanleg van drempels

Een verkeersdrempel c.q. 2 of 3 roestvrije stalen palen die elektrisch verzinkbaar zijn in de grond en door hulpdiensten van afstand bedient kunnen worden zou hier een oplossing kunnen zijn

Bedoeld wordt mogelijk paaltjes die behalve door de nood en hulpdiensten ook door de bewoners te bedienen zijn. Hiermee worden effectief alleen pakketbezorgers geweerd. Op dit moment wordt deze keuze niet gemaakt.

Positief: de groene perkjes, de punaise en drempels voor de scooters

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

Positief: de drempels aan begin en einde. Meer groen en minder paaltjes.

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

 

 

verkeersspiegel

 

Spiegel bij de punaise zodat iedereen het verkeer overziet.

Er zal een verkeersspiegel geplaatst worden t.h.v. de erfgrens van huisnummer 533/535

graag een spiegel toevoegen.

Er zal een verkeersspiegel geplaatst worden t.h.v. de erfgrens van huisnummer 533/535

6. Kunnen er ook spiegels geplaatst worden op de kruispunten, met fiets (snel) verkeer is het gevaarlijk oversteken

Er zal een verkeersspiegel geplaatst worden t.h.v. de erfgrens van huisnummer 533/535

Spiegel bij de punaise zodat iedereen het verkeer overziet. Er gebeuren af en toe ongelukjes.

Er zal een verkeersspiegel geplaatst worden t.h.v. de erfgrens van huisnummer 533/535

Aan onze gevel mag een spiegel geplaatst worden

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

 

 

Trottoirs/looproutes

 

Het weghalen van de stoepen op verschillende plekken en scharen places te creëren waar de voetganger zogenaamd de voorrang zou moeten hebben is een utopie. Levensgevaarlijk idee!

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

De verhoging van de stoep wordt verwijderd waardoor de rijbaan in feite verbreed wordt en daardoor geen invulling geeft aan het feit dat het verkeer zich dient aan te passen aan de voetganger. Met andere woorden er ontstaat geen "shared space" waar de voetganger op de 1e plaats komt. Deze is er in de huidige situatie ook niet. In de huidige situatie dient de voetganger zich al aan te passen aan het gemotoriseerde verkeer. 

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Op een trottoir op gelijke hoogte met de rijbaan is een voetganger niet beschermd tegen ander verkeer! Wat ik wél fijn zou vinden is op het stuk Ouddiemerlaan dat naar ons huis leidt (vanaf het bruggetje en de parkeerplaats een trottoir in een andere kleur en dan gewoon op dezelfde hoogte als de rijbaan. Visueel zou dat zeker ook gunstig werken.

In het VO is een verhoogd trottoir opgenomen.

 

 

8. Waarom trottoir en fietspad op dezelfde hoogte? Dat is juist onveiliger. Het ophogen van het trottoir zorgt juist voor meer rijbaanscheiding

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

De stoep mag niet gelijk worden aan het niveau van de rijbaan. Dit is onveilig voor voetgangers/bewoners.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Wij zijn bezorgd over de uitwerking van de volgende geschetste aanpassingen: Het op een niveau brengen van de rijweg en het trottoir: Het verkeer is na het openen van de Nesciobrug veel intensiever geworden en de laatste jaren uitgebreid met vervoermiddelen die sneller rijden dan de nu geldende maximumsnelheid voor een woonerf van 15 km/uur. Het gevoel van onveiligheid wordt nu juist daardoor veroorzaakt. Als er geen niveauverschil meer is, zal de hele ruimte worden benut door degenen die nu de rijweg gebruiken.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

2. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid. Indien de stelling is dat de fietsers, scooters en auto´s zich moeten aanpassen aan de voetgangers. Hierbij is het opvallend dat de verhoging van de stoep komt te vervallen en dat de rijbaan in feite verbreed wordt.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Scheiding voetganger en ander verkeer behouden zoals het is, voetganger moet veilig zijn in Oud-Diemen

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Trottoirhoogte gelijk trekken aan straatniveau betekent indien e.e.a. betekend dat het huidige trottoir niveau verlaagd wordt mijn fundering bloot komt te liggen aangezien het huis direct op de `zandplaat gebouwd is en ook geen kruipruimte kent,

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Het huidige schetsontwerp is niet vanuit de behoefte van de bewoners opgesteld. Het ontbreekt aan iedere realiteitszin. Dat geldt voor het hele plan maar toch met nadruk voor het verleggen van rijbanen in combinatie met het verwijderen van stoepen, het gelijkvloers maken van de stoepen met de rijbaan en het verwijderen van de paaltjes. Welk verkeersonderzoek ligt hieraan ten grondslag? Op de bewonersbijeenkomst heeft de gemeente toegelicht dat de gemeente hier de geldende richtlijnen voor een woonerf heeft toegepast. Dat is wel erg kort door de bocht omdat door Oud Diemen een officiële doorgaande fietsroute (in verbinding met Amsterdam) loopt. Oud Diemen is geen standaard woonerf.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Ik vind het echter onverstandig de stoep en rijbaan op gelijke hoogte aan te brengen. Dit doet afbreuk aan de huidige uitstraling en zal de veiligheid negatief beïnvloeden.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Scheiding voetganger en ander verkeer behouden zoals het is, voetganger moet veilig zijn in Oud-Diemen

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Dat er geen harde afscheiding komt tussen trottoir en fietspad in de vorm van stoeprand of paaltjes leidt er toe dat fietsers de stoep er bij nemen. Dus graag niet alle paaltjes weg of toch stoepranden.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht

Het meeste van het voetgangersverkeer loopt vanuit de vogelweide door Oud Diemen richting het station en in de ochtend de andere kant op naar de school. Het is dus zeer onlogisch om het voetpad aan de binnenkant weg te halen en voetgangers te laten oversteken bij de punaise. Iedere fietser zal natuurlijk om de punaise heen gaan rijden en er niet overheen dus wellicht zijn drempels hier beter. Wandelaars nemen de kortste route. Conclusie is dat de huidige indeling met de beukenhagen perfect is. Het zorgt dat er geen twee auto’s tegelijk kunnen rijden en smal is waardoor verkeer afremt en de voetganger veilig achter de beukenhaag loopt en niet in Oud-Diemen de laan hoeft over te steken. In de tekening wordt er 5 meter weg gemaakt aangezien rij- en voetgedeelte op zelfde hoogte zijn waardoor je een situatie maakt dat auto’s elkaar zouden kunnen passeren. Dit is zeer onwenselijk in een woonerf. Nogmaals, de huidige indeling met de beukenhagen is goed en dat komt ook door de hele wijk terug. 

 

Het belangrijkste voetpad is in het VO aan de “binnenzijde” gelegd. Dit wordt nu een verhoogd trottoir.

Om voldoende ruimte te creëren voor een voetpad dat aan de richtlijnen voldoet zijn de hagen langs de weg naar de brug niet meer ingetekend.

10. De looproute naar het bruggetje verdwijnt (het trottoir is te smal om naast elkaar te kunnen lopen)

In het VO is meer ruimte gecreëerd voor het voetpad.

Het voetgangersdeel van Ouddiemen loopt tot en met nummer 533 (huis met de rieten kap) Deze zou eigenlijk moeten lopen tot en met het einde van het woonerf huisnummer 537 en huisnummer 178. Dan is het woonerfgedeelte eindelijk geheel toegankelijk voor de voetgangers en wandelaars.

In het VO is een voetpad opgenomen tot aan nummer 178

 

 

Paaltjes

 

2. De paaltjes dienen hebben een snelheidsbeperkend karakter en dienen ook als bescherming voor de huizen, hoe worden de huizen dan beschermd? Voor ons huis (…..) is een extra trottoir waar de luiken open en dicht kunnen, dat wordt nu beschermd door de paaltjes, als deze weg gaan kunnen de luiken beschadigen.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht. Daardoor kan een deel van de nu aanwezige paaltjes komen te vervallen.

Er komen enkele paaltjes terug.

Wij lezen dat u het trottoir wilt verlagen tot de hoogte van de rijbaan en de paaltjes wilt weghalen.

Dat laatste beangstigd ons op dit moment nog een beetje omdat hierdoor een bredere rijbaan ontstaat (u spreekt echter over een smallere rijbaan). Op dit moment is het verkeer van scooters, elektrische scooters, fietsers, elektrische fietsen en vooral allerlei soorten speed pedelecs met steeds jongere bestuurders echt levensgevaarlijk. Als je, heel toevallig, wel eens met je auto in de wijk moet zijn of als wij de hond gaan uitlaten dan moet je echt heel goed oppassen met het steeds sneller worden geruisloze verkeer. De drempels en de punaise gaan zeker helpen om de snelheid eruit te halen maar het weghalen van de paaltjes en het trottoir op dezelfde hoogte als de rijbaan lijkt ons op voorhand absoluut geen goed idee.

 

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht. Daardoor kan een deel van de nu aanwezige paaltjes komen te vervallen.

 

Aan de zijkant van ons huis (de gevel aan de doorgaande verbinding van de Ouddiemerlaan) is nu geen haag en slechts een zeer smal trottoir met beschermende paaltjes. Als u de paaltjes weg gaat halen en het trottoir gelijk maakt met de rijbaan zoals op de schets op de pagina 18 (Nieuw principe straatprofiel) dan is onze gevel het enige ‘privé’ en dan is er geen bescherming meer. Dit is voor ons niet acceptabel.

Bij deze woning is de loopstrook in het VO vervangen door een groenstrook. Als gevolg daarvan ontstaat er een buffer rond de woning zodat de paaltjes achterwege kunnen blijven.

Zoals u kunt zien hebben wij (als enige) een overhangende rieten kap.
De huidige stoep en vooral de paaltjes dienen momenteel, mede, ter bescherming van deze rieten kap.
Mochten de paaltjes weggehaald worden en het trottoir op gelijke hoogte komen met de rijbaan dan is de kans zeer groot dat transporteurs (er staan dagelijks busjes en vrachtauto’s in ons wijkje) de kap zullen beschadigen.

Wij verzoeken u dus met klem hiermee rekening te houden en te zorgen voor afdoende bescherming voor zowel onze gevel als onze prachtige rieten kap (de enige in het wijkjes).

Bij deze woning is de loopstrook in het VO vervangen door een groenstrook. Als gevolg daarvan ontstaat er een buffer rond de woning zodat de paaltjes achterwege kunnen blijven.

Ook moeten alle paaltjes op dezelfde positie blijven staan. Deze zorgen voor veiligheid en voorkomen parkeeroverlast (daar is al over nagedacht).

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht. Daardoor kan een deel van de nu aanwezige paaltjes komen te vervallen.

Dit geldt ook voor de weg vanuit Oud Diemen richting de parkeerplaats hoek Tuureluurweg/Rietzangerweg. Het weghalen van de paaltjes die nu het ongewenst parkeren tegengaan. Deze zijn jaren geleden niet voor niets geplaatst en bovendien effectief gebleken.

Voor zover ons bekend staat op dit weggedeelte geen paaltjes.

 

hier en daar zouden paaltjes vervangen mogen worden door een groenstrook.

In het VO is gestreefd naar minder paaltjes en meer groen

Daarbij is het ook belangrijk dat de paaltjes na groot onderhoud worden teruggeplaatst op de posities zoals ze nu staan.

In het VO worden verhoogde stoepen aangebracht. Daardoor kan een deel van de nu aanwezige paaltjes komen te vervallen.

 

 

Het terug plaatsen van de Amsterdammertjes teneinde parkeren voor mijn raam met 2 staldeuren te voorkomen, Rekening houden met de noodzakelijkheid om mijn staldeuren te kunnen openen en sluiten, Staldeuren zijn 2x 110cm breed, voor ramen wassen en onderhoud aan kozijn e.d. tenminste nog 25 cm aan toe te voegen. Verder geen behoefte aan een hondenuitlaatplek voor mijn raam.

In het VO is een groenvak opgenomen met tussen de gevel en het groenvak een voetpad. Als gevolg van het groenvak kan er niet geparkeerd worden. Het voetpad geeft de mogelijkheid om de staldeuren te openen en te sluiten.

 

 

Overig

 

2.69

7. Het is een woonerf, met een maximale snelheid van 15 km/uur, dat blijkt niet uit de voorgestelde inrichting

De wegen zijn smal met korte rechtstanden. Dit voorkomt hoge snelheden door autoverkeer. Voor fietsers zullen enkele drempels worden aangelegd.

2.70

11. Als de verbindingslintfunctie van de Ouddiemerlaan verbindingslint verblijf, bewegen en ontmoeten is en op dit moment voornamelijk als gevaarlijke fiets(snel)weg gebruikt wordt, hoe kan dan de combinatie van een verbindingslint en een woonerf (goed) worden gemaakt?

De combinatie van woonerf en fietsroute is inderdaad een lastige. Zonder fietsroute zou de keuze voor een gelijkvloerse inrichting meer voor de hand liggen. Nu de fietsroute er is kiezen we voor behoud van de trottoirs en de aanleg van drempels.

2.71

Liever een verbod op brommers op dit fietspad.

Brommers zijn al verboden en worden via de Buytenweg gestuurd

2.72

Dat in het schetsontwerp een toegang tot de openbare weg is aangegeven vanaf mijn garage vind ik een prima toevoeging. Het is een noodzakelijke toevoeging en een gedeeltelijk herstel van een eerdere oprit die de vorige bewoners lieten verwijderen.

Het is ons niet duidelijk over welke locatie deze opmerking gaat.

 

2.73

Wegwijzers voor doodlopende weg of doorlopende weg ontbreekt. Het komt regelmatig voor dat weggebruikers (auto's, autobussen, fietsers en voetgangers) verdwalen bij het Monument "Gedenk te Sterven" omdat het doodloopt en weer terug moeten keren om de juiste weg te vinden. Hierdoor is het verkeer drukker dan normaal zou moeten bij een juiste bewegwijzering.

Wij herkennen dit probleem niet.

Daarna wordt vanuit de ruimtelijke kwaliteit terughoudendheid met straatmeubilair nagestreefd.

2.74

Het is wenselijk, dat fietsers - en dan met name de snelheidsduivels: de wielrenners, de elektrische fietsen, de pizzakoeriers, de appende scooters, de fat bikes - al bij de Oude Waelweg zien dat ze niet door kunnen scheuren, zoals ze gewend zijn. Dus een voetgangersbord met daaronder een bord met FIETSERS TOEGESTAAN zou geplaatst moeten worden ter hoogte van de Oude Waelweg richting Oud-Diemen en ook aan het andere uiteinde van Oud-Diemen. Ik wordt dagelijks bijna platgereden door allerlei mensen die schreeuwen dat ik aan de kant moet en we worden een dagje ouder, dus dat wegspringen komt eerstdaags te laat...

Als sinds de ontwikkeling van de wijk is er gekozen voor een fietsroute over de Oud Diemerlaan. Deze is zelfs onderdeel van het regionaal hoofdfietsroute plan. Het veranderen van het regime zoals de schrijver voorstelt wordt daarom als niet realistisch beschouwd.

2.75

flitspaal voor gemotoriseerde voertuigen (brommers) op het fietspad van de ouddiemerlaan.

De brommers zijn over het algemeen afkomstig uit Diemen. De bestuurders zullen snel door hebben waar de flitspaal staat, waarmee het effect verdwenen zal zijn.

2.76

Het verkeersbord Fietspad aan de noordzijde zou beter een Voetpadbord kunnen worden met een extra bord er onder "fietsen toegestaan", zoals die elders in Diemen (en Amsterdam) te zien zijn. Dat legt meer het accent op voetgangers, terwijl het qua toegestaan verkeer niet anders is dan het Fietspad bord nu: (dus geen brommers).

Als sinds de ontwikkeling van de wijk is er gekozen voor een fietsroute over de Oud Diemerlaan. Deze is zelfs onderdeel van het regionaal hoofdfietsroute plan. Het veranderen van het regime zoals de schrijver voorstelt wordt daarom als niet realistisch beschouwd.

2.77

12. Het trappetje voor ons huis (….) is niet getekend, dat is onderdeel van ons huis, kan dat getekend worden, want dat heeft invloed op het trottoir

In het VO is de eigendomssituatie toegevoegd

2.78

Graag zouden wij onze elektrische auto aan huis (in de tuin) willen kunnen opladen. Is er bij de herinrichting een mogelijkheid dat wij vanaf de parkeerplaats onze (achter)tuin kunnen inrijden?

Dit betekent dat er vanaf de parkeerplaats een inrit aangelegd zou moeten worden. Dit wordt als niet wenselijk beschouwd.

Daarnaast zijn bewoners middels het kettingbeding gebonden aan goedkeuring van de gemeente v.w.b. de inrichting van de tuin. Het verharden van tuinen is vanuit o.m. klimaatadaptatie niet gewenst.

2.79

1) Wederom - met nadruk -aandacht vragen voor de verkeersonveiligheid op de Ouddiemerlaan

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen

2.80

De verkeersveiligheid wordt maar in beperkte mate verhoogd.

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

2.81

Allereerst dank voor het ontvangst bij de gemeente en de toelichting op het plan. Naast het groot onderhoud kiest de gemeente er ook voor om de wijk Oud-Diemen op diverse plaatsen opnieuw in te richten. Bij de meeste bewoners staat het punt veiligheid in de wijk met stip op één alleen hier kan meer aan gedaan worden om de voetganger echt centraal te zetten in de wijk in plaats van de fietser en de auto.

De gemeente kiest voor het faciliteren van de fietsers d.m.v. de route door Oud Diemen. In het ontwerp worden daarnaast maatregelen voorgesteld om Oud Diemen veiliger te maken voor voetgangers.

2.82

Verder moet de verkeersveiligheid worden aangepakt. Dat doe je niet door de weg te versmallen, de stoep gelijkvloers te maken aan de rijbaan en de paaltjes die voor veiligheid zorgen te verwijderen. Dat is een idioot voorstel. Het zal alleen maar voor meer verkeersonveiligheid zorgen.

Maar hoe dan wel, welk voorstel zou niet idioot zijn?

2.83

De versmalling van de Ouddiemerlaan is onwenselijk en zal de verkeerssituatie alleen maar gevaarlijker maken. Zeker in combinatie met het verbreden van de toegangsweg vanaf het bruggetje Rietzangerweg naar de Ouddiemerlaan, de onoverzichtelijkheid, het gelijk maken van niveau stoep aan rijbaan, het verwijderen van paaltjes en vervangen van de stoep door een groenperk.

Voor zover de Oud Diemerlaan versmald wordt is dit zeer beperkt en binnen de geldende richtlijnen. Dit komt ten gunste van voetgangers en groen.

2.84

9. Rijbaan versmallen? Is bijna niet meer mogelijk (voor autoverkeer!)

Voor zover de Oud Diemerlaan versmald wordt is dit zeer beperkt en binnen de geldende richtlijnen. Dit komt ten gunste van voetgangers en groen.

2.85

Is er rekening gehouden met verhuiswagens of pakkettenbezorgers als de wegen versmald gaan worden.

Met de wegbreedte is hiermee rekening gehouden. De bochtstralen voldoen niet aan de richtlijnen maar daar is gegeven de stedenbouwkundige opzet niets aan te verbeteren.

2.86

Door het verbreden van het verbindingslint ontstaat in feite dezelfde situatie als bij de onderdoorgang van het spoorwegviaduct. Dit is het voorbeeld om te zien hoe voetgangers moeten wijken voor het verkeer. Dit wordt veroorzaakt door de breedte van het viaduct en daar is er gezien de breedte van het viaduct geen alternatief.

Verbreden van de rijweg is geen doel.

2.87

Het voorkomen van het ontstaan van een sluiproute voor tweewielers komende uit de richting van het tankstation op het fietspad en rechts afslaand naar de Ouddiemerlaan richting kanaal, over het gras en tussen de 4 boompjes door.

Vooralsnog zien we hier niet direct een probleem in, omdat de fietsers het trottoir op zouden moeten en dan door het gras. Na uitvoering houden we het in de gaten, mocht het probleem zich toch voordoen dan kunnen daar maatregelen voor getroffen worden.

2.88

In uw schetsontwerpboekje Oud Diemen verwijst u veel naar de oorspronkelijke situatie. Waar echter terdege rekening mee gehouden moet worden is dat het verkeer en de wijze van transport enorm veranderd is en dat de huidige inrichting en zeker de toekomstige inrichting rekening moeten houden met de veiligheid van alle gebruikers (in de eerste plaats de bewoners).

 

Het is de bedoeling om rekening te houden met het huidige verkeersaanbod.

2.89

De Oud Diemerlaan wordt een verbindingslint genoemd. Deze wordt ontzettend veel gebruikt door gemotoriseerd verkeer, zoals motoren, scooters en opgevoerde elektrische fietsen. De huidige verkeersborden voldoen niet aan het daadwerkelijke doel van enkel fietsverkeer en voetgangers. De visie om de inrichting van de weg op het verleden te baseren is een begrijpelijke gedachte. Echter vroeger was de Ouddiemerlaan geen verbindingslint met IJburg en was er ook geen gemotoriseerd verkeer.

 

Het gaat in het ontwerp met name over de verkeersveiligheid en dat behoeft toch een aantal aanpassingen aan het ontwerp.

 

Het is de bedoeling om rekening te houden met het huidige verkeersaanbod.


 

Overige reacties

 

Reactie bewoner

Reactie gemeente

 


 

Procedure

 

 

 

 

 

Wat ik vooral mis is de mogelijkheid om mee te denken. Ik heb vrijdag een brief gekregen over een ontwerp dat al in de gemeenteraad is besproken. Voor mij is het totaal nieuw en ik krijg het gevoel dat er niet veel meer aan te versleutelen valt... Maar u kunt bewijzen dat ik ongelijk heb met deze klacht!

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Een holistische kijk op het geheel en een gelijke behandeling van alle bewoners van Oud Diemen.

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Inspraak van alle bewoners van de 17 huizen van Oud Diemen. De effecten van het ontwerp zijn zeer individueel voor elke bewoner.

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Het lijkt me zinvol om bij zo een ingrijpende herinrichting van de wijk een avond met bewoners te organiseren aangezien er altijd verschillende belangen zijn en het belangrijk is dat er een groot draagvlak in de wijk is.

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Als discussie stuk zeer waardevol

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

Tijdens het invullen van de enquête is gebleken dat enkele bewoners voornamelijk voor eigen parochie aan het preken is geweest. Graag bij het nieuwe ontwerp op evenredige wijze met de wensen van alle bewoners rekening houden. Hoe garanderen jullie dit?

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Op basis van het Rapport resultaten enquête Oud-Diemen blijkt dat een duidelijke meerderheid: 15 c,q, 13 van de bewoners tevreden of zeer tevreden isoleer het bestaande openbaar groen zowel qua hoeveelheid als qua locatie. Op basis van dit zelfde rapport blijkt bij vraag 4 dat 1 bewoner zeer ontevreden is en zijn wensenlijstje heeft ingediend waaronder een plantenbak voor zijn deur (….) 6% van de respondenten kunnen toch niet de toekomst van Oud-Diemen bepalen!!!

Bij de presentatie van het Voorlopig ontwerp krijgt iedereen voldoende gelegenheid om zijn mening daarover te geven en mee te denken over verbeteringen.

Het zou fijn geweest zijn indien er een samenvatting van de ingebrachte punten door de bewoners zou zijn geweest.

Het principe is dat eerst alle commentaren worden ingewonnen, en bij de volgende procedurestap integraal worden weergegeven en beantwoord.

 


 

Groot onderhoud vs herinrichting

 

Verder vinden wij dat er niet moet worden heringericht omdat destijds heel goed over de inrichting van Oud Diemen is nagedacht en wij na meer dan 20 jaar zeer te spreken zijn over de huidige inrichting. Waarbij ook de verhouding groen en stenen goed is.

Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Wij zijn tegen het doorvoeren van een herinrichting van Oud Diemen. In 1991 is juist heel goed gekeken naar het historiserend vormgeven van Oud Diemen. Destijds zijn verschillende partijen betrokken geweest bij het ‘uitwerkingsplan Oud Diemen’. Dit plan is op professionele wijze tot stand gekomen. In de afweging is destijds ook heel duidelijk gekeken naar de verhouding bestrating en groen. De groengebieden zijn daarbij aangelegd RONDOM Oud Diemen namelijk de schapenwei en de boomgaard (walnotenbomen) aan de kant van de Buytenweg en groen langs ons parkeerterrein aan de Rietzangerweg en beeldbepalende bomen op het kerkhofje en in de tuin van 170. Op basis van dit uitwerkingsplan waarbij ook geldende regels voor Oud Diemen aangaande o.a. parkeren, verkeer en groen zijn vastgelegd in de koopcontracten, hebben bewoners een keuze gemaakt voor hun woning.

Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Over het schetsontwerp kunnen wij kort zijn. Het is om verschillende redenen een heel slecht ontwerp. Zie inhoudelijk hiervoor onze mail d.d. 16 oktober 2022 gericht aan wethouder, de heer Hans Prins. Inmiddels ook in het bezit van de heer Matthijs Sikkes en de heer Age Salverda en de heer Martin Cornelissen. De inhoud van deze mail kunt u in dit reactieformulier nadrukkelijk als ingevoegd beschouwen.

De betreffende mail is helaas verloren gegaan in de overdracht van het project naar een nieuwe projectleider.

Deze vraag is niet juist gesteld. Het impliceert dat er al is besloten dat er wordt heringericht en daar zijn wij tegen. Er is veel reden voor kritiek op het schetsontwerp en daarom zullen wij deze ruimte gebruiken om onze kritiek kenbaar te maken.

Er is besloten dat er groot onderhoud komt. Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Ik vraag mij af of het nodig is om alles opnieuw in te richten. Is er ook een mogelijkheid om alles in de oude staat (met nieuwe beplanting) terug te brengen op een paar uitzonderingen na?

Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

De gemeente moet zich beperken tot het vooraf aan bewoners gecommuniceerde “groot onderhoud”.

Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Allereerst herken ik niet de noodzaak van een herinrichting Oud Diemen. Ik was al woonachtig in Diemen toen Oud Diemen in 1992 werd opgeleverd. Het was de gehele uitstraling, rust en inrichting van de openbare ruimte waarom ik in 2006 Oud Diemerlaan (…….) heb gekocht. Waar het schetsontwerp spreekt over een ‘verstening’ begrijp ik niet. Het is juist de evenwichtige verdeling van groen, beukenhagen, leiperen en het open plein bij mij voor de deur wat aanspreekt. Het straatje/kerkenlaantje richting het kerkhofje beoordeel ik als goed en naar tevredenheid van (ook nieuwe) bewoners ingericht. Een evenwichtige en gelijke indeling van de stoepen met de aanwezige ‘oude’ paaltjes waarin ik nut en een historische charme ervaar. Ik breng graag in herinnering de samenwerkingsovereenkomst (tussen gemeente Diemen en Stichting Oud Diemen) die ik als een van de bewoners mede ben aangegaan waarin duidelijk is aangegeven welke wensen bewoners hadden ter compensatie van overlast veroorzaakt door een langer gedogen van de kinderkorf op de schapenweide. Bij het plaatsen van stenen schapen is ook toen niet een wens c.q. behoefte ten aanzien van verdere ‘vergroening’ kenbaar gemaakt.

 

Het doel van het groot onderhoud is niet primair een herinrichting. Het gaat om het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

Waar de gemeente juist aandacht aan moet besteden is het onderhoud van het groen en de sloten en de kwaliteit van de bestrating. Daar is grote ontevredenheid over bij de bewoners. Sommige stukken van Oud Diemen staan niet eens vermeld in het onderhoudsschema. Bewoners hebben juist in de enquête aangegeven dat de gemeente dat momenteel verzaakt.

In de enquete wordt met name aangegeven dat het onderhoud van het groen verbeterd kan worden. Dit is een belangrijk signaal naar de gemeente.

Het onderhoudsregime maakt geen deel uit van het project, maar er zal wel worden bekeken of er mogelijkheden tot verbetering zijn.

Op basis van de resultaten van de bewonersenquête ben ik van mening dat een herinrichting van Oud Diemen niet aan de orde kan zijn. Ik ben daarmee gesterkt in mijn overtuiging zoals ik eerder al heb aangegeven, dat ik de noodzaak niet herken van een herinrichting van Oud Diemen. Deze wens komt in ieder geval niet bij de bewoners vandaan. De overgrote meerderheid van de bewoners is zeer tevreden over de algemene openbare ruimte.

Het doel van het groot onderhoud is het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

 


 

Inrichting algemeen

 

3.19

Correcte indeling van de straat voor ons huis. Wij zijn het niet eens met de huidige indeling van het schetsontwerp.

In het VO is gekozen voor een andere indeling die meer lijkt op de huidige.

3.20

Het dorpsplein dient onaangetast te blijven. Het heeft voor ons de functie van ruimtelijke kwaliteit. Het betekent voor ons een vrije zichtlijn. Dus geen groenperk aanleggen (overlast waaronder hondenpoep) en geen boom plaatsen en zeker geen ontmoetingsplek. De overlast van recente jaren is voldoende reden om extra aandacht te geven aan rust en privacy van ons en overige bewoners.

De functie van ontmoetingsplek is in het VO los gelaten.

Er is wel gekozen voor het inplanten met lag blijvende beplanting. Daardoor blijft de vrije zichtlijn in stand.

3.21

Ten aanzien van het Kerkelaantje vinden wij het van belang de huidige symmetrie en de breedte van de weg in stand te houden om daarmee het huidige onbelemmerde zicht op het gemeentelijke monument ‘Gedenk te Sterven’ te waarborgen. En filevorming in die straat te voorkomen.

Er komt in het VO meer symmetrie in de straat.

3.22

Ja dat alle bewoners er even goed vanaf komen. Graag dezelfde buffer tot het verkeer en groen voor de deur als mijn overburen.

Er komt in het VO meer symmetrie in de straat.

3.23

Er is in het schetsontwerp sprake van ongelijke behandeling. Er zijn nu bewoners die worden bevoordeeld notabene ten koste (!) van andere bewoners die worden benadeeld. De omzoming door groen van Ouddiemerlaan 172 spant daarbij de kroon. Waar destijds deze moderne huizen zijn neergezet om een overgang te bewerkstelligen tussen Oud Diemen en de rest van Diemen-Noord, krijgt dit huis nu alle privacy en ruimte ten koste van o.a. de veiligheid omdat de stoep daarvoor wordt opgeofferd.

In het VO zijn sommige keuzes uit het schetsontwerp herzien.

De hoeveelheid groen rond huisnummer 172 is verminderd ten gunste van een betere looproute.

3.24

Het voornemen om het enige echte ruimtelijke plekje van Oud Diemen in te richten als zogenaamde ontmoetingsplek terwijl de Ouddiemerlaan door veruit de meeste gebruikers wordt gebruikt om zich over te bewegen, niet te verblijven of ontmoeten. Nu al zijn er niet al te positieve ervaringen met al dan niet daartoe ingerichte maar wel als zodanig gebruikte ontmoetingsplekken. Aan de ene kant de Noorderbreedte waar jongeren regelmatig 's-avonds samen komen met geluidsoverlast tot gevolg (afsteken vuurwerk) en aan de andere kant onder het viaduct van de Ringweg A10 waar groepjes (vooral in het weekend) op weg naar Diemen Centrum luidruchtig passeren/verblijven. Een eerder geplaatste picknicktafel in het straatje naar de begraafplaats is recent verwijderd omdat deze overlast voor omwonenden gaf. Op dit punt is het ontwerp doorgeschoten in een romantisch idee vooral gericht op vermeend toekomstig gebruik waarbij het belang van de meest betrokken bewoners volledig uit het oog is verloren.

De functie van ontmoetingsplek is in het VO los gelaten

3.25

Wij vinden het creëren van een ontmoetingsplek op het plein een vreselijk slecht idee. We hebben een tijd een picknicktafel voor de deur gehad en deze trok tot diep in de nacht hangjeugd met scooters aan. Het laatste wat we willen is een plek in de straat waar jeugd 's nachts overlast kan gaan geven. Wie heeft dit überhaupt verzonnen echt ontzettend slecht.

De functie van ontmoetingsplek is in het VO losgelaten

3.26

Dat de stenen worden hergebruikt vinden wij heel belangrijk

De stenen worden hergebruikt

3.27

Bij het uitvoeren van het groot onderhoud voor Oud Diemen is het inderdaad belangrijk dat de stenen worden hergebruikt.

De stenen worden hergebruikt

3.28

Ik vind het uitstekend en van belang dat de stenen worden hergebruikt.

De stenen worden hergebruikt

3.29

Door de 30 jaar gebruik zijn delen van de bestrating aan renovatie toe met bij voorkeur het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken van de huidige bestrating.

De stenen worden hergebruikt

3.30

De plannen tot een voorgenomen herinrichting zullen resulteren in een ernstige waardevermindering van onze woning.

Het is niet duidelijk waarom dit zo zou zijn. Daarnaast is herinrichting als zodanig niet het doel van het groot onderhoud.

3.31

De herinrichting door de gemeente voorgesteld is onwenselijk en is een waardevermindering van mijn huis. Ik wil het vrije zicht vanuit mijn huis behouden. Het plein moet blijven zoals het nu is. Ik wil absoluut geen plantenbakken op het pleintje!

In het VO zijn een aantal keuzes uit het schetsontwerp herzien. Behoud van wat er is wordt belangrijk gevonden maar niet ten koste van alles.

3.32

(overigens moeten de stenen voor de 'stal' geel blijven (staat in de koopakte en kadaster)

Dit nemen we mee in het VO

3.33

2) In de basis is het ontwerp van 30 jaar geleden goed uitgedacht door de architect en nog steeds bruikbaar.

Het doel van het groot onderhoud is het aanpassen van de inrichting aan de huidige behoeften en inzichten. Alles wat nog voldoet kan zo blijven.

3.34

Graag maak ik u attent op een storende fout in uw schetsontwerp. Het huis van (….) en mijn huis (…..) zijn ingetekend zonder een scheidingslijn tussen beide woningen. Dit wekt een hinderlijke verwarring en bovendien heeft deze foute aanname geleid tot foute inzichten waar het het schetsontwerp betreft.

Door een boom en groenperk op het plein te willen plaatsten en dit een ontmoetingsplek te willen maken is er door de gemeente bij deze herinrichting geen rekening gehouden met de individuele belangen van de bewoners die (direct) aan het plein wonen. Dit is onwenselijk en is een waardevermindering van mijn huis. Ik wil het vrije zicht vanuit mijn huis behouden. Het plein moet blijven zoals het nu is. Ik ben tegen wijziging van de bestaande situatie van de straat waar mijn voorgevel aan ligt. Mijn stoep versmalt met een halve meter en aan de overzijde wordt de ruimte verbreed met een meter, de straat komt feitelijk een meter naar mijn huis toe. De huidige breedte van ongeveer 4 meter volstaat om twee auto’s elkaar te laten passeren. Met een wijziging naar een breedte van 3.5 meter geldt dat niet meer. Hetgeen betekent dat wanneer ik bij mijn huis moet, ik de straat blokkeer en een andere auto/buren niet kunnen passeren. Bomen aan de overzijde betekent voor een huis met een Noordgevel dat het steeds donkerder wordt in de straat en mijn zicht ook hierdoor verder wordt belemmerd. Dit alles tezamen zorgt voor een waardevermindering van mijn huis. Een versmalling van de stoep betekent daarnaast een vermindering van mijn privacy en gevoel van veiligheid. Het is overigens zeer vreemd dat de toegang vanaf het bruggetje moet worden verbreed, waardoor twee auto’s elkaar kunnen passeren, en bij een doodlopend weggetje deze behoefte elkaar te kunnen passeren niet meer zou bestaan.

Dit wordt aangepast op de tekening


 


 


 

In het VO is hier een andere invulling aan gegeven dan in het SO

 

3.35

Nieuwe borden met historische informatie

Voor zover bestaande borden met historische informatie niet met goed zijn en niet meer hersteld kunnen worden zullen deze worden vervangen

3.36

Wij herkennen in het huidige schetsontwerp eerdere plannen en ideeën om tot een wijziging van de bestaande inrichting te komen. Wij hebben hierover meermaals een dispuut ervaren met onze vorige buren.

We gaan hier niet in op individuele zaken.

3.37

Over de bewoners van dit adres zijn juist verschillende klachten bekend bij de gemeente. Is dit hoe de gemeente deze bewoners beloont voor hun gedrag?

We gaan hier niet in op individuele zaken.

3.38

Het schetsontwerp is ingegeven door een romantische kijk van Oud Diemen in het verleden. Ik mis een realistische kijk op de problematiek die momenteel speelt in Oud Diemen en de juiste maatregelen die deze problematiek oplossen zodat de leefbaarheid verbetert.

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

3.39

Bij het invullen van de enquête als reactie op het herinrichtingsplan van oud Diemen heb ik
gevraagd om een bevestiging van het invullen van de enquête.
Die heb ik tot op heden niet ontvangen.
Wij vragen ons af waarom er van groot onderhoud opeens naar herinrichten overgegaan is zonder ons medeweten en zonder onze inspraak.
De nieuwe plannen zijn zeer nadelig voor onze woning.
Daarbij is het plan ten voordele van sommige woningen in de buurt en ten nadele van andere.
Deze ongelijkheid is stuitend.
Voor wat betreft onze woning op nummer (….) versmalt u niet alleen onze stoep, en haal u de paaltjes weg u verschuift de hele weg en daarmee het verkeer onze kant op terwijl de huizen aan de overkant een verkeersvrije buffer krijgen van ruim 3 meter.
Wij ervaren nu al meerdere jaren parkeer en verkeersoverlast die door deze nieuwe plannen alleen maar erger kunnen worden.
Wij hebben het idee dat onze belangen vwb woning (….) niet goed behartigd zijn.
 

In het VO is een andere invulling opgenomen van dit stuk straat dan in het SO

3.40

Veel bomen, veel groen. Meer woon-privacy. Het groenpark op het centrale plein. Beperking vd snelheid v/h doorgaande verkeer. Ik ben hartstikke enthousiast over het ontwerp! Well done!

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

3.41

Erg fijn dat de buurt groener ingericht wordt en stenen plaats maken voor bomen en planten. Prettig dat de buurt ingericht wordt op voetganger in plaats van auto of fiets. De mooie centrale plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten sluit aan bij onze wensen. Drempels in het fietspad is prettig omdat er door brommers vaak erg hard gereden wordt

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

3.42

Voldoende groen terug laten komen en Aandacht voor het veiliger maken van het fietspad op de Ouddiemerlaan

Opmerking is zo algemeen dat we er niet mee kunnen

3.43

Telefonisch: Aan zijn woning zit een garage (tegenover nr …..). Deze kan/wil hij gebruiken bij mogelijke verhuizing/verbouwing/vervanging van grote objecten. Nu staat er een perkje etc gepland voor de garage. Kan hiermee rekening worden gehouden zodat het perkje niet vertrapt wordt en de garage toegankelijk is.

 

Er is rekening mee gehouden in de zin van dat de deur te voet bereikbaar is, omdat het kennelijk geen garage is die gebruikt wordt voor het parkeren van een auto. De ruimte ervoor kan daarom gebruikt worden voor vergroening.

3.44

Hoe gaat de gemeente om met kliko’s op de openbare weg? Straks is alles heringericht en dan staan er kliko’s op de weg. Mag dit? Kan de gemeente hierin iets betekenen en/of handhaven?

 

 

3.45

Hinderpaaltjes weg en bomen voor terug. Snelheidsbeperkende maatregelen. Centrale ontmoetingsplaats. Extra parkeerplaatsen.

 

 


 

Bruggen

 

3.46

Ik zou niet te veel geld uitgeven aan de voetgangersbrug. De huidige werkt prima.

De voetgangersbrug nabij huisnr. 537 richting Buytenstee is aan het eind van de levensduur. Om onveiligheid te voorkomen wordt deze vervangen.

3.47

De nieuwe voetgangersbrug richting Buytenstee lijkt niet m.i. niet nodig. Kan huidige brug niet gehandhaafd blijven?

De voetgangersbrug nabij huisnr. 537 richting Buytenstee is aan het eind van de levensduur. Om onveiligheid te voorkomen wordt deze vervangen.

3.48

Ik had het al eerder gezegd: versmallen brug is pure geldverkwisting. Laat die brug nu zo. Is prima. Ik had eerder gevraagd om het schilderen van de bruggen in Oud Hollands groen. Niet nodig eigenlijk. Zo al mooi.

De voetgangersbrug nabij huisnr. 537 richting Buytenstee is aan het eind van de levensduur. Om onveiligheid te voorkomen wordt deze vervangen. De huidige breedte van 3,00 m wordt teruggebracht naar 2,00 m.

3.49

Bruggen groen schilderen, kleur van de woningen.

Wij zien geen reden voor aanpassing van de kleurstelling.

 


 

Openbare verlichting

 

3.50

Ik zou meer klassieke lichtarmaturen willen zien. De huidige zijn niet erg mooi.

Bij de armaturen is gekozen voor de Schredèr Isla, een armatuur met een klassieke uitstraling.

 


 

Stichting Oud Diemen

 

3.51

Wat is er gebeurd met het budget van de stichting? Op welke wijze wordt dit nu besteed?

De stichting zal ten laste van de gelden die zij nog heeft een AED-apparaat laten plaatsen en bewoners die daar interesse voor hebben een cursus laten volgen. De alsdan resterende gelden zullen vervolgens aan de gemeente dan worden overgemaakt ter besteding aan het groot onderhoud.

3.52

De aan te schaffen AED mag aan onze gevel geplaatst worden, wil eventueel meehelpen met de financiering

Opmerking vraagt niet om een reactie vanuit de gemeente

 


 

Overig

 

3.53

Dat er enige aandacht is voor de veiligheid van voetgangers en aanwonenden op het woonerf. Ik verwijs naar het artikel in Het Parool m.b.t. dit onderwerp dat U bekend is. 2/3 van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer.

Er is zeker aandacht besteed aan de veiligheid van voetgangers en aanwonenden

3.54

Het is een slecht schetsontwerp. Het ontbeert realiteitszin, wat ten koste gaat van de leefbaarheid in Oud Diemen.

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

3.55

Niets het is een slecht ontwerp waarmee wij er juist op achteruit zouden gaan in plaats van vooruit.

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

3.56

Na bestudering van de uitkomsten van de initiële bewonersenquête zien wij geen enkel aanknopingspunt voor een herinrichting. Onbegrijpelijk dat de gemeente op basis hiervan vervolgens met dit voorlopige schetsontwerp komt. Dit heeft niets met participatie te maken.

Het is de bedoeling om in het VO meer te doen met de uitkomsten van de bewoners enquête.

3.57

De omgevingsvisie Diemen 2040 vermeld niet dat Oud Diemen wat betreft klimaatadaptatie een probleemgebied vormt, niet zowel qua neerslag of droogte. Oud Diemen ligt op een terp en heeft daarbij een heel andere bodemhuishouding dan de rest van Diemen. Je kunt een generieke klimaat adaptieve aanpak dus niet zonder verbijzondering projecteren op Oud Diemen. In het ontwerpboekje Oud Diemen dat is opgesteld ontbreekt ook iedere vorm van onderbouwing hiervoor. Dat wil niet zeggen dat bewoners niet mee zouden willen denken samen met de gemeente maar dan moet de gemeente eerst onderbouwd duidelijk maken wat de problematiek is en niet dit onderwerp afdoen met ‘stenen vervangen door groen’.

In de omgevingsvisie wordt toegelicht welke behoeften er liggen op het gebied van klimaatadaptatie. De geschetste maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanleggen van koelere wandelroutes, minder verharding en meer groen zijn universeel toepasbaar.

3.59

Nergens lijkt goed over nagedacht. Niet over veiligheid, verkeer, woongenot en leefbaarheid.

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

3.59

Het is een slecht plan.

Opmerking is zo algemeen dat we er niets mee kunnen.

3.60

Zoals afgelopen maandag al bij je aangegeven zouden wij graag dat het pad aan de achterkant van onze woning weer aangevuld wordt met houtsnippers. Wij hebben dit in het verleden zelf gedaan. Op het moment zijn alle houtsnippers verdwenen.

Deze vraag wordt nog beoordeeld