Persbericht: Passen en meten met zonne-energie in Diemen. De Zonneladder helpt.

Het college van B en W heeft de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland een Zonneladder laten opstellen. Met behulp van de Zonneladder kan de gemeenteraad een voorkeursvolgorde bepalen en zo gerichter kiezen waar in Diemen wel, misschien of geen grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Dat is passen en meten, want voor een rendabel zonneveld is ruimte nodig. Bovendien spelen er meerdere belangen zoals ecologische waarden en eigenaarschap van de gronden.
   
Gemeente Diemen heeft in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) nog zes gebieden waar gezocht wordt naar ruimte voor zonnevelden. Aan het einde van dit jaar gaat de gemeenteraad een besluit nemen waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Om de gemeente op weg te helpen heeft de Natuur- en Milieufederatie aan de hand van de Zonneladder de Diemer zon-zoekgebieden (zie kaart) verkend. We lichten een aantal bevindingen eruit. Dit zijn nog verkenningen, geen besluiten. Er moet nog aanvullend onderzoek plaatsvinden.

zonneladderpersbericht

Eerste keuze: zonnepanelen op grote daken

Als eerste stap wil Diemen alle grote daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen. De gemeente start hiervoor binnenkort met een actieprogramma ‘Zon op grote daken’ om eigenaren van grote daken (vooral op bedrijfsterreinen) te stimuleren hun daken vol te leggen. Dat kan in eigen beheer of via een coöperatie. De Natuur- en Milieufederatie oordeelt dat Diemen hiermee op de juiste weg is. 

Spoordriehoek en Gooiseweg

Als tweede keuze ziet de Natuur- en Milieufederatie mogelijkheden langs de spoor- en snelwegen. Het gaat dan vooral om het benutten van taluds en geluidschermen. Ook in een ‘pauzelandschap’, een gebied dat tijdelijk niet in gebruik biedt mogelijkheden. Tenslotte is natuurvriendelijke inpassing een mogelijkheid. Voorbeelden zijn de Spoordriehoek (zoekgebied 2). Als dit wordt aangemerkt als pauzelandschap dan leent dit gebied zich voor een tijdelijk zonneveld. Bij de Gooiseweg (zoekgebied 1) zijn de vier lussen bij de op- en afritten kansrijk. De Natuur- en Milieufederatie heeft een berekening gemaakt voor de Gooiseweg en de Spoordriehoek. Deze gebieden hebben samen een oppervlakte van 15 ha. Bij een bedekkingsgraad van 50%  levert dat 4388 MWh per jaar op, genoeg voor circa 1500 huishoudens.  

Slimme combinaties

Vanwege moties in de gemeenteraad en andere bestemmingen die zijn vastgelegd in de omgevingsvisie, hebben de Weilanden van de manege (zoekgebied 3), Weilanddriehoek bij ingang Diemerbos (zoekgebied 4) niet de voorkeur. Niettemin kunnen deze gebieden volgens de Natuur- en Milieufederatie in de toekomst wel ingezet worden door natuurvriendelijke bedekking van 50% en meer natuur. Er kan ook worden gedacht aan zonnepanelen op schuildaken van de manege. Of zonnepanelen in combinatie met de parkeerplaatsen voor sport en recreatie, bijvoorbeeld bij de ingang van het Diemerbos en sportpark De Diemen. 

Langs snelwegen

Diemen heeft een langgerekt zoekgebied langs de snelweg A1 (zoekgebied 5). Omdat de gemeente sinds kort ook meedoet aan de Energieroute Noord-Holland, is het mogelijk om zonne-energie langs de snelweg vanaf knooppunt Diemen A1 en A9 (gearceerde deel op de kaart) ook nader te verkennen. De Energieroute Noord-Holland valt buiten de Regionale Energiestrategie en is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten, provincie Noord-Holland, Liander en Rijkswaterstaat en RVO in het kader van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksgrond (OER).  

Meer informatie over de Diemense Zonneladder is te lezen in het rapport van de Natuur- en Milieufederatie en te vinden op www.diemen.nl/res.