Eerder gezette stappen RES

In de energieregio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daarom onderzoekt de gemeente voor welke gebieden er planologische medewerking kan worden verleend. Er zijn reeds verschillende verkenningen gedaan en er zijn er bijeenkomsten met inwoners en een enquête georganiseerd. Een aantal organisaties heeft adviezen uitgebracht en er kwamen brieven en zienswijzen binnen bij de gemeente. En zijn ook heel veel vragen gesteld, de antwoorden zijn te vinden op een aparte pagina.

Er is veel afstemming nodig voor het RES-proces. De herziening van de zoekgebieden gebeurt stapsgewijs. Het is een trechter: met elke stap worden de zoekgebieden verder geconcretiseerd. De RES 1.0 is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Waar in Diemen wordt gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden?

Windmolens 1

Op bovenstaande kaart zijn de tien zoekgebieden te zien die de gemeente in aanloop naar de RES 1.0 verkent. Na een eerste technische en ruimtelijke verkenning bracht het college op 23 februari 2021 het advies uit om zoekgebied 1 (Diemer Vijfhoek) te schrappen. Belangrijkste redenen voor deze herziening: het gebied kent unieke natuurwaarden en is beschermd als Natuur Netwerk Nederland, de omringende waterpartijen behoren tot het Natura 2000-gebied en vele vogeltrekroutes komen hier samen. In het gebied ligt ook Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en beschermd als Unesco Werelderfgoed.

Waarom zijn andere deelgebieden niet gewijzigd

De herzieningen van 23 februari zijn gebaseerd op knock-out criteria.
•    Harde beperkingen uit ruimtelijk-technische verkenningen
•    Harde beperkingen vanuit netbeheerder Liander en ProRail
•    Unieke natuurwaarden
•    Unieke cultuurhistorische waarden

Deze criteria gelden niet of in mindere mate voor andere deelgebieden. 
De zoekgebieden blijven ook in de RES 1.0 een verkennende status houden en kunnen in het vervolgtraject, en ook in de Omgevingsvisie, nog worden gewijzigd of geschrapt. Bij de beoordeling zal het maatschappelijk draagvlak in het vervolgtraject een grotere rol gaan spelen.

Achtergrondinformatie

Heel veel informatie over de zoekgebieden is samengebracht in de Achtergrondnotitie bij de herziening van de Diemense zoekgebieden voor wind en zon (15 februari 2021).
Sinds de vaststelling van de startnotitie RES door de gemeenteraad (26-09-2019) is de kennis over de mogelijkheden voor duurzame opwek van zonne- en windenergie in de gemeente Diemen stap voor stap verrijkt. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met betrokken belangenorganisaties, overheden en met de bewoners van de gemeente Diemen en omliggende gemeenten.
De achtergrondnotitie zet de uitgevoerde onderzoeken, kennis en inzichten uiteen. Voor alle  zoekgebieden worden haalbaarheid, kansen en belemmeringen voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met wind en/of zon besproken.

Verkenning Pondera

Onderzoeksbureau Pondera maakte in 20 november 2020 een verkenning naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Diemen.

Wind

 Windmolens 2 

In de afbeelding ziet u een kaart van Diemen. De groene stippen geven aan waar onderzoeksbureau Pondera onder bepaalde omstandigheden mogelijkheden ziet voor de plaatsing van vijf windturbines. Er gelden vele beperkingen voor het Diemer buitengebied. 

Voor bovenstaande afbeelding geldt: er zijn nog geen posities voor windturbines bepaald. De stippen op de afbeelding zijn slechts het resultaat van een eerste verkenning van de zoekgebieden.
Alleen als onder andere de beperkingen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) of Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) worden losgelaten komt Pondera tot meer opties.

Zon      

In de concept RES zijn voor de gemeente Diemen vijf zoekgebieden voor zonnevelden aangewezen. Vier daarvan zijn volgens Pondera geschikt doordat deze gebieden relatief open zijn en weinig belemmeringen kennen. Op twee locaties, gelegen tussen de A1 en de spoorlijn Amsterdam-Weesp, is een combinatie van wind- en zonne-energie mogelijk. Zoekgebied 10, gelegen langs de Gooiseweg, is waarschijnlijk minder geschikt voor zonne-energie doordat het zonnepark enorm zou moeten worden opgesplitst. Dit is niet gunstig voor de businesscase.

Windmolens 3
 
Op deze afbeelding ziet u een kaart met de tien Diemense zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Voor de geel gearceerde gebieden werd onderzocht of ze geschikt zijn voor zonnevelden. Voor de gebieden 6, 7, 8 en 9 ziet onderzoeksbureau Pondera wel kansen. Zoekgebied 10 lijkt minder geschikt. Er zijn ook twee gebieden (6 en 7) waarvoor de mogelijkheden voor zowel wind als ook zon zijn verkend.