Actualiteit

Op deze pagina vind je het laatste nieuws en de actualiteiten over de Regionale Energiestrategie.

Update 14 februari 2024: Gemeente tevreden over uitspraak Commissie MER

De gemeente Diemen heeft aan het ingenieursbureau Antea opdracht gegeven om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen over de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines rond knooppunt Diemen. Onderdeel van de MER procedure is dat de onafhankelijke Commissie MER het onderzoek toetst. Deze toetsing heeft onlangs plaatsgevonden en de Commissie MER heeft op 14 februari 2024 haar adviezen en aanbevelingen gepubliceerd. Het advies is te downloaden via de website van de Commissie MER.

De gemeente is tevreden met het advies. De Commissie MER erkent in haar rapport dat de mogelijke ontwikkeling van windturbines in ‘een dynamisch infrastructuurlandschap’ plaatsvindt, ‘waaraan de geplande windturbines een relatief bescheiden en qua uitstraling passende toevoeging zijn. Met de nodige aanvullingen zal het MER een nog betere bijdrage kunnen leveren aan een goed onderbouwd besluit. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om er in het tweede kwartaal van 2024 een definitief besluit over de windzoekgebieden te nemen.’

Het rapport bevat ook adviezen en aanbevelingen. De Commissie zou bijvoorbeeld graag willen weten hoe de natuurcompensatie in het gebied eruit ziet. Omdat dit nog niet duidelijk is ziet de Commissie een risico als het gaat de uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente deelt deze zorg. Tegelijk is het op dit moment nog niet mogelijk om de vragen rond natuurcompensatie sluitend te beantwoorden. De gemeente heeft hierover al verschillende gesprekken gevoerd met de provincie. In een volgende fase, als er daadwerkelijk een plan ligt voor de bouw van een windpark, zal dit thema in samenspraak met de buurgemeenten en de provincie Noord-Holland verder worden onderzocht.

Het Team Ruimtelijk Beleid van de gemeente bestudeert nu het advies. Daar waar gevraagd zal de gemeente opdracht geven aan het onderzoeksbureau om voor aanvullende informatie te zorgen en het MER verder aan te vullen. Alle antwoorden zullen worden gebundeld in een supplement op het MER. Dit zal dan uiteindelijk ter vaststelling worden voorgelegd aan het college van B&W van Diemen. 

Zoals de MER procedure voorschrijft, konden ook inwoners en andere belanghebbenden hun mening geven op het MER. Van 8 december 2023 tot en met 31 januari 2024 konden zienswijzen worden ingediend. Deze periode is nu afgelopen. Er zijn 89 zienswijzen binnengekomen bij de gemeente. Deze worden momenteel verwerkt in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. Voor elke zienswijze wordt daarin aangegeven wat de reactie van de gemeente is en of de zienswijze leidt tot wijzigingen. 

De antwoorden op de adviezen van de Commissie MER en de Nota van beantwoording zienswijzen komen dan samen in één collegebesluit waarin het MER definitief kan worden afgerond. Het college zal dan ook een voorkeur uitspreken voor een bepaalde opstelling van windturbines. Het hele pakket wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Meer informatie over het MER vind je op de website van gemeente Diemen

Update 23 januari 2024: Informatieavond windmolens in Diemen

De gemeente Diemen is bezig met zoeken naar locaties voor windmolens. Het college van B&W van Diemen heeft bepaald dat in vier gebieden wordt gezocht naar mogelijkheden tot het plaatsen van windmolens. Diemen heeft voor deze zoekgebieden een milieueffectrapport (MER) laten opstellen. Op woensdag 10 januari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over dit MER in Theater de Omval in Diemen. Het doel van de avond was feitelijke en heldere informatie over het MER en het proces rond de herziening van de Omgevingsvisie Diemen 2040 te geven. Zo geeft de gemeente mensen de kans om een reactie te geven. Het verslag van deze informatieavond staat op de RES website van gemeente Diemen.

LET OP: reacties kunnen worden ingediend tot en met 31 januari.

Update 23 januari 2024: Onderzoek naar vogels en windmolens

In 2030 moet 70 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen komen. Gemeenten onderzoeken daarom de mogelijkheden voor windmolens. Het is wettelijk verplicht om vooraf aan de komst van windmolens goed onderzoek te doen naar de mogelijke effecten op de natuur, waaronder op vogels. De Universiteit van Amsterdam (UvA) helpt hieraan mee via onderzoek naar vliegbewegingen van vogels in de provincie Noord-Holland. Gemeente Amsterdam is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen opdrachtgever voor dit onderzoek. Het hele onderzoek lees je op de nieuwswebsite van de Universiteit van Amsterdam.

Update 1 december 2023: Persbericht MER wind- en zon-zoekgebieden

Diemen heeft de effecten van windturbines op de woonomgeving en natuur laten onderzoeken. Alle onderzoeksresultaten staan in een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door Antea Group. Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept MER vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Dat kan van 8 december tot en met 31 januari 2024. In dezelfde periode zal een onafhankelijke commissie MER het onderzoek toetsen. Parallel aan het MER voor windenergie schept het college ook duidelijkheid waar het in Diemen ruimte ziet voor grootschalige opwek van zonne-energie.

In het MER zijn de vier zoekgebieden voor windenergie (zie kaartje) op twee manieren onderzocht. Deel A is een onderzoek naar de onderlinge verschillen tussen de vier locaties. In deel B zijn de milieueffecten van vier verschillende windturbine opstellingen onderzocht. In het onderzoek is er van uitgegaan dat er op elke locatie ruimte is voor één windturbine die niet hoger is dan 145 meter. 

Volgens wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes van den Berg helpt het MER bij de afweging of er in Diemen op een verantwoorde manier windturbines geplaatst kunnen worden. ‘Het MER vraagt het college om een voorkeur uit te spreken voor een van de opstellingen. We hebben nu een eerste voorlopige afweging gemaakt. Hier komt uit dat we een voorkeur hebben voor het alternatief met vier windturbines in de zoekgebieden A B C en D. We gaan dan voor de maximale opwek en kunnen met vier windturbines duurzaam stroom opwekken voor circa 16.000 huishoudens. Het MER laat zien dat het effect van een vierde windturbine op de leefomgeving ten opzichte van de variant met drie windturbines geen groot verschil geeft. We vinden dat we het alternatief ‘maximale opwek’ kunnen verantwoorden.’ 

Nu inwoners en andere belanghebbenden aan zet

Of de inwoners van Diemen, inwoners van buurgemeenten en andere belanghebbenden deze eerste conclusie van het college van Diemen delen moet gaan blijken uit zienswijzen. Het college zal alle zienswijzen beantwoorden en dan het definitieve MER en het definitieve voorkeursalternatief aan de gemeenteraad voorleggen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Diemen om in het tweede kwartaal van 2024 een besluit te nemen of Diemen planologisch gaat meewerken aan windturbines.

Ruimte voor twee zonneparken en -panelen langs snelwegen

Bijna gelijktijdig met het MER voor windenergie schept het college ook meer duidelijk over de kansen voor grootschalige opwek van zonne-energie in Diemen. Het college wil drie locaties (zie kaartje) aanwijzen voor de grootschalige energie opwek met zonnepanelen. Via het project ‘Energieroute Noord-Holland’ kunnen er zonnepanelen komen bij het knooppunt Diemen langs de A1 en A9 en op de geluidschermen aan de noordkant van de A1 bij Diemen Noord. Verder ziet het college mogelijkheden voor twee zonnevelden: in de Spoordriehoek en in de lussen van op- en afritten bij de Gooiseweg. Alles bij elkaar kan er met zonne-energie stroom voor zo’n 4.400 huishoudens worden opgewekt.

Belangrijk dat inwoners meeprofiteren van duurzame energie

Het college heeft ook spelregels vastgesteld voor initiatiefnemers en/of projectontwikkelaars van toekomstige wind- en zonne-energieprojecten in Diemen. In die spelregels is vastgelegd dat een bedrijf of een burger-energiecoöperatie ook naar mogelijkheden moet zoeken om inwoners te laten meeprofiteren. Het college ziet graag dat de deelname van inwoners in de vorm van (energie)coöperaties en/of gebiedsfondsen rond de 50% ligt. Met een gebiedsfonds kunnen energieopbrengsten ten goede komen aan maatschappelijke doelen in de buurt zoals een sportclub, wijkvereniging of natuurontwikkeling.

Informatiebijeenkomst over het MER op 10 januari 

Woensdag 10 januari 2024 organiseert gemeente Diemen samen met Antea Group een informatiebijeenkomst over het concept MER. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Theater de Omval in Diemen. De zaal is open vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur.

Van 8 december tot en met 31 januari 2024 is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het concept MER. Deze periode is verlengd in verband met feest- en vrije dagen in december. Het MER en een samenvatting van de conclusies zijn vanaf 8 december te vinden op deze pagina. Hier staat ook een duidelijke uitleg over het indienen van een zienswijze. De concept MER ligt in deze periode ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. 

Inwoners van gemeente Diemen ontvangen in de week van 10 december een brief van de gemeente die hen informeert over het MER en attent maakt op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

231130_zoekgebieden_zon wind

Update 17 maart 2023: Zonneladder voor Diemen 

Gemeente Diemen heeft in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) nog zes gebieden waar gezocht wordt naar ruimte voor zonnevelden. Aan het einde van dit jaar gaat de gemeenteraad een besluit nemen waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Om de raad te helpen heeft het college van B en W de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland gevraagd een Zonneladder op te stellen. Hiermee kan de gemeenteraad een voorkeursvolgorde bepalen en zo gerichter kiezen waar in Diemen wel, misschien of geen grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Ook heeft de Natuur- en Milieufederatie de Diemense zoekgebieden bij wijze van verkenning langs de Zonneladder gelegd. Meer informatie over de Zonneladder leest u in het rapport en het persbericht.

Update 2 maart 2023: Uitnodiging voor Informatieve bijeenkomst 21 maart

Milieueffectrapportage (MER) voor Diemense windzoekgebieden 

Het college van B&W van Diemen heeft bepaald dat er nog vier gebieden over zijn waar gezocht wordt naar de mogelijkheid tot het plaatsen van windmolens. Diemen laat voor deze zoekgebieden momenteel een milieueffectrapportage (MER) opstellen.

In het MER onderzoek brengen we in kaart wat de effecten van windmolens zijn op onder andere ecologie, bodem en landschap. Ook gezondheidsaspecten zoals slagschaduw, geluid en lichthinder vallen onder het onderzoek. Wat er precies onderzocht wordt staat uitgebreid beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die het college van B&W eind januari heeft vastgesteld. 

Informatiebijeenkomst 21 maart

Intussen is Antea Group bezig met het onderzoek. De gemeente Diemen organiseert daarom op 21 maart een informatieve bijeenkomst. Daarin zal Antea Group de eerste onderzoeksresultaten uitleggen. Ook bent u uitgenodigd mee te denken over mogelijke opstellingsalternatieven voor windturbines in de zoekgebieden. Op deze manier willen we u informeren over de voortgang en ook in de gelegenheid stellen om mee te denken met dit milieuonderzoek.

De informatieve bijeenkomst vindt plaats op:

 • Dinsdag 21 maart
 • 19:15 inloop, start 19:30, eind 21:30
 • Locatie: gemeentehuis Diemen (D.J. Den Hartoglaan 1, Diemen)

Vervolg

De verwachting is dat het concept milieueffectrapport in september 2023 klaar is. U kunt het rapport dan zes weken bekijken en in die periode kan iedereen een reactie geven. Tegelijkertijd brengt een onafhankelijke commissie MER een advies uit over het rapport. 

Gemeenteraad neemt besluit

Het milieueffectrapport (MER) vormt de basis voor een besluit van de gemeenteraad over de vraag óf en zo ja, waar in Diemen windmolens gewenst zijn. Dit raadsbesluit verwachten we aan het eind van 2023.

Update 12 oktober 2022: Samenvatting Informatiebijeenkomst 

Het college van B&W Diemen gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens. Diemen zoekt in het kader van de Regionale energiestrategie (RES) in samenspraak met inwoners, buurgemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden naar geschikte locaties voor windturbines. Inmiddels zijn er wat dat betreft nog vijf plekken in beeld. Het college vindt het belangrijk dat de resultaten van de MER een rol spelen in het maatschappelijke debat over de opwek van windenergie in Diemen en biedt dus ruimte voor informatie en participatie. Adviesbureau Antea Group gaat het MER voor Diemen opstellen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De start van de MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staan de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek. Het college van B&W heeft deze NRD vrijgegeven voor inspraak op 23 september. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om informatie en duiding te geven over het MER onderzoek en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De avond was opgedeeld in twee delen: eerst een korte informatieve presentatie voor iedereen. Daarna een infomarkt met kraampjes over de verschillende onderwerpen met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de experts. Er waren circa 40 bezoekers.

Opening - Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder duurzaamheid

Wethouder Sikkes-van den Berg trapte de avond af. Hij zei zich ervoor verantwoordelijk te voelen dat ook in Diemen gewerkt wordt aan de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES). Zeker ook in het licht van de huidige energiecrisis. Sikkes-van den Berg wil dan ook dat er grondig moet worden onderzocht of het mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken met wind en zon in Diemen. Hij benadrukte nog maar eens dat Diemen geen vooropgezette doelstelling heeft. Als uit de onderzoeken blijkt dat dit onverantwoord is kunnen we besluiten om het niet te doen.


Ontwikkeling van wind en zon in Diemen - Markus Schmid, beleidsadviseur energietransitie

Hoe gemeente Diemen tot de huidige zoekgebieden voor zon en wind is gekomen en welke vervolgstappen er de komende tijd worden genomen werd door Markus Schmid verteld. 

Voor ‘zon’ wordt er een programma opgestart waarmee de gemeente zonnepanelen op grote (bedrijfs-)daken wil stimuleren. Daarnaast onderzoekt Diemen samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor zon en wind langs de snelwegen A1 en A9  in het kader van het ‘OER project’ (Opwek Energie op Rijksgronden). Tenslotte wordt er gewerkt aan een ‘zonneladder’, een model dat duidelijkheid biedt bij het prioriteren van gebieden die in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor ‘wind’ heeft Diemen nog vijf zoekgebieden. Deze bevinden zich in en direct bij het knooppunt Diemen. Voor deze gebieden wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

De zonneladder en het MER leveren de basis  voor een raadsbesluit over de vraag of Diemen de ontwikkeling van grootschalige opwek van duurzame energie daadwerkelijk planologisch gaat ondersteunen? De planning is dat de raad in september 2023, als alle onderzoeken inclusief het participatieproces zijn afgerond, hierover beslist.

Milieu effectrapportage windlocaties  - Lex Runia, Antea Group

Een MER is een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek waarin de belangrijkste stappen wettelijk zijn vastgelegd. Voor grote ruimtelijke voornemens zoals een windpark is een MER verplicht. Het levert de benodigde inzichten in milieugevolgen en toetst het voornemen aan regelgeving, beleid en ambities. Het het geeft inzicht in verschillen tussen alternatieven (denk aan verschillende lijnopstellingen van windturbines) en in maatregelen die nadelige effecten kunnen verzachten en aandachtspunten voor vervolg. 

Onderzoeker Lex Runia van Antea Group vertelde dat het proces start met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt omschreven welke onderzoeken er allemaal uitgevoerd moeten worden. Iedereen heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te leveren en ideeën aan te dragen, daarvoor kunnen zienswijzen worden ingediend. Dit is de fase waarin we ons momenteel bevinden.

Als de NRD wordt vastgesteld start het m.er. onderzoek  voor de vijf zoekgebieden. Dat gaat in twee stappen. Eerst worden de zoekgebieden afzonderlijk onderzocht. Daarna  wordt onderzocht welke effecten windturbines in een combinatie van meerdere zoekgebieden hebben. Dat wordt gedaan aan de hand van de alternatieven; dat zijn mogelijke opstellingen van windturbines in één of meerdere zoekgebieden. In deze fase is de inbreng van bewoners en andere belanghebbenden belangrijk en zullen we weer een bijeenkomst voor iedereen organiseren. Het gaat dan om het samenstellen van de alternatieven waarvan de effecten worden onderzocht. De alternatieven kunnen bijvoorbeeld worden gebaseerd op landschappelijke uitgangspunten (bijvoorbeeld: een rij) of leefomgeving (afstand tot woningen). Tenslotte wordt het onderzoek tot een punt gebracht met het bepalen van een voorkeursalternatief. Het geheel wordt dan wederom ter inzage gelegd zodat men zienswijzen kan indien. Pas daarna wordt het MER afgerond en kan de gemeenteraad besluiten hoe de gemeente verdergaat met windenergie. Dit besluit zal in september 2023 volgen.

Vragen uit de zaal:
Iemand stelde de vraag of tijdens het onderzoek naar alternatieven ook rekening gehouden gaat worden met windmolens op zee/andere gebieden. Hierop was het antwoord dat dit geen onderdeel uitmaakt van het MER. 
Er werd ook gevraagd naar hoe geluidshinder van de windmolens zich zal verhouden tot de reeds bestaande grote geluidshinder rondom de zoekgebieden. Dat wordt onderzocht aan de hand van generieke data. 
Er waren ook vragen over het inspraakproces; sommigen wilden liever plenair vragen stellen om zo gelijk alle informatie met anderen te kunnen delen. Iemand noemde het een ‘afvinkproces’ zoals die ook in Amsterdam plaatsvond, er werd getwijfeld aan het nut van zienswijzen van inwoners.

Zonne-energie en zonneladder, Sijas Akkerman (Natuur- en Milieufederatie NH)

In de RES 1.0 zijn zes zoekgebieden voor zonneprojecten opgenomen. De Natuur- en Milieufederatie NH onderzoekt nu of deze geschikt zijn voor zon, door middel van de zonneladder. Het onderzoek is in concept af en daarom wilde de Natuur- en Milieufederatie op enkele uitkomsten nog graag commentaar en ideeën van bewoners ophalen zodat deze kunnen worden verwerkt in het onderzoek. Anders dan voor windenergie is het niet verplicht om voor zonneparken een MER te laten opstellen.

De voorlopige conclusie van de Natuur- en Milieufederatie is dat er in Diemen eigenlijk geen ruimte is voor grootschalige zonneparken. Er kan binnen de zoekgebieden her en der worden gedacht aan het plaatsen van middelgrote installaties waarbij er altijd moet worden gezocht naar een ‘plus’ voor de natuur, bijvoorbeeld in de lussen van de op- en afritten van de Gooiseweg of een zonnedak bij grote parkeerplaatsen zoals bij het Diemer sportpark of bij het Diemerbos. Ook langs de snelwegen kan worden gezocht, maar dan met een voorkeur voor de geluidsschermen. Want als je de taluds bedekt met zonnepanelen kan bijvoorbeeld de ringslang in de knel komen. ​​​​​De suggesties van bezoekers  worden nog verwerkt in een definitief rapport. De presentatie van Akkerman wordt gepubliceerd als het college en gemeenteraad zijn geïnformeerd. We vragen u hiervoor uw begrip.

Informatiemarkt

Deel 2 van de avond speelde zich af in de hal van het gemeentehuis. Daar waren drie kramen opgezet, een van de gemeente, een van Antea Group en een van de Natuur- en Milieufederatie. 
Hieronder noemen we de punten waar in de gesprekken aandacht voor werd gevraagd door bewoners. 

Algemeen

 • Hoe worden de aspecten vanuit de MER onderzocht en hoe hebben inwoners hier kijk op. Er is zorg over de grenswaarden van hogere overheden. 
 • Zijn er mogelijke vergoedingsregelingen bij het plaatsen van windmolens nabij woningen/natuur.


Ruimtelijk

 • Omvang van zoeklocaties D en E worden erg klein. 
 • Zoekgebieden A en B liggen in een natuurcompensatie gebied. Kun je hier windmolens plaatsen omdat het al compensatiegebied is voor andere bronnen van hinder zoals compensatie bij verbreding A1. 
 • Er zijn zorgen over de ontwikkelingen van windturbines in de zoekgebieden van de gemeenten Amsterdam rondom Diemen.
 • Ten noorden richting IJburg
 • Ten zuiden richting Driemond en Weesp
 • Ecologisch
 • Zorgen over de effecten van windturbines voor diersoorten:
 • Trillingen van de windmolens kunnen zorgen van de dood van wormen rondom het gebied, met consequenties voor de ecologische keten
 • Windmolens kunnen migratie en broedplaatsen van vogels verstoren
 • Dood van vogels wanneer deze in de wieken vliegen
 • Ook insecten kunnen door windturbines problemen ondervinden. 

Gezondheid

 • Er is aandacht gevraagd voor geluidhinder en de opeenstapeling van geluid veroorzaakt door andere bronnen zoals de scheepvaart, snelwegen (zonder geluidsschermen) en de Vattenfall centrale. Hoe verhoudt de geluidhinder van de windmolens zich met deze al bestaande geluidshinder?
 • Een inwoonster heeft zorgen over de mogelijke komst van windmolens omdat zij erg veel last van magnetisme, het geluid en de trillingen zou krijgen.
 • Een deelnemer gaf aan dat er ook gevolgen zouden zijn voor de gezondheid van kinderen in de omgeving.

Politiek/Objectiviteit

 • Er zijn ook vragen over de objectiviteit van Antea Group binnen het proces en het afronden van de MER voor de zoekgebieden.
Update 7 september 2022: Zoektocht naar locaties windturbines gaat verder met MER 

Het college van B&W Diemen gaat met een milieueffectrapport (MER) een volgende stap zetten in het zoekproces naar plaatsingsmogelijkheden voor windmolens. Diemen zoekt in het kader van de Regionale energiestrategie (RES) in samenspraak met inwoners, buurgemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden naar geschikte locaties voor windturbines. Inmiddels zijn er wat dat betreft nog vijf plekken in beeld. Het college vindt het belangrijk dat de resultaten van het MER een rol spelen in het maatschappelijke debat over de opwek van windenergie in Diemen en biedt dus ruimte voor informatie en participatie. Adviesbureau Antea Group gaat het MER voor Diemen opstellen.

Wind 1 uitsnede

Er is nog niet besloten of er daadwerkelijk windturbines komen in Diemen. Voor een weloverwogen besluit of en waar windturbines op het grondgebied van Diemen gerealiseerd mogen worden, is het van belang om de effecten op de omgeving nader in kaart te brengen via een milieueffectrapportage. Het gaat dan onder andere over ecologie en landschap, maar ook over gezondheidsaspecten zoals slagschaduw, geluid en lichthinder. Tevens geeft het MER een stevige juridische basis voor vervolgtrajecten en voor het opnemen van windlocaties in de omgevingsvisie.  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De start van de MER-procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staan de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek. Het college van B&W geeft deze NRD vrij voor inspraak op 23 september. Daarna ligt de notitie zes weken ter inzage op het gemeentehuis en wordt deze gepubliceerd op www.diemen.nl/res. In die periode kan iedereen zienswijzen indienen op de reikwijdte en het detailniveau van het milieuonderzoek. Daarnaast raadpleegt de gemeente betrokken bestuursorganen zoals de gemeenten Amsterdam en Gooise Meren en de provincie Noord-Holland. De zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het MER. 

Participatie
De gemeente wil zorgen onder inwoners over mogelijke plaatsing van windturbines serieus nemen en bewoners en belanghebbenden actief bij het milieuonderzoek betrekken. Voor iedereen die nadere informatie over de NRD wil, organiseert de gemeente dan ook een informatieavond. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 12 oktober, 19:30 uur in het gemeentehuis. Halverwege het onderzoek en bij de afronding van het MER worden ook weer dergelijke bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. 

Vervolgproces
Als de inspraak over deze NRD is afgerond, start adviesbureau Antea Group met de onderzoeken en het opstellen van het MER. De verwachting is dat dat in de eerste helft van 2023 klaar is. Het rapport zal dan zes weken ter inzage liggen en daarop kunnen opnieuw zienswijzen worden ingediend. Dan brengt ook de onafhankelijke commissie MER een advies uit over het rapport. Het MER zal dan de basis zijn voor een besluit van de gemeenteraad over de vraag óf en zo ja, waar ontwikkeling van windturbines in Diemen gewenst is. 

Update 3 juni 2022: RES

De zoektocht naar mogelijkheden voor windturbines en zonne-energie in Diemen

Graag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de regionale energiestrategie (RES) in Diemen. Mensen die het RES proces al langer volgen weten het al. Voor eventuele nieuwe geïnteresseerden een korte uitleg: in het RES proces wordt regionaal gezocht naar de beste plekken om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. Het gaat dus over mogelijke locaties voor windturbines en zonnevelden.

Ook in Diemen onderzoeken we de mogelijkheden. Hierbij heeft Diemen geen harde doelstelling: de gemeente wil graag een goede bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie, maar alleen als dit als dit verantwoord kan voor mens en natuur. 

Het RES proces loopt al sinds eind 2019. Het programmabureau RES van de provincie Noord-Holland heeft de leiding over het proces. Tegelijk bepalen alle gemeenten wel zelf wat er op het eigen grondgebied mogelijk is. Dit leidt tot een ingewikkeld samenspel op verschillende bestuurlijke niveaus.

Na een lange zoektocht werd in juni / juli 2021 de RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 wordt voor Noord-Holland Zuid een gezamenlijk doel gesteld van 2,7 TWh duurzame opwek in 2030. Kort geleden is de RES regio gestart met een uitvoeringsprogramma. Het doel hiervan is om het plan uit te voeren.

Meer informatie vindt u op de RES regio-website. Als u ingeschreven staat op de energietransitie nieuwsbrief, dan blijft u ook via e-mail op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
 

Sinds 19 mei hebben we een nieuw gemeentebestuur. Wat zegt het nieuwe Coalitieakkoord ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’ over de RES? 

''Op het gebied van duurzaamheid en klimaat kent ons land en de wereld grote uitdagingen.
Gemeenten zijn een radertje in het grotere geheel en hebben een eigen verantwoordelijkheid. Hier spannen we ons maximaal voor in. De huidige situatie op de energiemarkt maakt het urgenter om stappen te zetten. 

We willen een substantiële bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie. Daarom wordt het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) voortgezet. Daarin wordt stap voor stap onderzocht of er in Diemen mogelijkheden zijn voor windturbines en zonnevelden. Het uitgangspunt is: alleen windmolens en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan voor mens en natuur. 

 • Er wordt gekeken naar de impact van de bij windmolens of zonnevelden behorende infrastructuur, denk aan de aanleg van bouwwegen of het realiseren van kabeltracés.
 • Minimaal 50% lokaal eigenaarschap blijft het uitgangspunt voor mogelijke grootschalige 00000000energieprojecten.
 • Er moet ook aandacht zijn voor alternatieven: als ook met andere technieken dan wind en zon grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt in Diemen, dan staan we hiervoor open. 
 • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op grote daken. De gemeente gaat in gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen om plannen en programma’s goed af te stemmen op de behoeften van de verschillende doelgroepen.''

Uitvoeringsprogramma RES regio

Het programmabureau RES heeft voor onze RES regio Noord-Holland Zuid een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hier staat de volgende samenvatting:

“In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat wij op 1 januari 2025 alle benodigde vergunningen (voor ontwikkeling grootschalige duurzame energie) hebben afgegeven. We spannen ons in om planologische zekerheid te bieden aan initiatiefnemers, door de RES te vertalen naar omgevingsbeleid en omgevings- en bestemmingsplannen. Wij vinden het daarbij van belang dat wij inwoners duidelijkheid bieden over het proces en de tijdslijnen van verankering in het omgevingsbeleid.“

Als het gaat om de zoekgebieden voor windenergie zijn we in een spannende fase terechtgekomen: het gaat er nu om (delen van) ‘zoekgebieden’ wettelijk te verankeren zodat straks ook daadwerkelijk bouwplannen voor windmolens en/of zonneparken kunnen worden ontwikkeld. In de RES regio wordt ernaar gestreefd om het een en ander vast te leggen in de RES 2.0, volgens planning in juni of juli van 2023. Welke stappen hiervoor worden gezet en welke mogelijkheden u heeft om hierbij betrokken te zijn leest u verderop.

Wind

Op dit moment zoekt de gemeente nog in vijf gebieden naar mogelijkheden voor windturbines. Alle gebieden bevinden zich in of nabij het knooppunt Diemen:

wind.jpg

Milieueffectrapport (MER)

Als volgende stap laat de gemeente een plan-MER opstellen. Een plan-MER is een onderzoek naar de effecten van een plan, voor de omgeving en de bewoners in een gebied. In dit geval een plan voor windturbines in Diemen.

In een plan-MER worden onder andere mogelijke effecten op veiligheid, geluid en gezondheid onderzocht. Het onderzoek geeft ook inzicht in bijvoorbeeld de gevolgen voor kwetsbare dieren en natuur en op het landschap. Zo ontstaat er een beter beeld van welke (combinaties van) zoekgebieden geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines.

Een vast onderdeel van een Plan-MER is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te praten. Dit gebeurt op twee momenten:

1)    Bij het bepalen van de opzet van het onderzoek (bij het opstellen van de zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detail (NRD)’)
2)    Als het concept MER-rapport is opgesteld: als het concept klaar is, wordt dit zes weken lang ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen naar de gemeente worden gestuurd.

Daarnaast geeft ook de onafhankelijke Commissie MER commentaar op het opgestelde rapport. Het uiteindelijke besluit over het wettelijk verankeren van ‘zoekgebieden’ als ‘projectgebieden’ (waardoor later bouwplannen voor windmolens kunnen worden ontwikkeld) ligt bij de gemeenteraad. 

Op dit moment is de gemeente bezig met de selectie van een bureau dat de MER kan opstellen. Als alles volgens plan loopt kunnen we na de zomervakantie starten met de eerste stap: het opstellen van de NRD.

Over alle stappen in het MER-traject houden we u via onze energietransitie nieuwsbrief en andere kanalen op de hoogte.

Project-MER

Nadat duidelijk is welke gebieden geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines kan er nog lang niet worden gebouwd. Eerst maakt de gemeente nog afspraken met initiatiefnemers, dus mensen of bedrijven die daadwerkelijk aan de slag willen met de bouw van één of meerdere windturbines. Een initiatiefnemer moet dan altijd óók nog een project-MER laten uitvoeren.

Het verschil tussen een plan-MER en een project-MER?

In een project-MER kan nog meer in detail worden gekeken naar de effecten van windturbines op de omgeving. Dit komt onder meer omdat dan ook duidelijk moet zijn om welk type windmolen het gaat, hoeveel geluid deze maakt en in welke opstelling de windturbines geplaatst worden.

Zon

Ook met de zoektocht naar mogelijkheden voor meer opwek middels zonne-energie is de gemeente volop bezig. 

Zonneladder

Zonnepanelen kunnen op vele verschillende plekken worden geplaatst. Om alle mogelijkheden voor zonne-energie in goede banen te leiden heeft de gemeenteraad bepaald dat er een ‘zonneladder’ moet komen, een beleidskader voor prioritering van zonprojecten in de gemeente. De gemeente heeft de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland gevraagd om hierbij te ondersteunen. Er is recent gestart met de uitvoering en we verwachten het resultaat voor het eind van dit jaar.

Zon op grote daken

Een logische en veel gehoorde wens is om vooral eerst alle daken vol te leggen met zonnepanelen. Omdat de RES over grootschalige opwek gaat, hebben we het in deze RES update alléén over daken met minimaal 285m2 oppervlak. Daarvan zijn er ongeveer 400 in Diemen, vooral op de bedrijventerreinen. De gemeente werkt aan een plan om gebouweigenaren te helpen bij het plaatsen van zonnepanelen. Bedrijven, scholen, sportverenigingen en andere grote dakeigenaren worden bij het opstellen van dit plan betrokken.

Zoekgebieden voor zonnevelden

Diemen heeft zes grote zoekgebieden voor zonnevelden, deze zijn in de RES viewer te zien:

zoekgebieden zon

In de (nog op te stellen) zonneladder zullen deze zon-zoekgebieden verder worden onderzocht. Hierbij houden we rekening met:

 • Over de Weilanddriehoek wordt al een uitspraak gedaan in de Omgevingsvisie Diemen 2040: “We achten deze locatie niet geschikt voor de realisatie van grootschalige zonnevelden. Op een kleinere schaal kan zonne-energie mogelijk wel een rol spelen, bijvoorbeeld in een goed doordachte integratie met natuur- en/of sportvoorzieningen.”
 • Over het zoekgebied bij Manege de Eenhoorn heeft de raad op 17/6/2021 een motie aangenomen. Hierin wordt aangegeven dat de activiteiten van de manege niet mogen worden belemmerd. Ook hier zit een uitgestrekt zonneveld er dus waarschijnlijk niet in.  
 • De A1 is aangewezen als RES zoekgebied en inmiddels ook opgenomen op een lijst met mogelijke projecten van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van het OER programma (Opwekking Energie Rijksgronden). Wat we niet op de kaart zien is dat ook de A9 in het OER programma wordt bekeken. Mogelijkerwijs kan de A9 in 2023 aan de RES zoekgebieden worden toegevoegd.
Diemense participatieaanpak tijdens zoektocht zonnevelden en windturbines onderzocht

We hebben een duidelijk en consequent participatieproces voor de Regionale Energiestrategie (RES) doorlopen en veel gedaan om zoveel mogelijk belanghebbenden bij te betrekken. Vanaf het begin zijn de zorgen van inwoners over met name windturbines serieus genomen. Dat en meer staat te lezen in een evaluatie over de participatieaanpak van Diemen tijdens de zoektocht naar mogelijkheden voor zonnevelden en windturbines.

De evaluatie is uitgevoerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. De uitkomsten zijn het resultaat van een online enquête en diverse interviews met betrokken partijen en belanghebbenden. Het college van B en W wilde graag weten hoe het RES proces is ervaren en de leerpunten benutten voor het vervolg.

Enkele positieve punten:

 • Gemeente Diemen heeft een duidelijk en consequent RES-proces doorlopen. 
 • Vanaf het begin zijn de zorgen van inwoners serieus genomen.
 • Er is veel gedaan om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken. 
 • De wethouder heeft veel contact gehad met inwoners.

Reactie van het college: “We zijn blij dat onze boodschap en rol herkend zijn. Wij vonden het belangrijk om in de door ons gekozen rol als neutrale procesbegeleider ruimte te bieden voor de verschillende belangen van voor- en tegenstanders. Ook hebben wij het einddoel open gehouden en altijd gezegd dat dat er alleen zonnevelden en windturbines in Diemen komen als dat verantwoord kan.” 

Enkele verbeterpunten:

 • Deelnemers die tijdens het participatieproces vooral zochten naar duidelijkheid (het uitsluiten van windturbines bijvoorbeeld), voelden zich niet goed gehoord. De gemeente bleef in elke fase zoeken naar plekken voor windturbines, terwijl die inwoners al in de fases daarvoor hadden aangegeven tegen de plaatsing van windmolens te zijn.
 • Met name de tegenstanders van windturbines hebben weinig vertrouwen in het proces.

Reactie van het college: “We vonden het moeilijk om met fanatieke tegenstanders van windmolens de dialoog aan te gaan. Wat dan kan helpen zijn glasheldere landelijke regels voor bijvoorbeeld geluid en afstanden voor windturbines zodat de gemeente meer garanties en duidelijkheid kan bieden over wat wel en niet verantwoord is. We hebben het ontbreken van deze landelijke regels als een gemis ervaren.”

Dialoog en onderzoek in volgende fase
Het college van Diemen put vertrouwen uit de evaluatie en wil de succesfactoren ook in de vervolgfase van het RES proces vasthouden aan een werkwijze met nieuwe onderzoeken en ruimte voor dialoog met inwoners en organisaties. Het college neemt een proactieve houding in ten opzichte van de energietransitie. Stap voor stap onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om grootschalig energie te gaan opwekken. College: “Het uitgangspunt blijft onveranderd: alleen windturbines en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan. Als blijkt dat dit op verantwoorde wijze kan, dan willen wij ook onze bijdrage leveren aan de RES doelstelling.”

Het volledige evaluatierapport is te lezen via de website van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Update 18 februari 2022: Diemen schrapt vier zoekgebieden voor windmolens

Het college van b en w van Diemen heeft besloten om vier windzoekgebieden te schrappen. Er blijven nu nog drie zoekgebieden voor windmolens over in Diemen. Deze worden in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energiestrategie (RES) verder onderzocht. 

Bij de beslissing om vier zoekgebieden te schrappen heeft het college vooral het behoud van het open landschap zwaar laten wegen. Hierover worden zowel in een nieuwe verkenning van onderzoeksbureau Tauw, in de Omgevingsvisie Diemen 2040 en het Ontwikkelperspectief Diemerscheg stellige uitspraken gedaan. Het college wil ook onherstelbare schade voor de natuur voorkomen, vooral in het Diemerbos. Slimme mogelijkheden voor windmolens zijn dan alleen nog te vinden op de aangewezen stroken langs zware infrastructuur zoals spoor, weg, kanaal en op voldoende afstand van woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen of hinder voor bewoners en de schade aan de natuur op deze manier binnen acceptabele grenzen blijven.
De argumenten voor de gebieden die afvallen (zie kaart)

Het westelijke deel van de zoekgebieden A en B vallen af vanwege de nabijheid van open landschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. Hetzelfde argument geldt voor het zoekgebied E. 

Het zoekgebied D valt af vanwege de ligging centraal in het Diemerbos. Om hier windmolens te plaatsen moeten er veel bomen wijken om het gebied te kunnen bereiken met zwaar materieel. Het college is zuinig op het Diemerbos en wil onherstelbare schade voor de natuur voorkomen.

De argumenten voor de zoekgebieden die verder worden onderzocht (groen omcirkelde gebieden op de kaart):

Het oostelijke deel van A en B blijven gehandhaafd omdat deze zoekgebieden voldoende afstand hebben tot het open landschap. Bovendien liggen ze langs bestaande zware infrastructuur zoals spoor, weg en kanaal. Hetzelfde argument geldt voor zoekgebied C.

De zoekgebieden F en G blijven gehandhaafd omdat deze op voldoende afstand liggen van het open landschap. Daarnaast liggen ze aan de rand van het Diemerbos waardoor natuurschade wordt beperkt. En ze liggen tussen en nabij bestaande zware infrastructuur van spoor, weg en kanaal.

Vervolgstappen
De drie overgebleven zoekgebieden houden de status van zoekgebied en daarmee is het nog altijd niet definitief dat hier daadwerkelijk windmolens kunnen komen. Een eerste vervolgstap die het college wil zetten is het laten uitvoeren van een Milieu Effect Rapport (MER) voor de overgebleven zoekgebieden. In dit MER kan dan ook het al eerder beloofde onderzoek naar geluid en slagschaduw, en een uitgebreider natuuronderzoek worden meegenomen. Bij het opstellen van het MER kan Diemen ook weer inwoners betrekken zodat verschillende zienswijzen worden meegewogen. Het college wil op korte termijn een besluit nemen over het in gang zetten van deze MER procedure.

Bekijk de kaart windzoekgebieden

Update 3 februari 2022: Evaluatie RES 1.0

Op 17 juni 2021 werd de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. De gemeenteraad van Diemen zette hiermee het sein op groen om door te gaan met de zoektocht naar mogelijkheden voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie binnen onze gemeentegrenzen.

Alvorens die zoektocht te hervatten, willen we eerst even stilstaan en terugkijken. We willen graag weten hoe het proces in aanloop naar de RES 1.0 is verlopen. En belangrijker nog. We willen ervan leren en die leerpunten meenemen naar het vervolgproces. 
Daarom zijn we benieuwd. We horen graag uw mening over de diverse activiteiten die de gemeente heeft ondernomen om tot de RES 1.0 te komen. Ga even in gedachten terug naar de periode, ongeveer een jaar geleden. Wat komt er dan bij u op? Denk daarbij aan de informatieverstrekking over de Diemer zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.
 
We vinden het fijn als u even de moeite neemt om uw bevindingen over het participatietraject van de RES 1.0 met ons te delen. Het invullen vraagt slechts 5 minuten. De enquête is in te vullen tot en met 28 februari. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Via de volgende link is de enquête in te vullen. 

Update 19 oktober 2021: Energietransitie Diemen

In deze update informeren we u over: 
1.    Start van de reflectiefase van gemeente Amsterdam en hoe u kunt meepraten
2.    De laatste ontwikkelingen rond wind- en zonne-energie in Diemen 

Ontwikkelingen in Amsterdam: start van de reflectiefase

Amsterdam heeft drie zoekgebieden voor windenergie dichtbij Diemen: 
•    Science Park (Amsterdam Oost, direct achter de ring A10)
•    Diemerscheg-Amsterdam (langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Driemond)
•    Gaasperplas (Waternet-terrein)

Bekijk de kaart met de actuele zoekgebieden.

Voor deze drie gebieden nodigt Amsterdam ook inwoners van Diemen uit om mee te denken. Hiervoor organiseert Amsterdam verschillende activiteiten:

•    Online vragenlijst (Participatieve Waarde Evaluatie);
•    Workshops over de leefomgeving rond de zoekgebieden voor windenergie;
•    Klankbordgroepen

Deze activiteiten starten vanaf november en zijn onderdeel van de zogeheten ‘reflectiefase’. U kunt zich aanmelden voor deze activiteiten via de website van de gemeente Amsterdam, op de pagina Klankbordgroepen windmolens in Amsterdam.

Amsterdam heeft ook een nieuwsbrief duurzame energie. Wilt u van alle Amsterdamse activiteiten rond wind- en zonne-energie op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via het inschrijfformulier.

Ontwikkelingen in Diemen: nog geen duidelijkheid over Diemerscheg

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) vastgesteld. De zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Diemen kan dus worden voortgezet. Er is echter sprake van een nieuwe ontwikkeling. Deze kan invloed hebben op het vervolgproces. Dat heeft te maken met de Diemerscheg. We leggen het even uit.

Alle wind-zoekgebieden van Diemen en enkele van Amsterdam liggen in de Diemerscheg. De Diemerscheg is een landschappelijk gebied dat van Amsterdam via Diemen doorloopt tot Weesp en Muiden en de gemeente Gooise Meren. Dit gebied valt onder de beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Voordat er in dit gebied een windmolen kan komen, moet eerst grondig worden onderzocht of er bijvoorbeeld beschermde dieren en planten zijn. En of er mogelijkheden zijn voor het compenseren van natuur. 

De provincie Noord-Holland gaat over deze beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Daarom is de provincie aangehaakt om in samenwerking met Diemen, Amsterdam, Gooise Meren en Weesp enige regie te houden op de mogelijke ontwikkeling van windmolens in dit gebied. Er wordt een opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken wat wel en niet kan met de opwek van windenergie in dit gebied. 

Het college van Diemen wil de resultaten van dit onderzoek eerst afwachten om daarna de afweging te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft. De resultaten van het onderzoek verwachten we nog dit jaar.

Uitstel onderzoek naar geluid en slagschaduw
Vanwege de ontwikkelingen in de Diemerscheg schort Diemen ook de voorbereidingen op voor het onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden. Om dezelfde reden gaan we ook nog geen uitgangspunten formuleren voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een windcoöperatie). We verwachten dat we u aan het einde van dit jaar duidelijkheid kunnen geven hoe we het vervolgproces willen vormgeven. 

Evaluatie RES proces
Wat we wel doen in deze fase is terugblikken op hoe het RES proces tot nu toe in Diemen is verlopen en wat we daarvan leren. Deze leerpunten nemen we mee in het vervolgproces. De verwachting is dat deze evaluatie nog dit jaar is afgerond.

Overige RES-projecten in Diemen

Zon op grote daken
De gemeente heeft een kwartiermaker aangesteld die momenteel een plan opstelt voor zon op grote daken. Op die manier willen we het doel om de grote daken in Diemen zo veel mogelijk vol te gaan leggen met zonnepanelen, versnellen. 

Zonneladder
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om te komen tot een ‘zonneladder’. Met de zonneladder wordt aangegeven in welke gewenste volgorde zonneprojecten toegepast worden in Diemen. Hiermee wordt een ongewenste en/of ongecontroleerde groei van zonne-energie voorkomen. De gemeente neemt een extern bureau in de hand om de Diemense zonneladder op te stellen. De gesprekken hierover lopen intussen.

Groeiende kansen voor zonne-energie langs de rijksweg A1
Het goede nieuws is dat het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat in een brief heeft laten weten dat de A1 in Diemen een kansrijke locatie is om te worden opgenomen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het minder goede nieuws is dat Diemen nog moet wachten omdat veel gemeenten initiatieven hebben en niet alles tegelijk kan. 

Update 17 september 2021: Kaart zoekgebieden aangescherpt

Bij de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen het college de opdracht gegeven om de kaart met zoekgebieden voor zonne- en windenergie in lijn te brengen met de teksten in de RES 1.0. Dit heeft ertoe geleid dat de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieopwekking nu duidelijker op de kaart staan: in het buitengebied langs zware infrastructuur en langs de Gooiseweg. Het college heeft tegelijk een besluit genomen om de optie voor een windmolen in het zoekgebied vlakbij manage de Eenhoorn te schrappen. 

Op de kaarten in de RES 1.0 van de Energieregio Noord-Holland Zuid waren de zoekgebieden voor zonne- en windenergie heel globaal weergegeven. Dit wekt de indruk dat er in Diemen gezocht wordt in een gebied dat de gehele Diemerscheg en de Gooiseweg omvat. De gemeenteraad heeft daarom via een wetsvoorstel het college opdracht gegeven op de kaart duidelijker te maken dat er in het buitengebied alleen gezocht wordt langs zware infrastructuur. Dit gaat met name om windenergie. Voorbeelden zijn het spoor, autosnelwegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Het college heeft nu de kaart laten aanpassen en daarbij zijn duidelijke uitgangspunten gehanteerd. Zo is voor windenergie rekening gehouden met een minimale afstand tot woningen van 400 meter. En de zoekgebieden bevinden zich binnen een strook van 120 meter langs zware infrastructuur zoals snelwegen, spoorlijnen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook is nogmaals goed gekeken of er in deze gebieden geen ‘harde beperkingen’ gelden voor windturbines met een ashoogte van maximaal 90 meter en een rotordiameter van 110 meter. Harde beperkingen zijn bijvoorbeeld afstand tot wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en hoogtebeperkingen Schiphol. 

Windmolen vlakbij manage de Eenhoorn vervalt

Het college heeft daarnaast een besluit genomen om de optie voor windenergie in het zoekgebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (West), vlakbij manege de Eenhoorn te laten vervallen. Het zoekgebied blijft wel overeind voor verder onderzoek naar kansen voor zonne-energie. Belangrijkste reden dat het college tot nieuw inzicht komt zijn de recente uitkomsten in de ontwikkeling van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie, waar veel inwoners over meegedacht hebben, sluit toekomstige woningbouw in het gebied van de spoordriehoek niet uit. Het college benadrukt dat de keuze voor woningbouw in dit gebied nu niet wordt gemaakt. Wel wil het college voorkomen dat het nu keuzes maakt die eventuele toekomstige woningbouwplannen in de weg gaan zitten. Ook is meegewogen dat in dit gebied het tracé van de toekomstige IJmeerlijn (metro naar Almere) loopt. Tenslotte heeft het college meegewogen dat het hier om één windmolen gaat die weinig relatie heeft met de overige resterende zoekgebieden voor windenergie. De molen is bijvoorbeeld niet goed te betrekken bij een lijnopstelling. 

Het resultaat is een aangepaste kaart. Deze kaart is ook in de omgevingsvisie van Diemen verwerkt. 

Kaartbeeld_RES 1.0. zoekgebieden Diemen

Van RES 1.0 naar RES 2.0

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen ook groen licht gegeven voor een verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Het zoekproces gaat dus door. De gemeente werkt momenteel aan een plan van aanpak om van RES 1.0 naar RES 2.0 te komen en waarin ook het gesprek met inwoners en andere betrokkenen ruim aandacht krijgt. Naar verwachting is dat plan in het vierde kwartaal gereed. Ook is het de inzet dat er afstemming plaatsvindt met buurgemeenten en de provincie Noord-Holland. Diemen kiest nog altijd voor een open aanpak, waarbij het doel van het vervolgtraject kan zijn: een voldoende gedragen basis voor een volgende fase, waarin zonne- en windenenergie met initiatiefnemers kan worden geconcretiseerd. De uitkomst van het proces kan ook zijn dat er geen ruimte is voor wind- en of zonne-energie in Diemen.

Update 23 juni 2021: Gemeentebrief wind- en zonne-energie en de RES

Geachte heer, mevrouw ,

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 aangenomen van de energieregio Noord-Holland Zuid. Daarmee zijn ook de zoekgebieden voor windenergie en zonne-energie in Diemen vastgesteld. Deze zoekgebieden liggen in het Diemer buitengebied en langs de Gooiseweg.
Belangrijk voor u om te weten: met de vaststelling van zoekgebieden is er nog lang niet besloten dat er windturbines of velden met zonnepanelen in Diemen kunnen komen!
In deze brief leest u waar we op dit moment staan, hoe we verder gaan met de zoektocht én hoe we u daarbij willen betrekken.

Wat is onze opdracht?

We hebben in Nederland een grote opdracht: overstappen naar het duurzaam opwekken van energie. Dat betekent dat er veel minder gevolgen zijn voor het klimaat. Want drie van de vier Nederlanders maak zich zorgen over klimaatverandering en over de gevolgen voor toekomstige generaties. Voor de opwek van groene energie kijken we tot 2030 vooral naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie.

Dat roept vragen en zorgen op, ook in Diemen. Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving waar we wonen. Mensen maken zich zorgen over windturbines dicht bij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw (de schaduw die een windturbine kan werpen op huizen) en gevolgen voor onze gezondheid.

Hoe gaan we om met de moeilijke keuzes?

De burgemeester en de wethouders vinden het belangrijk dat Diemen ook meehelpt om de klimaatdoelen te halen die we in Nederland hebben afgesproken. Maar de zorgen en vragen van inwoners die moeite hebben met windturbines worden ook serieus genomen. We moeten dus moeilijke keuzes maken.

We vinden drie dingen belangrijk:

 1. We maken de keuzes samen met inwoners en omwonenden
 2. We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
 3. We doen het ook samen met de gemeenten om ons heen.

We maken de keuzes samen

Van september tot eind 2021 kijken we terug op hoe het tot nu toe is gegaan. We kijken waar we nu staan en trekken daar lessen uit. En we bepalen hoe we verder gaan. Dat doen we samen met bewoners, buurgemeenten, gemeenteraden, provincie en anderen die ermee te maken hebben. We willen ook onderzoeken hoe iedereen betrokken wil worden. We willen dat iedereen kan inbrengen wat hij/zij belangrijk vindt. Hier maken we een lijst van. Op die lijst staan verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld gezondheid, zorg voor de natuur of sociale onderwerpen zoals lokaal eigendom (dat betekent dat bewoners of ondernemers (samen) eigenaar zijn van een windmolen of zonneveld). Over die onderwerpen gaan we in gesprek. En we delen plussen en minnen uit.

We onderzoeken de feiten rond geluid en slagschaduw van windturbines goed
We kiezen samen een gespecialiseerd onderzoeksbureau uit. We laten berekenen welke effecten voor geluid en slagschaduw er optreden en welke gevolgen dit heeft voor mensen in de buurt.

We doen het samen met gemeenten om ons heen
We praten met de gemeenten Weesp, Amsterdam (Zuidoost) en Gooise Meren en de provincie om het samen aan te pakken. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan zinvol om (als gemeenten) samen te werken. Ook voor inwoners van deze gemeenten is dit veel duidelijker. Inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben, hoeven niet met meerdere gemeenten te praten.

Hoe lang duurt het voor er duidelijkheid is?
We nemen ruim de tijd om goed met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken. Eind van dit jaar weten we hoe we het gaan doen en wie betrokken willen worden. In 2022 bekijken we alle verzamelde feiten en gegevens en trekken we conclusies. We verwachten dat de zoekgebieden kleiner worden en plaatsen toch nog afvallen. De plaatsen in de zoekgebieden die over zijn, werken we dan verder uit. Waar we op uitkomen staat vooraf niet vast. Er blijft altijd een kans dat uiteindelijk blijkt dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.

Wat gaan we nog meer doen?
In de RES 1.0 is verder afgesproken dat we zoveel mogelijk grote daken in Diemen volleggen met zonnepanelen. Hiervoor starten we een apart project op. En we onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen. Een vaak gestelde vraag is of er ook wordt gedacht aan energiebesparing? Want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Het antwoord hierop is ja! Alleen is dit geen onderdeel van de RES. De gemeente heeft daarom ook andere programma’s om energiebesparing aan te moedigen.

Zo blijft u op de hoogte
Meer informatie over de RES is te vinden op de website van de gemeente, www.diemen.nl/res. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief hierover. Dan ontvangt u belangrijk nieuws in uw mailbox. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook via www.diemen.nl/res.
Samenvattend: Diemen wil verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. Er staat veel op stapel. Samen onderzoeken we verder of er ruimte is voor windenergie en zonne-energie in de vastgestelde zoekgebieden. Dit najaar zullen we meer duidelijkheid bieden over de manier waarop we dat gaan aanpakken. En hoe u daarin een inbreng kunt hebben. Ik laat dan weer van me horen.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Sikkes-van den Berg,
Wethouder duurzaamheid gemeente Diemen

Update 18 juni 2021: Gemeenteraad stemt in met zoekgebieden 

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni de Regionale Energiestrategie 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hiermee heeft de raad ook groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. De zoekgebieden liggen in het buitengebied langs de zware infrastructuur en ook langs de Gooiseweg. In lijn hiermee worden de zoekgebieden op verzoek van de raad binnenkort ook duidelijker op de kaart aangegeven. In de RES 1.0 is verder vastgelegd dat er zoveel mogelijk grote daken in Diemen worden vol gelegd met zonnepanelen. En samen met Rijkswaterstaat worden ook de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen onderzocht. Dit is in lijn met een aangenomen motie over de zonneladder. 

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg is blij met de beslissing van de gemeenteraad. Hij wil benadrukken dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk windturbines en/of zonnevelden in Diemen kunnen komen! Hij verwacht dat er pas eind 2022 duidelijkheid is. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Nu de zoekgebieden zijn vastgesteld hoop ik dat we in het vervolgproces het gesprek met inwoners en andere betrokkenen kunnen voortzetten en samen tot weloverwogen keuzes komen. Ik verwacht dat we begin 2022 met die gesprekken gaan beginnen en dan in het verloop van het jaar alle verzamelde feiten en data kunnen wegen en conclusies trekken. Daarbij verwacht ik dat gaande de rit de zoekgebieden kleiner worden, tot uiteindelijk specifieke locaties overblijven. Waar we op uitkomen staat op voorhand niet vast. Er blijft altijd een kans dat we aan het eind van de rit tot de conclusie komen dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.’ 

Moeilijke keuzes

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Ook Diemen ziet het belang dat we overstappen naar het duurzaam opwekken van energie en wil z’n verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk erkent het college van burgemeester en wethouders ook dat veel inwoners vragen en zorgen hebben. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving. Mensen maken zich vooral zorgen over windturbines dichtbij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw en gevolgen voor onze gezondheid. Ook de zorg voor de natuur, ruimtelijke voorkeuren en sociale aspecten vinden veel mensen belangrijk. We staan dus voor moeilijke keuzes. Er zijn kansen en zorgen en voor- en tegenstanders. Daar moeten we de komende tijd goed mee omgaan en proberen met elkaar uit te komen.’


Samen het vervolgproces ontwikkelen

B en W van Diemen gaat niets overhaasten en de komende maanden uittrekken om samen met inwoners, buurgemeenten, provincie en andere betrokkenen een vervolgproces in de steigers te zetten. Matthijs Sikkes-van den Berg: ‘Als het gaat om windturbines dan vinden we drie dingen belangrijk voor het vervolgproces. Dat we samen met inwoners en andere betrokkenen een afwegingskader vormgeven. Dat we een gespecialiseerd onderzoeksbureau laten berekenen welke geluid- en slagschaduweffecten er mogelijkerwijs optreden. En dat we met de buurgemeenten samenwerken. Als het gaat om zonnevelden dan biedt de ‘zonneladder’, waarover de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, een basis voor vervolgstappen. In een zonneladder wordt een voorkeursvolgorde bepaald waarin bijvoorbeeld natuurgronden worden ontzien en het plaatsen van zonnepanelen op daken juist wordt gestimuleerd.’   

Diemen is met de gemeenten Amsterdam (Zuidoost), Weesp, Gooise Meren en de provincie in gesprek over een gezamenlijke aanpak. De zoekgebieden van Diemen en Amsterdam grenzen namelijk aan elkaar en raken ook Weesp en Gooise Meren. Het is dan logisch dat niet elke gemeente zelf het wiel gaat uitvinden. Ook voor inwoners van de buurgemeenten is het veel duidelijker als de gemeenten samen optrekken. Inwoners en andere betrokken hoeven dan niet met meerdere gemeenten te praten.

Initiatieven voor energieprojecten

Pas als duidelijk is of er plek is voor windturbines en zonnevelden, kunnen initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld een lokale windenergie coöperatie zich bij de gemeente melden. De gemeente maakt dan afspraken met de initiatiefnemers over de samenwerking. Verplichte afspraken zijn het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en het opstellen van een goed participatieplan met de omgeving. In het participatieplan moeten initiatiefnemers aangeven op welke manier ze bijeenkomsten met bewoners gaan organiseren en hoe de informatie zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden. Als het zo ver komt, dan moet er tegen die tijd ook nog een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld, die wordt opgenomen in de besluitvorming over een mogelijke omgevingsvergunning. 

Meer informatie over de RES en de Diemense zoekgebieden vindt u op de volgende pagina. Hier zijn binnenkort ook de aangepaste kaarten van de zoekgebieden te zien.
 

Update 21 april 2021: De Regionale Energiestrategie is klaar

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid is op 21 april klaar. Diemen is één van de 29 gemeenten die deel uitmaakt van deze RES regio. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Voor Diemen is belangrijk dat de Diemer Vijfhoek in de RES 1.0 als zoekgebied is geschrapt. Er blijven in de RES twee Diemense zoekgebieden over (zie kaart). Het college gaat nu een reflectiefase inlassen. Het college wil in die fase duidelijkheid bieden hoe het vervolgproces eruit gaat zien. 17 Juni 2021 besluit eerst de gemeenteraad van Diemen over de RES 1.0. 

Kaart 'De Diemense zoekgebieden'

Zoekgebieden RES 1.0

Op de kaart hierboven zijn de gebieden 01 Diemerscheg-Diemen en 09 Gooiseweg te zien. Hieronder volgt een beschrijving van de twee zoekgebieden. 

01 Diemerscheg-Diemen

Dit is een groot en complex zoekgebied rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Hier ziet de gemeente Diemen mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Diemen heeft het initiatief genomen om dit samen met de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Weesp en de provincie Noord-Holland verder uit te werken. Voor de opwek van windenergie wordt gezocht langs zware infrastructuur. Op deze kaart is ook te zien dat de Diemer Vijfhoek geen zoekgebied voor wind en zon meer is in de RES 1.0. 

09 Gooiseweg

Dit zoekgebied voor zonne-energie strekt zich uit langs de stadsroute S112. Zonnevelden kunnen mogelijk worden geplaatst in de oksels van op- en afritten en de relatief smalle stroken parallel aan de S112.

Reflectieperiode inlassen

Het RES-proces heeft veel mensen op de been gebracht. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, er is kennis gedeeld, er zijn discussies gevoerd en er zijn aandachtspunten meegegeven. ‘De RES leeft enorm. Het gaat ook ergens over, namelijk de vraag hoe wij in de toekomst de energie die we nodig hebben op een duurzame manier gaan opwekken. Er zijn voor- en tegenstanders, dus kansen en zorgen. Daar willen we als gemeente zorgvuldig mee omgaan. Daarom vinden we het verstandig om tot de zomer even een reflectieperiode in te lassen en tijd nemen voor het ontwerpen van een goed vervolgproces’, aldus Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg. ‘In ieder geval zit hierin een onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden. Ook zijn we met Amsterdam, Weesp en Gooise Meren in gesprek over de aanpak voor het zoekgebied Diemerscheg-Diemen. En wij vinden het belangrijk om een open proces te ontwerpen waarin wij met inwoners en andere belanghebbenden samen afwegingen kunnen maken over de haalbaarheid van wind en zon in Diemen, waarbij ‘nee’ ook een uitkomst kan zijn.’  

Bij het ontwerp van het vervolgstappen spelen de volgende acht uitgangspunten een rol:

1.    Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners en andere belanghebbenden meedenken.
2.    Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project.
3.    Op projectniveau wordt gestreefd naar toegevoegde waarde voor landschap en natuur en worden maatregelen genomen om negatieve effecten op natuur en omgeving te voorkomen of te verminderen.
4.    Koppelkansen worden per project verkend en waar mogelijk benut, denk daarbij bijvoorbeeld aan het combineren van opwek met andere functies zoals recreatie of het versterken van biodiversiteit.
5.    De wettelijke afstandscriteria en normen voor (geluids)overlast dienen als uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
6.    Zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen wordt actief gestimuleerd om de realisatie te versnellen.
7.    Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden.
8.    Ruimtelijke samenhang is belangrijk. De provincie neemt het voortouw
om deze te bewaken.


Wat staat er nog meer op stapel in Diemen in de RES 1.0?

College wil nog dit jaar initiatief zon op grote daken. Eerst de grote daken vol met zonnepanelen! Het college gaat tegemoet komen aan deze veelgehoorde wens tijdens het RES participatietraject. De conclusie in de RES 1.0 is dat er een intensief programma moet worden opgezet om de eigenaren van grote daken effectief te ondersteunen. Het college streeft ernaar om hiermee nog dit jaar te starten.

Kansen voor zon langs A1

Een andere veelgehoorde wens binnen het RES-traject was om zonne-energie te realiseren op taluds en geluidschermen langs het spoor. ProRail heeft dat verkend en ziet geen geschikte locaties voor zonne-energieprojecten van enig formaat langs de spoorlijnen die Diemen doorkruisen.

Meer kans maakt zonne-energie langs de snelwegen. Uit eerste gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat blijkt dat er langs de A1 kansen worden gezien voor de ontwikkeling van zonne-energie. In de loop van 2021 zal dit verder worden verkend.

Zon op parkeerplaatsen en gevels doorgeschoven naar volgende RES

Er is een inventarisatie gedaan naar zon op Diemense parkeerplaatsen. Het bouwen van zonnedaken vergt een flinke investering en daardoor lastig om het economisch rendabel te ontwikkelen. Er is nog geen grondeigenaar of projectontwikkelaar in Diemen die hiervoor een plan heeft. Hetzelfde geldt voor het idee om gevels van grote gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Daarom worden deze opties doorgeschoven en in een latere RES opnieuw onderzocht.

Informatieavond terugkijken

Op woensdag 28 april 2021 heeft er een online informatieavond plaatsgevonden over de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen terug te kijken op de pagina van de Noord-Hollandse Energie Regio

Bekijk de RES van Noord-Holland Zuid.
Lees meer over de RES in Diemen op www.diemen.nl/res

Link naar onderstaand filmpje

IFrame

 

Update 1 april 2021: Onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens


B&W van Diemen heeft besloten om het onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduw van windmolens op omwonenden naar voren te halen. Hieronder een toelichting op dit onderzoek.

Waarom wil het college dit onderzoek nu naar voren halen?

Normaal wordt zo’n onderzoek naar de effecten van geluid en slagschaduw pas uitgevoerd als een initiatiefnemer concrete plannen voor het bouwen van windmolens indient. Dat is naar ons idee te laat. Het college van Diemen wil veel eerder in het proces duidelijkheid scheppen over de effecten van windmolens in de Diemense zoekgebieden. Dat komt ook tegemoet aan de inwoners die zich zorgen maken over de geluid- en schaduweffecten van windmolens in hun woonomgeving. Wij kunnen die zorgen over het effecten van geluid en slagschaduw door windmolens nu niet goed wegnemen en dat is cruciaal bij het verder verkennen van de Diemense zoekgebieden en bij het beoordelen van het maatschappelijk draagvlak. 

Wat laten we onderzoeken?

Het gaat om onderzoek naar geluid en slagschaduw van windmolens. Om dit onderzoek te doen gaan we werken met één of meerdere scenario’s. Er zullen dan in de Diemense zoekgebieden enkele locaties voor windmolens op de kaart worden aangewezen. Ook wordt het type windmolen bepaald. Een gespecialiseerd bureau kan dan berekenen welke geluid- en slagschaduw effecten optreden en welke consequenties dit kan hebben voor omwonenden.

Wat levert dat inzicht op?

Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraad en inwoners beter beoordelen of het de gemeten waarden acceptabel vindt of niet. Als de gemeenteraad de waarden als te hoog beoordeelt dan kan dat betekenen dat een zoekgebied afvalt. 

Worden inwoners betrokken bij dit onderzoek?

We gaan inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij dit onderzoek. Het is belangrijk dat dit onderzoek transparant gebeurt en inwoners en belanghebbenden vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Wat is het onderzoek niet?

Het is geen onderzoek naar de effecten van windmolens op de volksgezondheid. Dit type onderzoek kun je op gemeentelijk niveau niet doen en het is een taak van de Rijksoverheid.