Eerder gezette stappen RES

In de energieregio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daarom onderzoekt de gemeente voor welke gebieden er planologische medewerking kan worden verleend. Er zijn reeds verschillende verkenningen gedaan en er zijn er bijeenkomsten met inwoners en een enquête georganiseerd. Een aantal organisaties heeft adviezen uitgebracht en er kwamen brieven en zienswijzen binnen bij de gemeente. 

Er is veel afstemming nodig voor het RES-proces. De herziening van de zoekgebieden gebeurt stapsgewijs. Het is een trechter: met elke stap worden de zoekgebieden verder geconcretiseerd. De RES 1.0 is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Waar in Diemen wordt gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden?

Windmolens 1

Op bovenstaande kaart zijn de tien zoekgebieden te zien die de gemeente in aanloop naar de RES 1.0 verkent. Na een eerste technische en ruimtelijke verkenning bracht het college op 23 februari 2021 het advies uit om zoekgebied 1 (Diemer Vijfhoek) te schrappen. Belangrijkste redenen voor deze herziening: het gebied kent unieke natuurwaarden en is beschermd als Natuur Netwerk Nederland, de omringende waterpartijen behoren tot het Natura 2000-gebied en vele vogeltrekroutes komen hier samen. In het gebied ligt ook Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en beschermd als Unesco Werelderfgoed.

Waarom zijn andere deelgebieden niet gewijzigd

De herzieningen van 23 februari zijn gebaseerd op knock-out criteria.
•    Harde beperkingen uit ruimtelijk-technische verkenningen
•    Harde beperkingen vanuit netbeheerder Liander en ProRail
•    Unieke natuurwaarden
•    Unieke cultuurhistorische waarden

Deze criteria gelden niet of in mindere mate voor andere deelgebieden. 
De zoekgebieden blijven ook in de RES 1.0 een verkennende status houden en kunnen in het vervolgtraject, en ook in de Omgevingsvisie, nog worden gewijzigd of geschrapt. Bij de beoordeling zal het maatschappelijk draagvlak in het vervolgtraject een grotere rol gaan spelen.

Achtergrondinformatie

Heel veel informatie over de zoekgebieden is samengebracht in de Achtergrondnotitie bij de herziening van de Diemense zoekgebieden voor wind en zon (15 februari 2021).
Sinds de vaststelling van de startnotitie RES door de gemeenteraad (26-09-2019) is de kennis over de mogelijkheden voor duurzame opwek van zonne- en windenergie in de gemeente Diemen stap voor stap verrijkt. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met betrokken belangenorganisaties, overheden en met de bewoners van de gemeente Diemen en omliggende gemeenten.

De achtergrondnotitie zet de uitgevoerde onderzoeken, kennis en inzichten uiteen. Voor alle  zoekgebieden worden haalbaarheid, kansen en belemmeringen voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met wind en/of zon besproken.

Verkenning Pondera

Onderzoeksbureau Pondera maakte in 20 november 2020 een verkenning naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Diemen.

Wind

Tegelijk met de vaststelling van de RES 1.0 nam de gemeenteraad twee amendementen aan die leidden tot een herziening van de zoekgebieden voor windenergie. In de kaarten van de Omgevingsvisie Diemen 2040 is het volgende kaartbeeld met zeven zoekgebieden voor windenergie verwerkt:

Zoekgebieden begin 2022

Zoekgebieden windenergie die begin 2022 zijn opgenomen in Omgevingsvisie 2040

Werken aan de zoekgebieden

Na het vaststellen van de Omgevingsvisie Diemen 2040 ging het werken aan de zoekgebieden door. Weinig later, op 15 februari 2022, nam het college van burgemeester en wethouders het besluit om de zeven zoekgebieden van de kaart hierboven verder in te perken. De aanleiding was een Verkenning wetgeving en beleid voor natuur en landschap in de Diemerscheg die kort daarvoor was gepubliceerd. Op grond van conclusies uit deze verkenning en kijkend naar de Omgevingsvisie Diemen 2040 en het Ontwikkelperspectief Diemerscheg, kwam het college van B en W tot een nadere prioritering van de zoekgebieden: de zoekgebieden D en E kwamen te vervallen en de zoekgebieden A en B werden verkleind. 

Zoekgebieden 2022 na wijzigingen

Zoekgebieden windenergie na wijzigingen in 2022

Op 23 januari 2023, bij het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. Milieueffectrapport windlocaties gemeente Diemen, zette het college van B en W nog een  stap. Een reconstructie van het proces dat tot de zoekgebieden voor windenergie had geleid had enkele onvolkomenheden aangetoond waarop het college besloot om de begrenzing van drie van de vier zoekgebieden te wijzigen. Dit resulteerde uiteindelijk in vier zoekgebieden zoals aangegeven op onderstaande kaart. Deze vier zoekgebieden vormen de basis voor het ontwerp milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld.

Vier wind zoekgebieden t.b.v. MER

Zoekgebieden windenergie zoals onderzocht in het MER, 2023

Milieueffectrapport (MER)

Alle belangrijke mogelijke milieueffecten die windturbines in deze vier zoekgebieden kunnen hebben komen in het MER-rapport aan de orde. Het MER-rapport is op deze pagina te vinden. Denk aan de effecten op de gezondheid, bijvoorbeeld veroorzaakt door geluid en slagschaduw, maar ook effecten op de natuur en het landschap. De zoekgebieden zijn zo klein dat er per zoekgebied maximaal één windturbine kan worden geplaatst.

Het onderzoeksbureau Antea Group heeft ook de effecten onderzocht die ontstaan als er meerdere windturbines komen. Vier alternatieven zijn onderzocht. Alternatief 1 (maximale opbrengst) is op 28 november 2023 door het  college van B en W aangewezen als voorkeursalternatief. Alternatief 1 bevat de vier zoekgebieden A, B, C en D. Voor deze gebieden is het college bereid om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van windturbines (maximaal één windturbine per zoekgebied). De gemeenteraad moet in 2024 nog instemmen met deze keuze van het college.

Zon      

In de RES 1.0 en in de Omgevingsvisie Diemen 2040 zijn zes zoekgebieden opgenomen voor zonne-energie: 

Zoekgebieden zon Omgevingsvisie

Zoekgebieden zonne-energie die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Diemen 2040

  • Zoekgebied 1 – Gooiseweg
  • Zoekgebied 2 – Spoordriehoek
  • Zoekgebied 3 – Weilanden van de manege de Eenhoorn
  • Zoekgebied 4 – Weilanddriehoek bij ingang Diemerbos
  • Zoekgebied 5 – Langs A1
  • Zoekgebied 6 – Tussen A1, A9 en spoorlijn Diemen – Weesp

Zoekgebieden Energieroute Noord-Holland

Naast deze zes RES-zoekgebieden zijn er ook andere zoekgebieden voor zonne-energie die later zijn toegevoegd. Dit zijn de gebieden die momenteel worden onderzocht in het kader van de Energieroute Noord-Holland. Ze bevinden zich in en rond knooppunt Diemen en langs de A9 en overlappen deels met het RES zoekgebied 5 (Langs de A1). Uit de onderzoeken blijkt dat er mogelijk ook zonnepanelen kunnen worden geplaatst op de geluidschermen aan de noordelijke kant van de A1 (bij Diemen Noord). Dat deel van de A1 maakt daarom ook onderdeel uit van de Energieroute Noord-Holland. U kunt daar op deze pagina meer over lezen.

Scope Energieroute Noord-Holland

Schetsontwerp verkenningsfase Energieroute NH 2023. De blauwe gebieden zijn geschikt voor zonnepanelen.

Welke zon-zoekgebieden blijven over?

In de ‘Zonneladder Diemen’ zijn de mogelijkheden in alle zon-zoekgebieden nader onderzocht en beoordeeld. Op basis hiervan is per zoekgebied een advies uitgebracht voor een vervolgaanpak. Samengevat leidt dit tot de volgende (door het college voorgestelde) aanpassingen: de Spoordriehoek, de bogen van de Gooiseweg en de gebieden van de Energieroute NH (incl. geluidschermen A1, bij Diemen Noord) worden opgenomen. Alle andere zon-zoekgebieden worden verwijderd. De gemeenteraad moet in 2024 nog instemmen met deze keuze van het college.

De actuele kaart met zoekgebieden is hier te vinden.